Urettferdig hets mot måker i Drammen


Kontakt:
Jenny Berg-Rolness, tlf 57 74 06 03, jb-r@online.no

NOAH er bekymret for følgene av at Drammens Tidende og viltforvalter Widar Tandberg fokuserer på måker som et uromoment i Drammen. I vår var duene i byen i fare, etter klager fra restauranteiere. Nå fremstilles det som at måkene fortrenger duene, i tillegg til at man tar i bruk de samme argumentene som mot duene; at antallet fugler er for høyt og at de griser til i byen.

NOAH frykter for at det negative fokuset på fuglene kan føre til hets og i verste fall lovstridig dreping og reirvandalisme. – Kommunen bør gå foran med et godt eksempel og omtale fugler og dyr på en respektfull måte, og unngå fremstilling av måker som skadedyr som man gjerne vil bli kvitt, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH. – Fuglene forsyner seg bare av det avfallet som menneskene omgir seg med. Man må ellers ikke glemme at næringssvikt i havet etter alt å dømme er den bakenforliggende årsaken til at måkene hekker på nye områder. Når fuglene samler seg på områder med lett tilgang til matavfall, kan det feilaktig oppfattes som at bestanden er stor.

I realiteten er bestandene av flere måkearter i tilbakegang. Blant annet har den mest vanlige arten – fiskemåken – vist sterk tilbakegang i overvåka områder. Det er anslått at tilbakegangen er generell for hele landet. Bestanden av fiskemåke var rekordlav i Telemark i 2004, og bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet. I Vest-Agder er hekkebestanden halvert siden 1986. Situasjonen for arten langs Skagerakkysten blir vurdert som kritisk. Sett i lys av at Norge og Sverige huser hovedtyngden av den europeiske hekkebestanden av fiskemåke, har Norge et særlig ansvar for å ta vare på arten.

– Det som nå skjer – at måkene i økende grad blir innlandsfugler, mens de er fraværende mange steder langs kysten – er en menneskeskapt situasjon. Man bør ta fatt i det som trolig er årsakssammenhengen; overfisket og den ekspanderende oppdrettsnæringen som krever enorme menger råstoff fra havet, i stedet for å skape en urettferdig hets mot fuglene. Fuglenes rett til liv må respekteres, mener NOAH, og oppfordrer folk til å se på måkene og duene som et verdifullt innslag av natur i bymiljøet.

Kilde for tall om fiskemåke:

NINA: Årsrapport fra det nasjonale overvåkingsprgrammet for sjøfugl, 2005.