Vår plikt å hjelpe oljetilsølte svaner


Tykk olje. Foto: NOAH

I en rekke andre land er vasking av oljetilsølte fugler en selvfølgelig del av oljevernberedskapen, og har vært det i mange år.  I Norge er avliving standardreaksjonen, og hver gang det skjer et nytt utslipp må frivillige gjennom den samme forhandlingen med myndighetene for i det hele tatt å få lov til å vaske fugler.

Når Mattilsynet og natur- og landbruksforvalter i Drammen stiller seg negative til vasking av oljetilsølte svaner, og i stedet holder fast ved avliving som eneste utvei, viser de at vi ikke er kommet et skritt nærmere en oljevernberedskap som er i tråd med internasjonal standard.  En rekke andre land har redningsteam av eksperter som rykker ut umiddelbart etter oljekatastrofer og oppnår inntil 90 % overlevelse for de oljeskadde fuglene. I California er man lovforpliktet til å behandle oljeskadde dyr, uavhengig av kostnader, forventet suksess og biologisk betydning. I Norge tar man seg derimot ikke råd til dette arbeidet, selv om kostnadene for hver enkelt fugl tilsvarer det som det koster å rengjøre en kvadratmeter oljetilgriset strand.
 
– Det er et paradoks at oljenasjonen Norge fortsatt mangler beredskap for oljeskadde dyr.  Det er vår plikt å bøte på skadene som våre oljeutslipp påfører dyr – dette burde være så selvfølgelig at man slapp denne runden hver eneste gang, der verdifull tid går med til å diskutere hvorvidt man skal hjelpe eller drepe.  Når frivillige nå har meldt sin interesse for å vaske svanene, og hjelp fra utlandet er ventet, bør Mattilsynet og Direktoratet for Naturforvaltning legge til rette så dette arbeidet kan startes opp så fort som mulig, og før fuglene får i seg for mye av giftstoffene i oljen, sier Jenny Rolness i NOAH.
 
Ekspertisen og kvalifikasjonene ligger hos de frivillige – som har erfaring fra tidligere aksjoner og har kurset seg på rehabilitering av oljeskadde fugler. Vi må kunne forvente at Mattilsynet samarbeider med disse, fremfor å hindre redningsarbeidet og sette i verk en unødvendig og uetisk skyting av svanene.

Tidligere aksjoner i Norge (Full City, Server, Rocknes og oljeutslipp i Glomma og Akerselva) viste at 50 – 90 % av fuglene ble rehabilitert.  Svaner er robuste fugler og blant de artene som er lettest å rehabilitere. 
 
Det er vår etiske plikt å hjelpe dyr som menneskelig aktivitet har påført skader og lidelser. Det er viktig å gi fuglene den førstehjelpen de har behov for, fremfor å overlate dem til seg selv og risikere at de pådrar seg interne skader av oljen eller omkommer av nedkjøling og utmattelse.  Avliving er uakseptabelt når fuglene kan reddes. 

Kontakt myndighetene

Skriv til Mattilsynet og Drammen kommune og be om at det gis klarsignal til vasking av svanene, og at myndighetene uten flere forsinkelser legger til rette for dette arbeidet.
 
kommunepost@drammen.kommune.no v/natur- og landbruksforvalter Widar Tandberg: widar.tandberg@drammen.kommune.no
 
postmottak@mattilsynet.no  DK for Drammen, v/distriktssjef Rita Aina Kvennejordet
 
Mer om de oljetilsølte svanene her:
 
http://dt.no/nyheter/svaner-svarte-av-olje-1.6102561
 
http://dt.no/nyheter/vil-ikke-vaske-svanene-1.6106609