Hva gjør du om du mistenker at dyr mishandles eller vanskjøttes?


Dyr er ofte helt avhengig av oss mennesker for å få hjelp dersom det er sykt, skadet, hjelpeløst eller er utsatt for mishandling eller vanskjøtsel. Men hvordan skal man egentlig hjelpe, og i hvilke situasjoner skal man varsle?

Dersom du mistenker at dyr behandles dårlig eller utsettes for vold, er du pliktig etter dyrevelferdslovens §5 til å varsle Mattilsynet og/eller politiet. Du har også lov til å varsle anonymt. Kravet om varsling er ikke bare en plikt, men også en rett. Dette gjelder også dersom du jobber i helsesektoren. Selv om du som helsearbeider har taushetsplikt har du rett til å bryte taushetsplikten for å melde Mattilsynet eller politiet om dyremishandling.[1] Jobber du for eksempel i hjemmesykepleien, og er vitne til at dyr lider hos en av dine brukere, har du lov til å varsle om dette til Mattilsynet. Arbeidsmiljøloven gir også rett til å varsle om forhold på arbeidsplassen, uten at det skal bli konsekvenser for deg.[2]

Vanskjøtsel trenger ikke alltid å være åpenlyst, som åpne sår, møkk eller skadde dyr. Vanskjøtsel kan også være en kanin som står hele sitt liv i et lite bur, uten å noen gang få komme ut av buret, eller en hund som bor utendørs hele året og står i kjetting uten å få turer. Dersom du er i tvil på grensene for når et dyrehold bryter loven, så meld ifra uansett. Et av Mattilsynets første tiltak kan i noen tilfeller være å veilede dyreholdere om lovverket, der det mangler kunnskap om dyrs behov.

Hvor skal jeg varsle?

– Dyrevelferdssaker  kan varsles til Mattilsynet på telefon: 22 40 00 00

– Eller ved å fylle inn Mattilsynets skjema for bekymringsmeldinger.

– Politiet kan varsles på tlf: 02800

– Ved ulovlig jakt kan du varsle politiet, men også Miljødirektoratet på deres skjema for bekymringsmeldinger.

– Dersom du ønsker hjelp eller tips fra NOAH, kontakt oss på: support@dyrsrettigheter.no

Sikre bevis

Dersom det lar seg gjøre, vil det kunne være en stor fordel å ha bevis for forholdene man varsler om. Det kan eksempelvis være åpenlys mishandling av dyr, som at noen slår eller sparker hunden sin, løfter katten etter nakkeskinnet, løfter en kanin etter ørene, ol. Eller det kan være vanskjøtsel av dyr, der dyr vasser i møkk, er avmagret, har ubehandlede skader eller hester med dårlig hovstell/lange høver. Beviskravet i straffesaker er strengt, og videobevis, opptak, bilder og vitner kan være det som avgjør om en sak henlegges eller fører til dom – slike bevis kan derfor redde dyrs liv!

Er det lov å ta opptak eller bilder av dyr for å bevise dyremishandling?

Det er lov å ta skjult opptak av samtaler du selv er med i. Det er heller ikke noe generelt forbud mot å filme eller ta bilder på offentlige steder, heller ikke av andre personer, dyr eller med skjult kamera. Det er generelt ikke et forbud dersom du står på offentlig sted og filmer mot privat eiendom, men det er noen unntak, for eksempel dersom det «krenker privatlivets fred», for eksempel ved at man følger etter noen mens man filmer, eller filmer inn i private hus eller vinduer. Det er også egne lovverk for kameraovervåkning, og for publisering av opptak/video/bilder uten samtykke. Å gi opptakene til politiet, defineres ikke som publisering, så du kan legge bevis/opptak ved en anmeldelse.

Snakk med dyreeier

I tillegg til å varsle Mattilsynet og politiet, bør man reagere når dyr utsettes for vold. Noen dyr utsettes for gammeldagse «treningsmetoder» eller håndtering, som i dag defineres som vold, men fortsatt praktiseres åpenlyst på både hester, hunder og katter. Det er viktig å vise at man som tilskuer reagerer på slik vold mot dyr, men selvfølgelig må man se an situasjonen så man ikke setter seg selv i fare.

Hva skjer videre?

Mattilsynet: Dersom Mattilsynet avdekker dyremishandling eller vanskjøtsel, kan de kreve at ulike tiltak gjennomføres innen en tidsfrist, og de kan også gi et overtredelsesgebyr. De skal også ta alvorlige saker videre med politiet, gjennom en anmeldelse og samarbeid. Både Mattilsynet og politiet kan gi dyreholder forbud mot å holde dyr, dersom det er begått grov dyremishandling. Produksjonstilskudd for bønder kan også bli holdt tilbake ved brudd på dyrevelferdsloven. Dersom Mattilsynet ikke har fulgt opp saken du har varset om, kan du sende en klage til Mattilsynets hovedkontor, til postmottak@mattilsynet.no. NOAH kan også hjelpe deg å ta saken videre, og eventuelt anmelde til politiet.

Politiet: Ved en eventuell anmeldelse vil politiet etterforske saken. Hvem som helst kan sende en anmeldelse, og i noen tilfeller anmelder politiet også selv. Et stort antall saker som gjelder dyremishandling blir imidlertid henlagt hvert år. Vanlige begrunnelser for henleggelse, er «manglende kapasitet til å behandle saken», at saken ikke kan «prioriteres», «bevisets stilling» eller «ukjent gjerningsperson». NOAH har jobbet i mange år med etablering av et dyrepoliti, der det blir avsatt ressurser til dyrekrimsaker, og der politiet også får økt kompetanse om disse sakene. På Jeløya-platformen i 2018 ble det lovet et landsdekkende dyrepoliti, og hittil har politidistriktene i Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Innlandet, Vest og høsten 2020 også Troms, eget dyrepoliti.

Dersom verken Mattilsynet eller politiet følger opp saken, til tross for at dyr lider av dårlig behandling, kan man forsøke å samle flere vitner, og eventuelt også kontakte media. NOAH kan også være behjelpelige med dette.

Støtt NOAHs arbeid for dyrene,

Bli medlem!