Foto: Roger Brendehagen

Resultater for de ville dyrene


Ville dyr i Norge har dårlig rettsvern, og NOAH jobber på mange fronter for å øke deres status. Selv ikke et utrydningstruet dyr har noen garanti for å bli tatt hensyn til, men flere forbedringer har kommet som følge av NOAHs arbeid.

Forbud mot jakt på ville dyr

NOAHs arbeid mot ulike jaktformer som påfører dyr ekstra lidelse, fører frem: Forsøk på å tillate buejakt i Norge ble stanset av NOAH etter at to miljøministre (2011 og 2014), Mattilsynet, Veterinærforeningen og Forsøksdyrutvalget ga NOAH medhold i våre faglige argumenter mot slik jakt, men i 2023 må vi igjen kjempe for at dette ikke skal tillates i ny viltlov.

Forsøk på å tillate buejakt i Norge ble stanset av NOAH.

Etter at NOAH klaget på oppdrett/import og utsetting av tamender for underholdningsjakt, ble dette ikke lenger godtatt av Miljødirektoratet i 2017. NOAH fikk gjennomslag for forbud mot hijakt-trening på rev og grevling i fangenskap, samt hundejakt-trening på alle andre ville dyr i fangenskap, i 2020 da ny viltforskrift kom. I 2022 gikk NOAH til retten og fikk medhold i at utsetting av fasaner og rapphøne til jakttrenting, var i strid med dyrevelferdsloven – og dette ble stoppet.

NOAH gikk til retten og fikk medhold i at utsetting av fasaner og rapphøne til jakttrenting, var i strid med dyrevelferdsloven.

NOAH jobber mot jakt i nasjonalparker, mot en rekke jaktformer som strider mot dyrevelferdsloven og for at ville dyr skal få være mer i fred.

Respekt for ville dyr

NOAH redder ville dyr av flere arter hvert år ved å klage på fellingstillatelser i sommerhalvåret. Selv om jakt i prinsippet er forbudt i dyrenes yngletid, skytes dyr i såkalt ”skadefelling”. Vi sprer årlig informasjon til kommunene om hvorfor skadefelling og skuddpremier må stoppe. Flere kommuner gir nå positiv tilbakemelding om at de ikke lenger gir tillatelser til dette.

NOAH motarbeider oppfattelsen av at noen dyr er ”skadedyr”. I dyrevelferdsloven av 2010 fikk vi gjennomslag for dette, og forarbeidene tar avstand fra begreper som ”skadedyr” og stadfester alle dyrs egenverdi. I 2020 fikk vi flere gjennomslag i viltforksriften – bl.a. ble det forbudt å «skadefelle» dyr uten at tiltaket var egnet. Dette innebar at den tradisjonelle nedskytingen av gjess som beiter gress om våren, ble forbudt.

Hvert år får NOAH tips om og anmelder ulovlig jakt, fangst og plaging av ville dyr. Flere av disse sakene har endt med straff. Ved et tilfelle endte dreping av truede måker med en bot på over 100 000.

Arbeid for utrydningstruede dyr

I Norge er ikke rødlista arter automatisk fredet fra jakt, men NOAH jobber for dette. Vi har over flere år jobbet opp mot jakttidsforskriftene for å forby jakt på flest mulig arter, og per idag er det forbudt å jakte på alle måkearter som tidligere var lov å skyte. Men arbeidet fortsetter for bl.a. ærfugl, hare og de store rovdyrene som alle er nær truede eller truede arter.

Mange dyr på norsk rødliste lever i skogen, og NOAH jobber for forbud mot flatehogst og hogst i yngletiden – vi har anmeldt og stoppet flere tilfeller av hogst mens små fugler og andre skogsdyr er midt i yngletiden. NOAH  jobber også for tiltak mot påkjørsel av dyr, som faunapassasjer; for fjerning av duepigger og andre dyrefiendtlig anretninger; for påbudt bruk av varmesøkende droner for å hindre at rådyrkalven blir drept av slått og en rekke andre tiltak for ville dyr.

Rehabilitering av dyr som er skadet

Mange er opptatt av fugler på fuglebrettet eller pinnsvin i hagen, og ønsker å hjelpe når de treffer på skadde ville dyr. I 2020 klarte NOAH å kjempe igjennom at rehabilitering av ville dyr fortsatt skulle være tillatt, etter at det ble foreslått forbudt i utkastet til ny viltforskrift.

Av de største aksjonene er redningen av oljeskadde fugler etter Rocknes-forliset (2004) og Langesund-ulykken (2009).

NOAH har igangsatt rehabiliteringsaksjoner ved forurensingskatastrofer. Av de største aksjonene er redningen av skadet fugl etter oljeutslipp ved Rocknes-forliset (2004) og Langesund-ulykken (2009). Etter møte med NOAH bestemte miljøminister Solheim i 2009 at redning av oljeskadde fugler må bli en del av beredskapsplanen. Dessverre sørget Mattilsynet og Miljødirektoratet i etterkant å avgrense beredskapen til noen få truede arter – noe NOAH jobber for å endre.

Les mer om NOAHs arbeid på NOAHs infoside om ville dyr.

Foto: Øivind Pedersen/NOAH

NOAH jobber hardt for de ville dyrenes rettigheter,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.