SEIER: Miljødirektoratet sier nei til jakttrening på fasan og rapphøns

NOAH har i flere år arbeidet for å stanse oppdrett og utsetting av fugler for å trene jakthunder. Fuglene påføres store lidelser, og overlever ikke utsettingen. I år har Miljødirektoratet endelig konkludert at aktiviteten er i strid med loven, og stanser oppdrett og utsetting av fugler for jakttrening.

Over flere år har fasaner og rapphøner blitt avlet opp i fangenskap kun for å settes ut til jakthundtrening. Med myndighetenes velsignelse har fuglene blitt sluppet i det fri, jaget av jakthunder og deretter dødd av sult og kulde i en natur de ikke er tilpasset. NOAH har i lang tid forsøkt å sette en stopper for dette.

Oppdrett, import og utsetting av stokkender forbudt i 2018

Tidligere har NOAH kjempet og seiret for et forbud mot oppavling, import og utsetting av ender til jakt. NOAH anmeldte Løvenskiold Fossum som drev import og utsetting av stokkender, og klaget på utsettingene til Miljødirektoratet både i 2016 og 2017. NOAH sendte også innspill til Vitenskapskomiteen som konkluderte med at «import og utsetting av tamme ender i Norge gir risiko for negative konsekvenser for både biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd. (…) Dødeligheten for ender som er satt ut, er blitt målt til å være høyere enn for ville ender. Dødeligheten er forårsaket av at fuglene blir spist av rovdyr, sult, frost, feilernæring og også jakt, ettersom det er antatt av halvparten blir skadeskutt.»6

I 2017 fikk NOAH medhold i klagen , og fra 2018 konkluderte Klima – og miljødepartementet at praksisen med import og utsetting av stokkender ikke lenger tillatt i Norge av hensyn til dyrevelferd.

NOAH kjempet videre for fasaner og rapphøner

NOAH mente det var klare likhetstrekk mellom praksisen med å sette ut stokkender, som utsetting av fasan og rapphøner. Også disse avles opp i fangenskap kun for å være objekter for jakttrening – og heller ikke disse ville klare seg godt i det fri. Vitner dokumenterte også at fugler som utsettes til jakt ble «snurret» eller «ristet» for at de skulle bli svimle og sitte i ro til hundene var klare. I tillegg har NOAH dokumentert mange tilfeller av ulovlig import av egg for oppdrett av fasaner og rapphøns uten tillatelse, som til tross for lovbruddene fortsatt fikk nye tillatelser. At Miljødirektoratet har gitt tillatelser til denne type utsettinger, til tross for kunnskapsmangel knyttet til påvirkningen av naturmangfoldet, inkludert dyrevelferden til de utsatte fuglene, har vært uforståelig.

NOAH klaget på samtlige tillatelser som ble gitt, men fikk ikke medhold. Tvert imot mente departementet at man ikke kunne vurdere dyrevelferd i tillatelser til å sette ut «fremmede organismer». Dette er selvsagt absurd, da dyrevelferdsloven gjelder for alle, og NOAH sendte protester til alle relevante etater – inkludert Sivilombudsmannen som ga NOAH medhold i at departementet ikke hadde begrunnet godt nok sin avvisning av dyrevelferd, og sendte våren flere 2020 spørsmål til Klima- og miljødepartementet. I oktober 2019 sendte dessuten Landbruks- og matdepartementet oppdrag til Mattilsynet om å utrede regler for eller forbud mot utsetting av fasan og rapphøne.15 NOAH sendte dermed oppfordring til Miljødirektoratet om å ikke gi ytterligere tillatelser før en avklaring.

Endelig seier også for fasaner og rapphøner!

Etter at Sivilombudsmannen etter klage fra NOAH og NOF slo fast at dyrevelferd skal vurderes før tillatelsene blir gitt, har Miljødirektoratet ikke funnet det forsvarlig å sette ut fuglene, også av hensyn til naturmangfold. På bakgrunn av dette har Miljødirektoratet i år avslått alle søknader om utsetting av fasan og rapphøner!

Til sammen ønsket fuglehundeiere å sette ut 5000 fasaner og 2500 rapphøns i naturen dette året, og de siste årene er tusenvis av fugler satt ut. Miljødirektoratet skriver: «Risikoen for unødige dyrelidelser veier tyngre enn nytten ved den omsøkte hundetreningen» og videre at «Det er ikke i henhold til gode dyrevelferdsmessige prinsipper å akseptere trening på utsatte fugler».

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH sier: «NOAH er svært glade for at Miljødirektoratet endelig tar hensyn til både forskning og faktiske forhold som viser at dyrelidelsene ved denne aktiviteten er store. Det er absurd at dette har vært tillatt, da det er klart i strid med dyrevelferdsloven. Det er åpenbart at en hobbyaktivitet som jakthundtrening ikke kan forsvare slike dyrelidelser, og NOAH mener det er svært positivt at direktoratet nå fastslår dette. Endelig blir denne uetiske behandlinger av fugler stoppet.»

På NOAHs sider for ville dyr kan du lese mer om hvordan NOAH har jobbet for et forbud mot oppdrett og utsetting av stokkender, fasaner og rapphøner.

Vil du se enda flere seire for dyrene? Bli medlem i NOAH!