Skuddpremie – utslag av et foreldet og forvrengt natursyn


En rekke kommuner har innført skuddpremie på enkelte arter, særlig rev, mink og kråke.  Også jegerorganisasjoner utlyser stadig skuddpremie på disse artene, selv om viltlovens § 51 sier at «fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkesmannen eller den han i samråd med direktoratet gir fullmakt».

Revunge, rev.NOAH mener at skuddpremie er en foreldet og svært uheldig praksis som bør avskaffes.  Dyrs predasjon er en del av naturens samspill som må aksepteres.  Skuddpremieordningen gjør det vanskelig å komme bort fra den forelda oppfatningen av dyr som «skadevilt», når de bare utøver naturlig adferd og næringssøk.  Når skuddpremie i tillegg utlyses av frivillige organisasjoner, og i noen tilfeller også av enkeltpersoner, som ut fra egeninteresse ønsker å redusere bestandene av visse dyrearter, forsterkes de negative følgene av denne ordningen.

NOAH har gjennom skriv til kommunene, fylkesmennene, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Jegerorganisasjonene tatt opp det etisk forkastelige med skuddpremieordningen, og også bedt om at myndighetene får slutt på den ulovlige utlysingen av skuddpremie.

Ta gjerne kontakt med NOAH hvis du kjenner til at jegerorganisasjoner og andre uten myndighet utlyser skuddpremie, enten i form av penger, pokal eller andre verdier.