Til kamp for de siste fjellrevene

Fjellrevfamiliene på Finse er i fare, etter at DNA-tester har påvist innblanding av gener fra oppdrettsrev. Direktoratet for Naturforvaltning skal avgjøre revenes skjebne i de kommende ukene, men de har allerede uttalt at de vil skyte alle rever som ikke har ”ekte gener”.

NOAH ser på trusselen om skyting av disse revefamiliene som et meningsløst overgrep; de «rene gener» går foran dyrenes rett til liv. Dyrene vil oppleve lidelse og frykt hvis nedskyting starter – med hvilken rett skal mennesker påføre dyr lidelse og død for å forme en art slik man har satt seg i hodet at den skal være? Den tragiske ironi er at et slikt overgrep heller ikke kan sies å være «til artens beste» – tvert imot vil de fjellrevfamiliene som hittil har klart seg best, forsvinne.

Fjellreven er Norges mest truede pattedyr, med bare 50 – 100 individer igjen i Nord-Norge. NOAH mener at jakt på denne sterkt truede arten må karakteriseres som miljøkriminalitet. Bevisst utskyting av fjellrevfamiliene på Finse vil utrydde arten fra Sør-Norge og undergrave fjellrevenes mulighet til å danne en levedyktig bestand totalt sett. Dette handler både om fjellrevens fremtid i Norge og om enkeltindividenes rettigheter. Det er fullstendig uetisk og respektløst å drepe dyr i naturen fordi de ikke har de ”rette” genene.

Fjellrevene på Finse klarer seg bra og får unger, dette tyder på at innblanding av gener ikke har hatt negativ betydning for dem ifølge flere zoologer. Den «rene rase», som noen norske forskere forsøker å fremheve i fjellrevbestanden, kan bety at man tvert imot utrydder arten i Norge. Flere fjellrever er allerede drept etter innfanging og DNA-testing.

Fjellreven har vært jaktet på randen av utryddelse, og nå står den siste resten av bestanden i fare som følge av ekstreme oppfatninger innen forvaltningen. Denne saken er også eksempel på hvordan et ekstrem arts-fokus, fører til overgrep mot enkeltindividene.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.