Til kamp for de siste fjellrevene


Fjellrevfamiliene på Finse er i fare, etter at DNA-tester har påvist innblanding av gener fra oppdrettsrev. Direktoratet for Naturforvaltning skal avgjøre revenes skjebne i de kommende ukene, men de har allerede uttalt at de vil skyte alle rever som ikke har ”ekte gener”. Vær med å påvirke direktoratets bestemmelse – delta i NOAHs e-postkampanje!

NOAH ser på trusselen om skyting av disse revefamiliene som et meningsløst overgrep; de “rene gener” går foran dyrenes rett til liv. Dyrene vil oppleve lidelse og frykt hvis nedskyting starter – med hvilken rett skal mennesker påføre dyr lidelse og død for å forme en art slik man har satt seg i hodet at den skal være? Den tragiske ironi er at et slikt overgrep heller ikke kan sies å være “til artens beste” – tvert imot vil de fjellrevfamiliene som hittil har klart seg best, forsvinne.

Fjellreven er Norges mest truede pattedyr, med bare 50 – 100 individer igjen i Nord-Norge. NOAH mener at jakt på denne sterkt truede arten må karakteriseres som miljøkriminalitet. Bevisst utskyting av fjellrevfamiliene på Finse vil utrydde arten fra Sør-Norge og undergrave fjellrevenes mulighet til å danne en levedyktig bestand totalt sett. Dette handler både om fjellrevens fremtid i Norge og om enkeltindividenes rettigheter. Det er fullstendig uetisk og respektløst å drepe dyr i naturen fordi de ikke har de ”rette” genene.

Fjellrevene på Finse klarer seg bra og får unger, dette tyder på at innblanding av gener ikke har hatt negativ betydning for dem ifølge flere zoologer. Den “rene rase”, som noen norske forskere forsøker å fremheve i fjellrevbestanden, kan bety at man tvert imot utrydder arten i Norge. Flere fjellrever er allerede drept etter innfanging og DNA-testing.

Fjellreven har vært jaktet på randen av utryddelse, og nå står den siste resten av bestanden i fare som følge av ekstreme oppfatninger innen forvaltningen. Denne saken er også eksempel på hvordan et ekstrem arts-fokus, fører til overgrep mot enkeltindividene. Gi din stemme for bevaring av de siste fjellrevene og deres rett til liv. Send en e-post eller et brev til Direktoratet for Naturforvaltning og krev at fjellrevene på Finse får leve!

Direktoratet for Naturforvaltning
Tungasletta 2
7485 Trondheim

E-post: postmottak@dirnat.no

Bruk egne ord eller kopier inn teksten nedenfor.

Jeg krever at fjellrevene på Finse får leve! Det er uetisk og respektløst å drepe dyr i naturen på grunn av geninnblanding. De senere årene har fjellrevene på Finse vært blant de som har klart seg best og fått valpekull, dette tyder på at innblanding av gener ikke har hatt negativ effekt for dem.

Skyting av fjellrevfamiliene på Finse vil utrydde arten fra Sør-Norge og undergrave revenes mulighet til å danne en levedyktig bestand totalt sett. Dette handler både om fjellrevens fremtid i Norge og om enkeltindividenes rettigheter.

Jeg oppfordrer DN til å bruke ressursene sine på en måte som tjener naturen og dyrene, fremfor å iverksette en totalt meningsløs og uetisk skyting av Norges mest truede pattedyr.

Vennlig hilsen

Kilder:
Zoologiprofessor Harald Kryvi: “Tragisk å skyte revene”;http://www.aftenposten.no /viten/article1572921.ece
Zoologiprofessor Petter Larsson: “Skrinlegg skyting”;http://www.aftenposten.no /meninger/debatt/article1579985 .ece
Trues med skyting:http://www.aftenposten.no/dyr /article1572249.ece