Villsvin uten vern


Villsvin i frihet, nei til jakt.

En flokk på seks unge villsvin som nylig var så uheldige å overstige grensa fra Sverige til Norge, ble rått og kynisk meid ned av skytegale jegere. Denne jakten skjer med velsignelse fra Direktoratet for Naturforvaltning, som har svartelistet villsvinet og tillatt helårsjakt, uten hensyn til yngletid. Nå aksjonerer NOAH for at villsvinet og andre introduserte arter i Norge skal tilkjennes samme vern som etablerte arter.

Kynisk jakt

Jakt på villsvin
Faksimile fra Nationen; villsvinfamilien ligger død.

En video som er lagt ut på nettstedet lutnes.no viser hvordan fredelige og intetanende villsvin, tiltrukket av fiskeavfall ved en nedlagt pelsfarm i Trysil, ble skutt ned, en etter en. De første ofrene lå sprellende på bakken mens jegerne fyrte løs videre. En livredd gris flykter over et jorde, og en stemme på videoen kommenterer at «det er blodspor over hele jordet» når grisen etterpå blir funnet døende/død i et kratt. Hvor lenge hun måtte lide før hun segnet om, sier ikke jaktvideoen noe om.

Det er tydelig at jegerne i sin iver etter å utslette hele familiegruppa, ignorerte alle jaktregler og skjøt vilt inn i flokken av flyktende dyr. Episoden fremstilles i avisen Nationen på den vanlige måten – som en «god jakthistorie».

Jegerne anmeldes

I tiden før villsvinene ble skutt moret jegerne seg med å slippe hundene løs på dem. En video viser hvordan de i lang tid lot to hunder kretse gjøende rundt villsvinfamilien og gjøre utfall mot dem, mens de redde dyrene søkte sammen til felles beskyttelse mot angrepene. Like før nedskytingen ”varmet” jegerne opp hundene ved å slippe dem mot villsvinene igjen, til latter og moro for tilskuerne.

Scenene fra villsvinjakten har medført sterke reaksjoner fra publikum, som i fortvilelse har henvendt seg til NOAH. Folk føler avsky når de ser hvordan de fredelige dyrene blir meiet ned, til stor forlystelse for jegerne. Mange finner det uforståelig at man ikke ser det verdifulle i nærkontakt med skogens dyr, men i stedet plaffer dem ned så snart de viser seg i menneskenes nærhet.

På bakgrunn av informasjonen i jaktvideoene anmelder NOAH jegerne for å ha påført dyr unødig lidelse.

Utrydding – til enhver pris

Gris i det fri - villsvin med unger
Villsvin med unger – NOAH krever yngeltidsfredning også for dem.

Norges utrenskingspolitikk overfor introduserte dyrearter innebærer nulltoleranse for naturlig innvandring over landegrensa. Villsvinet er imidlertid ingen ny art i Norge. Arten var utbredt her for 400 år siden, men ble utryddet på 1700-tallet, etter alt å dømme som en følge av jakt og kaldere klima.

Med klimaendring kan villsvinet på nytt forsøke å etablere seg i Norge. Men Direktoratet for Naturforvaltning (DN) krever full kontroll over norsk natur, og forvalter denne restriktivt etter egne snevre prinsipp. DN ignorer det faktum at mange arter i norsk fauna en gang også var introduserte. Innvandring i forbindelse med klimaforandringer er en naturlig prosess som har pågått i millioner av år.

Situasjonen med villsvinets innvandring kan sammenlignes med en tenkt situasjon der villreinen utryddes i Norge som følge av klimaendring, og ved gjeninnvandring ved eventuelt kaldere klima om noen hundre år blir svartelistet som en «fremmedart».

Å møte en naturlig utvikling med å erklære de innvandrende artene krig, er primitivt og uetisk. Dyrevernlovens krav om å ta hensyn til dyr og ikke utsette dem for unødig lidelse, og viltlovens prinsipp om yngletidsfredning og human jakt, kan ikke skyves til side i en hemningsløs kamp for å hindre en tidligere utryddet art å finne fotfeste igjen.

Men DN ser vekk fra all fornuft og alle etiske hensyn. Dette fordi villsvinet i Norge er ansett som en trussel mot jordbruks- og skogbruksnæringen. I Sverige, derimot, er arten akseptert.

Sterke reaksjoner og krav om endring av jaktforskrifter

Helårsjakt innebærer at familiegrupper kan skytes og splittes opp, og at mordyr kan drepes, uten hensyn til avkommet. I Norge er villsvin, mårhund og villmink unntatt fra yngletidsfredning.

Nå inviteres alle jaktkritikere til å ta del i NOAHs kampanje for at introduserte arter skal tilkjennes det samme minimumsvern som de fleste etablerte arter.

Send en mail til DN og Miljøverndepartementet og protester på at de tillater at hele familiegrupper av såkalt svartelista arter skytes ned, og at etterlatte unger i hiet overlates til en pinefull død. Det må være et minstekrav at dyrene respekteres i den tiden de er i følge med sine små. Bidra til å få endret jaktforskriftene ved neste korsveg og samtidig få endret den kyniske og primitive jaktkulturen i Norge. Hver enkelt stemme teller i kampen for de ville dyrenes rettigheter!

Skriv til postmottak@dirnat.no og postmottak@md.dep.no

Villsvin, grisunger.
Villsvinunger i Norge er fritt vilt.