NOAH oppfordrer kommuner til å redde rådyrkalver


I februar 2021 sendte NOAH ut en oppfordring til alle Norges kommuner om å gjøre tiltak for å unngå at rådyrkalver blir drept av slåmaskiner i åkrene. Droner med varmesøkende kameraer kan forhindre dette.

NOAH kjemper aktivt for et nytt natursyn hvor de ville dyrene blir møtt med respekt og toleranse.[1] Ville dyr bør i større grad hensyntas i forhold til menneskelig aktivitet, og å hindre at rådyrkalver blir drept av slåmaskinene om våren er et av mange tiltak som bidrar til å øke hensynet til ville dyr.

Rådyrkalver i åkeren drepes av slåttmaskiner

Rådyr er et dyr i hjortefamilien som kun finnes naturlig i Europa og den nordlige delen av Asia. I Norge finnes det stort sett rådyr over hele landet. De går normalt drektige i ca. 264–318 dager og føder gjerne kalven i perioden mai–juni.[2] Deres viktigste leveområde er skog og kulturlandskap. Rådyrskalven veier omtrent 1–1,7 kg ved fødselen og er ganske hjelpeløs de første dagene. Mødrene gjemmer gjerne kalven i høyt gress, og dette er grunnen til at de gjerne oppholder seg i åkre denne perioden.

Mange er ikke klar over at rådyrkalver kan ligge alene i åkre mens mor er ute og finner mat. Rådyrkalvene blir da liggende helt stille, slik at rovdyr ikke skal finne dem. Dette medfører imidlertid at kalvene er har lite å stille opp med mot slåmaskiner som kommer kjørende.[3] Deres overlevelsesstrategi fungerer ikke i møte med mennesker. Selv om noen bønder selv prøver å hindre rådyrkalvenes død med ulike metoder, og også engasjerer frivillige i dette – f.eks. å se over området med hund – er det fortsatt et problem at mange kalver dør på grunn av landbruksaktivitet.

Rådyrmor står med kalven sin og titter utover åkeren
Foto: Erik Frøystein

I 2019 og 2020 begynte Averøy kommune og mediebyrået Idium (som har dronepiloter) et prøve-prosjekt med bruk av droner for å søke etter rådyr.[4] Prosjektet viste at metoden ved å bruke drone med infrarødt kamera fungerer godt og er velegnet til formålet. I etterkant av prosjektet ble det laget en brukerveiledning om alt en trenger å vite for å bruke slik drone til dette formålet. Mer informasjon om prosjektet finnes på hjemmesiden: www.findbambi.com. Teknologien hadde allerede vært i bruk i bl.a. Nederland fra 2018 for å redde rådyrkalver – her på initiativ fra en miljøorganisasjon.[6]

Droner med varmesøkende kamera

I flere år har NOAH sendt ut brev til norske kommuner om å ta mer hensyn til ville dyr – bl.a. å stanse skadefelling av dyr i yngletiden og unngå hogst i yngletiden. I februar 2021 sendte NOAH også ut en oppfordring til alle Norges kommuner om å ta i bruk droner for å redde rådyr fra død under slåtten. Her henviste vi til prøveprosjektet i Averøy, og oppfordret alle kommuner til å igangsette lignende tiltak: «NOAH – for dyrs rettigheter vil med dette brevet oppfordre Norges kommuner til å ta i bruk og tilby droner med varmesøkende kameraer for å forhindre at rådyrkalver blir tatt av slåmaskiner under slåtten. (…) NOAH vil med dette oppfordre kommunene til å innføre regler om at denne type forebygging av skader på rådyr blir obligatorisk i kommunen. Vi håper droner kan tas i bruk allerede i år og at kommunene dermed setter i gang nødvendige tiltak for å sikre dette.»

NOAH fikk flere positive tilbakemeldinger på brevet. Bamble kommune svarte: «Kommunen har ved flere anledninger hatt dette det med bruk av droner til ulike formål ved vurdering og er klar over hvilke fordeler dette kan gi i enkelte problemstillinger.»  Time kommune svarte: «Håper inderlig vi kan få på plass ordninger som fungere hva gjelder saken». De påpekte også at problemstillingen gjelder endel fuglearter som også trues av slåmaskiner. Men det er tydelig at det er behov for å spre kunnskap om den nye teknologien og ikke minst oppfordre til politisk handling, da mange kommuner fortsatt ikke synes engasjerte i problemestillingen.

Man har nå fått tilgang på en ny, effektivt og rimelig metode for å unngå problemet med at et stort antall rådyrkalver blir drept eller lemlestet av slåmaskiner ved høsting av gress. Det er viktig at dette tas i bruk, og NOAH vil følge opp kommunene på dette området.

Foto: Erik Frøystein

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene?

Bli medlem!

Kilder

  • [1] NOAH, Noahs arbeid for ville dyr, villedyr.no.
  • [2] Langvatn, Rolf, Rådyr, SNL, 2019.
  • [3] Vespestad, Linda, Nyfødte rådyrkalver nesten påkjørt av traktor, NRK, 2012.
  • [4] Find Bambi, Prosjektet «Find Bambi» skal gi bønder og andre muligheten til å finne rådyrkalven før den havner i slåmaskinen., findbi.com.
  • [5] UAS Norway, «Redder rådyrskalver ved hjelp av droner».
  • [6] Drone Below, Saving Fawns With Drones in Holland.