Foto: Roger Brendhagen

NOAHs oppfordring til Klima- og miljødepartementet om å iverksette tiltak for å hindre dyrepåkjørsler


NOAH har sendt brev til Klima- og miljødepartementet med oppfordring til å iverksette flere tiltak for å redde ville dyr fra påkjørsler, og samtidig sette et hovedfokus på mottiltak mot fragmentering av dyrs leveområder.

Nesten 64 000 dyr har blitt påkjørt på norske veier bare de siste fem årene, noe som selvsagt også medfører en livsfare for mennesker. Men fragmentering av habitater på grunn av veier og annen infrastruktur bringer i tillegg med seg videre problemer for de ville dyrene. 

NOAH ber derfor om at det innføres tiltak som kan hjelpe dyrenes bevegelse og hindre at flere tusen dyr blir påkjørt. Et bedre tiltak enn kun viltgjerder, vil være å etablere faunapassasjer. Faunapassasjer vil være til stor fordel for mange dyrearter fordi de kobler sammen habitatområder som er fragmentert på grunn av eksisterende veier. Faunapassasjene legger til rette for daglig bevegelse og migrasjon, samtidig som de sikrer genflyt mellom populasjoner. 

NOAH mener også at det å innføre jakt på ville dyr for å unngå påkjørsler er et tiltak som mangler faglig grunnlag. Brevet viser til en rapport fra elgprosjektet i Akershus, hvor resultatene viste at bestandsreduksjoner for å redusere beiteskader og påkjørseler ikke vil ha noen stor effekt. Dyr vil alltid bevege seg, selv om man reduserer bestander ved jakt. Jakt er tvert imot kontraproduktivt for å unngå påkjørsler. Jakten driver dyrene i bevegelse og på flukt i større grad. Det er uheldig at jakt nevnes som tiltak mot påkjørsler, når det tvert imot bidrar til påkjørsler – uten at reduksjon i antall dyr har reell effekt.

Les hele NOAHs brev til Klima- og miljødepartementet her.

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene

– bli medlem!