Foto: HSI

Resultater for dyrene i havet


NOAH synliggjør menneskers utnytting av både sjøpattedyr og fisker – dyr som er mindre synlige fordi de lever i et annet element enn oss – og har bidratt til viktige holdningsendringer for dyrene i havet.

Da NOAH startet var sel- og hvalfangst ansett for å være noe de fleste nordmenn støttet opp om. NOAH er en av få organisasjoner som tok opp kampen mot fangsten, og i dag mener 50% at fangstmetodene for hval er uakseptable og 64% er imot subsidiene som holder liv i selfangsten.

NOAH har støttet opp om selfangstinspektører som har varslet om lovbrudd, og synliggjort at brudd mot dyrevelferdsregler er ren rutine i selfangsten. Takket være NOAHs innsats i samarbeid med EUs miljøadvokater, lykkes ikke Norge i sitt forsøk på å stoppe EUs selproduktforbud i WTO. NOAH har dermed bidratt sterkt til selproduktforbudet i EU – som var det første internasjonale importforbudet begrunnet i dyrevelferd. NOAH var også delaktig i prosessen der Russland stanset sin selfangst, og i etterkant innførte importforbud mot selprodukter. Videre har NOAH sørget for at subsidiene til selfangst er blitt vesentlig redusert de siste årene.

«NOAH har dermed bidratt sterkt til selproduktforbudet i EU – som var det første internasjonale importforbudet begrunnet i dyrevelferd. «

NOAH har flere ganger hindret skyting av rødlistede kystseler ved å klage på vedtak.

Også den norske hvalfangsten er redusert gjennom årene hvor NOAH har drevet kampanje mot den. NOAH har bidratt til det internasjonale samfunnets arbeid mot norsk hvalfangst, og ikke minst talt hvalenes sak i IWC på vegne av nordmenn som er imot fangsten. Få restauranter og butikker fører hvalkjøtt, og flere har begrunnet dette overfor NOAH med motstand mot fangsten.

NOAH var første norske organisasjon som satt fiskenes status på dagsordenen: Takket være NOAHs fokus på forskning som forteller at fisk føler smerte, har dette nå blitt et kjent faktum for flere. NOAH har representert dyrenes interesser i statlig utvalg for strengere regler for fiskeoppdrett, bidratt til at fisk fikk høyere status i Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd (2003-2004), anmeldt fiskeoppdrettsanlegg og holdt foredrag om fisk og dyrs rettigheter på den første offisielle konferansen om fisk og smerte i Norge (2004). Etter hvert som fisk også er blitt det vanligste forsøksdyret i Norge, har NOAH også sørget for avslag på flere smertevoldende forsøk på fisker.

NOAH jobber hardt for dyrene i havet,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.