Seier for NOAH i buejakt-saken

Miljøverndepartementet har vedtatt at det ikke blir prøveordning med buejakt - av hensyn til dyrene. Dette er en foreløpig seier for NOAH, som holdt innlegg for Miljøverndepartementet om denne saken på et høringsmøte tidligere iår.

Miljøverndepartementet skriver følgende i en pressemelding 15.6:

«Miljøverndepartementet opnar ikkje for ei prøvejaktordning for bogejakt før ein har vitskapelig dokumentasjon på at jaktforma ivaretek dyras velferd på ein like god måte som jakt med andre tillatne jaktvåpen.

– Til tross for at ein har funne pilspissar heilt tilbake frå steinalderen er bogejakt med dagens moderne utstyr å rekne som ein ny jaktform i Noreg. Eg er opptatt av at vi må stille dei same krava til human jaktutøving til denne jaktforma som til andre jaktformer. Difor treng vi meir kunnskap, seier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

I februar 2011 sendte Norges Buejegerforbund, i samarbeid med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges jeger- og fiskerforbund, ein søknad om å få gjennomføre eit treårig prøveprosjekt med å bruke pil og boge til jakt. Prosjektet inneberer utprøving av bogejakt i utvalte regionar, men også kvalitetssikring av opplærings – og kvalifiseringsprosessar for bogejegarar.

Buejakt ikke i tråd med dyrevelferdsloven

Miljøverndepartementet har behandla søknaden og bestemt at ei eventuell prøvejakt utsettes til ein har vitskapeleg dokumentasjon på at jaktforma ivaretek dyras velferd på ein like god måte som jakt med andre tillatne jaktvåpen. Departementet meiner at ei prøvejaktordning ikkje gjev svar på viktige dyreetiske spørsmål. Direktoratet for naturforvaltning har derfor fått i oppdrag å utrede dette nærmare. Vitenskapelege forskingsinstitusjonar med kompetanse på dyrevelferd og Mattilsynet skal involverast i planlegging og gjennomføring av utredninga.»

Oppmerksom hare. Foto: Hendrik Zeitler.
Foto: Hendrik Zeitler.

– NOAH er svært glade for at hensynet til de ville dyrene har blitt vektlagt over hensynet til mer spenning for jegerne. Dette vedtaket er helt i tråd med dyrevelferdsloven og viltloven. En åpning for buejakt hører ikke hjemme i et moderne samfunn hvor man søker å bedre dyrevelferden, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Samtidig med at NOAH mottok det gledelige vedtaket fra Miljøverndepartementet på email, mottok vi også et brev med vedtak fra Veterinærforeningen:

«Den Norske Veterinærforening mener at alle tiltak som angår jakt må ha som mål å bedre dyrevelferden gjennom sikrere og hurtigere død for viltet. DNV kan ikke se at det finnes dokumentasjon på at jakt med pil og bue tilfredsstiller dette. (…) Veterinærforeningen støtter ikke at det gis tillatelse til jakt med pil og bue i Norge. DNV ber om å bli tatt med på videre høringer i saken.»

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.