Protester redder duene!


Etter NOAHs og publikums protester har NOAH fått bekreftet fra Drammen Kommune at de «ikke planlegger avliving». Send en takk for å sikre duenes fremtid!

I en mail til NOAH takker kommunen for «konstruktiv tilbakemelding» og sier at de skal «ta hensyn til dette i den videre behandlingen av saken». De sier videre at «de tiltak helsetjenesten vurderer i denne omgang er ment å forebygge en økning av duebestanden, slik som brev til gårdeiere om sikring av bygning mot etablering av reir på uønskede plasser, tiltak for å hindre tilgrising av gesimser og lignende. Avliving er så langt ikke et tiltak som vurderes i denne sammenheng.»

Selv om kommunen ikke nå vil starte dreping av fuglene, er det svært viktig at de forstår at slike tiltak heller ikke er velkomne i fremtiden. Send gjerne en takk og fortsatt oppfordring til dyrevennlig politikk overfor ville fugler

Forslag til brev:

» Til Drammen kommune og Miljørettet helsevern v/ Nils-Roar
Halvorsen

Jeg vil takke Drammen kommune for å ta avstand fra næringsinteressenes forslag om dreping av duer på Bragernes Torg i Drammen.

Jeg ber om at det også i fremtiden blir uaktuelt med slike dyrefiendtlige og feilslåtte tiltak som avliving. Fugler har aldri vært noen trussel mot oss, tvert imot beriker de
miljøet og skaper trivsel i byene. Det bør skapes aksept for duenes tilstedeværelse, og vises respekt for dyrene i nærmiljøet!

Vennlig hilsen ….»

Se hovedsaken under for adresser.

Tidligere oppslag i denne saken:

Si nei til duedreping!

Restauranteiere i Drammen vil avlive duene på Bragernes Torg, da de mener at de utgjør en helserisiko for mennesker. Til tross for at det ikke finnes dokumenterte tilfeller av smitteoverføring fra duer til mennesker, står nå duene i fare for å bli drept. NOAH oppfordrer alle til å sende mail til Drammen kommune og be om at de velger andre løsninger enn massedrap på fredelige byduer.

Ingen dokumentert helserisiko

Bakgrunnen for forslaget om å avlive duene er påstander om at duene kan overføre salmonella, fuglelus og i verste fall fugleinfluensa. Men ifølge Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, som NOAH har vært i kontakt med angående denne saken, er det ikke dokumentert tilfeller av smitteoverføring fra duer til mennesker. Det skal mye til for at mennesker skal bli smittet av salmonella fra duer. Man må da spise avføring fra en salmonellainfisert due, og en slik smitteoverføring kan altså ikke dokumenteres. Fugleinfluensa er ikke påvist hos ville fugler verken i Norge eller i nabolandene i år, det finnes ingen eksempler på at ville fugler har overført fugleinfluensa til mennesker og duer er dessuten av de fugleartene som er minst mottagelige for fugleinfluensa. Fuglelus er artsspesifikke og etablerer seg ikke på mennesker. Det virker som at motivet for å bli kvitt duene er ønsket om å skape et sterilt miljø uten fugleavføring. Det er en svært dårlig begrunnelse for å drepe. NOAH frykter at denne form for stigmatisering av fugler kan få en farlig smitteeffekt og ramme fugler generelt og overalt.

En hypotese om en mulig smitteoverføring kan ikke brukes som begrunnelse for massedrap på duer. Det er store dueflokker i de fleste byer, uten at det utgjør noe helseproblem for mennesker. Vi omgir oss med mye som vi vet er farlig, men som vi likevel er villige til å leve med. Fugler er og har aldri vært noen trussel mot oss, tvert imot beriker de miljøet og tilfører myke verdier i et ellers ofte hardt bymiljø. For mange mennesker er byduene en attraksjon. Det er absurd å fremstille fredelige fugler som en trussel mot mennesker, når det ikke engang kan dokumenteres at mennesker er blitt syke av nærkontakt med disse fuglene.

Lange tradisjoner med duemating

Duemating har lange tradisjoner på torget i Drammen, og er en trivselskapende del av bybildet som folk ønsker å beholde. Det bør skapes aksept for duenes tilstedeværelse og påpekes at det er de næringsdrivendes eget ansvar å sørge for nødvendig overdekking av bord og boder. Det vil gi en svært negativ signaleffekt og farlige ringvirkninger om Drammen kommune starter massedrap på duer, og det vil skape et inntrykk av en dyrefiendtlig by uten vilje og evne til å løse problemer med siviliserte metoder.

Fuglevenner over hele landet opprøres over at duene i Drammen risikerer å bli utsatt for massedrap, for at næringsdrivene på Bragernes Torg skal slippe ulempene med å gjøre rent etter dem. Si din mening til Drammen kommune. Be dem avslå forslaget om å drepe byduene og i stedet velge en fredelig og dyrevennlig løsning på konflikten. Gi din stemme for duene, og bidra til å redde mange liv!

Send mail til Drammen kommune og til Miljørettet helsevern, v/Nils-Roar Halvorsen
kommunepost@drammen.kommune.no nils-roar.halvorsen@drammen.kommune.no

Brevforslag som kan sendes til Drammen kommune
Kopier teksten (under) og rediger etter eget ønske. Husk å signere med eget navn.

Til Drammen kommune og Miljørettet helsevern v/ Nils-Roar Halvorsen*

Jeg ønsker med dette å protestere mot det foreslåtte massedrapet på duene på Bragernes Torg i Drammen. Restauranteierne, som står bak forslaget, hevder at duene utgjør en helserisiko for mennesker, til tross for at det ikke
finnes dokumenterte tilfeller av smitteoverføring fra duer til mennesker. At
duene er ufarlige bekreftes både av Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Det virker derfor som motivet for å bli kvitt duene skyldes et ønske om å skape et sterilt miljø uten fugleavføring, noe som er en svært dårlig begrunnelse for å drepe. I tillegg til at et stort antall duer vil miste livet, kan denne formen for stigmatisering av fugler gi en dårlig signaleffekt og ramme fugler generelt.

Fugler har aldri vært noen trussel mot oss, tvert imot beriker de miljøet og
skaper trivsel i byene. Duemating har lange tradisjoner på torget i Drammen,
og betyr mye for mange mennesker. Det bør skapes aksept for duenes
tilstedeværelse, og påpekes at det er de næringsdrivendes eget ansvar å
sørge for nødvendig overdekking av bord og boder.

En hypotese om en mulig smitteoverføring kan ikke brukes som begrunnelse for
massedrap på duer, og Drammen kommune må vise vilje og evne til å løse
problemer med siviliserte metoder. Jeg oppfordrer dere på det sterkeste til
å si nei til dette forslaget, og isteden velge en fredelig og dyrevennlig
løsning. Vis respekt for dyrene i nærmiljøet!

Med vennlig hilsen

…………………..