Protest mot hijakt på rev i Jølster


Pressekontakter:
Siri Martinsen, leder i NOAH –for dyrs rettigheter, tlf. 95 94 44 99
Jenny Berg-Rolness, NOAH – Sogn og Fjordane, tlf. 57 74 06 03

På bakgrunn av at Jølster kommune for 8. år på rad innvilger søknad fra Jølster sau- og geitalslag om løyve til hijakt på rev, påklager NOAH – for dyrs rettigheter det som organisasjonen mener er klare brudd på vilkårene i skadefellingsforskriften.

De fleste dyrearter i Norge er av dyrevernmessige grunner fredet i yngletiden. Drap på familiegrupper av dyr anses som en svært kontroversiell og uetisk jaktform, og fravikelse av ynglefredningsprinsippet i viltloven krever tungtveiende grunner. Når kommuner rutinemessig overtrår ynglefredningsprinsippet uten hensyn til skadefellingsforskriftens vilkår for slik ekstraordinær jakt, er det svært kritikkverdig.

NOAH kan ikke se at noen av vilkårene for skadefelling er innfridd i Jølster kommunes vedtak. I forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon, er det fremsatt som vilkår for skadefelling at skaden skal ha oppstått i inneværende sesong, at den skal være av vesentlig økonomisk betydning og at det på forhånd i rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade eller redusere predasjon.

Tapstallene for småfe i Jølster er blant de laveste i fylket. Eventuell skade fra rev kan dermed ikke sies å være av vesentlig økonomisk betydning, og det er heller ikke dokumentert slik skade. Kravet om at skaden skal ha oppstått i inneværende sesong er ikke innfridd, da løyvet til hijakt ble utstedt lenge før småfeet slippes i marka. Det er ikke stilt krav om forebyggende tiltak for å avverge skade, som bedre tilsyn med dyrene. Ifølge Jølster kommune kan det være komplekse årsaker til tapstallene, blant annet at små, tilbakesatte lam slippes for tidlig i marka. Dette underbygges av statistikker som viser at hoveddelen av tapstallene for småfe på beite skyldes andre årsaker enn rovdyr.

Jølster kommunes vanemessige løyver til hijakt innebærer en uthulning av lovverket og ynglefredningsprinsippet. Loven som skal verne ville dyr mot unødige overgrep og lidelser, har i praksis ingen verdi hvis kommunene kan velge å se bort fra den. NOAH mener at vedtaket fra Jølster kommune om tillatelse til hijakt er fattet på feil grunnlag og dermed har forvaltningsmessig ugyldighet. Av etiske og prinsipielle grunner ser NOAH det som svært viktig å følge opp denne og lignende saker fremover.