Ny Viltforskrift må gi bedre beskyttelse mot skadefelling i yngletiden

I Miljødirektoratets forslag til ny Viltforskrift åpnes det for å ta livet av en rekke ville dyr som i noens øyne «gjør skade», og de unnlater å nevne andre konfliktløsende tiltak overfor ville dyr. Dette får NOAH til å reagere.

Hvert år klager NOAH på flere skadefellingstillatelser som blir gitt mens de ville dyrene yngler, og nå er vi igjen inne i denne perioden. I Miljødirektoratets forslag til ny Viltforskrift gis det grønt lys for å ta livet av en rekke ville dyr som i noens øyne “gjør skade”. Dette har NOAH protestert kraftig mot i vårt høringssvar, som du kan lese her: NOAHs høringssvar til viltforskrift

Antall arter som privatpersoner kan ta livet av uten tillatelse fordi de mener de er til «skade» har økt til 27, og ingen dyr synes å være totalt fredet i yngletiden. Dette er alvorlig. NOAH mener yngletidsfredningen må respekteres for alle dyr, og den utstrakte bruken av «skadefelling» må opphøre. Nå håper vi at Miljødirektoratet tar dette til etterretning, og heller skjerper inn adgangen til skadefelling før årets ynglesesong.

I forskriften nevner ikke Miljødirektoratet andre typer konfliktløsende tiltak overfor ville dyr. Dette er problematisk på flere måter, og Miljødirektoratet later til å ha gått vekk fra selve hovedprinsippet om at skadefelling er «siste utvei» i forskriftsutkastet, til tross for egne muntlige uttalelser. Dette er ikke innenfor verken naturmangfolds- eller dyrevelferdsloven – det er et dramatisk brudd med viktige prinsipper. Dette må rettes opp før forskriften blir endelig.

NOAH venter nå på den endelige viltforskriften. Vi forventer at Miljødirektoratet har strammet inn på forskriften gjeldende skadefelling, og at vi får stoppet skyting i yngletiden. NOAH vil også påpeke at det i befolkningen er et klart flertall imot det å ta livet av ville dyr i yngletiden:

I oktober 2019 fikk NOAH gjennomført en opinionsundersøkelse via Respons Analyse, hvor 74 % er enige i at ville dyr ikke bør tas livet av mens de har unger. Kun 5 % er uenige. Inkluderer man de mer nøytrale, er hele 88 % imot at dyr tas livet av i yngletiden. Det er altså en sterk motstand mot den utstrakte bruken av “skadefelling”, som handler om å ta livet av dyr i yngletiden grunnet minimal toleranse overfor dyrenes naturlige adferd. Dette håper vi også Miljødirektoratet ser.

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!