Vi trenger ikke flere jegere, men flere ville dyr!

I kjølvannet av landbruks­ministerens tilskudd på 2 millioner til rekruttering av flere jegere, oppfordrer NOAH til å isteden bruke pengene på fredede områder for ville dyr.

Landbruksministeren har nylig uttalt at «alle bør få smake på viltet», og har øremerket to millioner kroner for å rekruttere nye jegere. NOAH mener politikken er feilslått:

En mer intensiv utnytting av dyr og vill natur er ikke forenlig med forskeres sterke advarsler om drastisk tap av naturmangfold. Living Planet Report 2018 viser at bestander av ville dyr har falt med over halvparten på mindre enn 50 år grunnet menneskelig aktivitet. Kun 4% av landlevende dyrs biomasse er ville dyr – resten er husdyr og mennesker. Her i Norge jaktes både hare og rype for rekreasjon til tross for at de er på rødlista, og forvaltningen har liten oversikt over småviltbestandene. Istedenfor å bruke store summer til å drepe enda flere ville dyr, bør pengene benyttes til å bevare natur og ville dyr gjennom jaktfrie, fredede områder.

NOAH kritiserte overføring av ansvar for «jaktbare arter» i Norge fra Klima- og miljødepartementet til Landbruksdepartementet. En oppstykking av forvaltningen vil gjøre det vanskeligere å verne truede arter som del av deres levemiljø:

Det er et skritt baklengs inn i fremtiden at ville dyr skal forvaltes under et næringsdepartement. Samtidig har LMD hovedansvar for dyrevelferd, så NOAH forventer at jaktmetoder med stor skadeskytingsprosent og fare for lidelse, gjennomgås kritisk. Man burde heller bruke ressurser på en slik gjennomgang, som ikke er gjort tidligere, enn å rekruttere enda flere jegere.

Skriv gjerne høflig til Landbruksdepartementet, postmottak@lmd.dep.no, og skriv noen ord om hvorfor du mener de har feil fokus når de øremerker 2 millioner til rekruttering av flere jegere!