Foto: Unsplash

Ekstremavl av hund forbys av Oslo Tingrett


NOAH gratulerer Dyrebeskyttelsen Norge med seier i sak mot bl.a. Norsk Kennelklubb: Oslo Tingrett har dømt ekstremavl av hund som lovstridig.

NOAH er svært glade for dommen som kom fra Oslo Tingrett 31. januar. Dyrebeskyttelsen Norge har fått medhold, og dommen stadfester at Norsk Kennelklubb og bestemte raseklubber driver avl i strid med dyrevelferdsloven for rasene «Engelsk Bulldog» og «Cavalier King Charles Spaniel».

NOAH krever bedre regler for hund

NOAH mener at myndighetene nå må følge opp dommen:

– Dette er en svært interessant dom som underbygger at den praktiske behandlingen av dyr som ulike aktører driver, kan være lovstridig selv om den er «akseptert». En slik dom bør få følger for regelverket. NOAH har lenge arbeidet for en forskrift om avl av familiedyr, og vil igjen henvende seg til Mattilsynet om dette. Det er åpenbart at man nå må inkorporere rettens avgjørelse i regelverket for å hindre videre brudd på dyrevelferdsloven, uttaler veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Det er allerede blitt gitt oppdrag til Mattilsynet fra Landbruks- og matdepartementet om å vurdere regler for alv av hund. NOAH mener slike regler ikke bare må gjelde hund, men også flere familiedyr som er utsatt for både helseskadelig avl og masseproduksjon som fører til hjemløshet.

– Noen reagerer kanskje negativt på avsforbud fordi forbinder rasene med enkeltkunder de har og er glad i. Det er viktig å vite at dommen ikke nedlegger forbud mot hold, kun avl. Og like viktig å forstå at et slikt forbud er nødvendig nettopp fordi man er glad i hundene som individer. Det er dypt tragisk å oppleve at familiemedlemmet plutselig får en dødelig eller invalidiserende sykdom lenge før hunden når høy alder – bare fordi det har vært drevet uetisk avl, uttaler Martinsen.

Dommen stadfester at hunder lider

Dommen er svært klar på at de to undersøkte rasene lider overlast, og i konklusjonen står det: «Etter en samlet vurdering av alvoret i og utbredelsen av de påkjenninger og belastninger som er gjennomgått i pkt 7.2 og 7.3 ovenfor, finner tingretten at både Cavalier og Bulldog overskrider minsteterskelen for lovlig avl på rasenivå etter dyrevelfelferdsloven § 25.»

Spesifikt om Engelsk Bulldog skriver tingretten: «Tingretten finner mest sannsynlig at Bulldogs arveanlegg har redusert rasens mulighet til å føde naturlig i strid med § 25 annet ledd bokstav b. Rasens genetisk betingede manglende evne til å føde naturlig er en selvstendig grunn til at Bulldog ikke skal brukes i videre avl etter dyrevelferdsloven § 25 tredje ledd. (…) Tingretten finner etter dette, at genene som påfører avkommet BOAS dominerer Bulldogs arveanlegg i dag i en slik grad at videre avl på Bulldog rammes av forbudet i dyrevelferdsloven § 25 tredje, jf annet og første ledd.» BOAS er syndromet som gjør at kortsnutede hunder har vanskeligheter med å puste.

Bilde av en boxer hund
Fler raser har flate snuter som gir pusteproblemer – men ikke alle var del av rettssaken. Foto: Unsplash

Spesifikt om Cavalier King Charles spaniel skriver retten: «Tingretten finner således, at også tilstedeværelsen av MMVD i Cavalierens arveanlegg på dagens nivå er til hinder for videre avl på rasen etter dyrevelferdsloven § 25 tredje, jf annet ledd. (…) MMVD gir nedsatt hjertefunksjon og risiko for å utvikle hjertesvikt med sirkulasjonsforstyrrelscr, hvilket påvirker dyrets fysiske eller mentale funksjoner negativt. Tingretten finner etter dette, at også tilstedeværelsen av SM i Cavalierens arveanlegg er til selvstendig hinder for videre avl på rasen etter dyrevelferdsloven § 25 tredje, jf annet ledd. (…) I tillegg medfører Cavalierens arvelig forminskede hodeskalle betydelig økt risiko for SM. Ved fylte ett år har ca 25 % eller hver fjerde Cavalier utviklet SM. Fire år senere har andelen økt til 70 %. De siste 30 % unngår imidlertid tilstanden. (…) SM gir ikke kliniske symptomer for alle berørte individer, og symptomene varierer i alvorsgrad, jf pkt 6.2.2 ovenfor. Over halvparten får imidlertid symptomer som fantomkløe eller uttrykker smerte når de løftes eller klappes, og ca 22 % får «alvorlige kliniske symptomer». (…) I tillegg kommer at mellom 15 og 20 % av sannsynligvis også norske Cavalierer i tillegg utvikler CM-P, som på en smertefull måte reduserer dyrets mulighet til å utøve naturlig atferd i strid med § 25 annet ledd bokstav b. For denne gruppen av Cavalierer vil alle tre alternativer i § 25 annet ledd være oppfylt. (…) Tingretten finner kvalifisert sannsynlig at praktisk talt alle norske Cavalierer i dag har arveanlegg som fører til CM. De får derved en hodeskalle som ikke har tilstrekkelig plass til hjernen og ryggmargens øvre del.»

Tingretten er tydelige på at det ikke er snakk om å «forby» hunder som allerede lever – det er snakk om å hindre at nye hunder fødes til lidelse: «Tingretten peker på at saken gjelder fastsettelse av om avl av Rasene er i strid med dyrevelferdsloven § 25, samt forbud mot fortsatt avl for Oppdretterne. Det er verken påstått forbud mot hold, import eller omsetning av noen av Rasene.»

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettsvern!

Bli medlem!