Foto: Roger Brendehagen

Resultater for de ville dyrene


NOAHs arbeid mot ulike jaktformer som påfører dyr ekstra lidelse, fører frem: Forsøk på å tillate buejakt i Norge ble stanset av NOAH etter at to miljøministre (2011 og 2014), Mattilsynet, Veterinærforeningen og Forsøksdyrutvalget ga NOAH medhold i våre faglige argumenter mot slik jakt. Etter at NOAH klaget på oppdrett/import og utsetting av tamender for underholdningsjakt, ble dette ikke lenger godtatt av Miljødirektoratet i 2017. NOAH har stanset hijakt-trening på rev og grevling i fangenskap ved ulike tilfeller – men et endelig forbud mot dette gjenstår.

«Forsøk på å tillate buejakt i Norge ble stanset av NOAH.»

NOAH redder ville dyr av flere arter hvert år ved å klage på fellingstillatelser i sommerhalvåret. Selv om jakt i prinsippet er forbudt i dyrenes yngletid, skytes dyr i såkalt ”skadefelling”. Vi sprer årlig informasjon til kommunene om hvorfor skadefelling og skuddpremier må stoppe. Flere kommuner gir nå positiv tilbakemelding om at de ikke lenger gir tillatelser til dette.

Hvert år får NOAH tips om og anmelder ulovlig jakt, fangst og plaging av ville dyr. Flere av disse sakene har endt med straff. Ved et tilfelle endte dreping av truede måker med en bot på over 100 000.

«Av de største aksjonene er redningen av oljeskadde fugler etter Rocknes-forliset (2004) og Langesund-ulykken (2009).»

NOAH motarbeider oppfattelsen av at noen dyr er ”skadedyr”. I dyrevelferdsloven av 2010 fikk vi gjennomslag for dette, og forarbeidene tar avstand fra begreper som ”skadedyr” og stadfester alle dyrs egenverdi.

NOAH har igangsatt rehabiliteringsaksjoner ved forurensingskatastrofer. Av de største aksjonene er redningen av oljeskadde fugler etter Rocknes-forliset (2004) og Langesund-ulykken (2009). Etter møte med NOAH bestemte miljøminister Solheim i 2009 at redning av oljeskadde fugler må bli en del av beredskapsplanen. Dessverre sørget Mattilsynet og Miljødirektoratet i etterkant å avgrense beredskapen til noen få truede arter – noe NOAH jobber for å endre.

Foto: Øivind Pedersen/NOAH

NOAH jobber hardt for de ville dyrenes rettigheter,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.