NOAHs klage på godkjenning av Bremangerlandet Vindpark AS

NOAH har nå sendt inn en klage på godkjenning av planene for å starte byggingen av Bremangerlandet Vindpark, da vi mener godkjenningen er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag, og dermed er i strid med naturmangfoldloven. Klagen kan leses i sin helhet under:

NOAH – for dyrs rettigheter viser til NVE sin godkjenning av detaljplan og MTA for å bygge og drive Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune av 10.07.2020 med klagefrist 24.08.2020. NOAH mener at godkjenningen er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag, og dermed er i strid med naturmangfoldloven.

«Bakgrunn for vedtak»

I «bakgrunn for vedtak» av 10.07.2020 under punkt 5.11 om virkninger for fugl ved endelig utbyggingsløsning vurderer NVE at kravet til forundersøkelser jf. konsesjonsvilkår nr. 13 er oppfylt. Det følger av vilkåret at «[d]et skal gjennomføres for- og etterundersøkelser for å kartlegge fugletrekk over planområdet bedre […] i minimum en sesong (vår og høst)». Målingene fra forundersøkelsene som er presentert av NINA dekker imidlertid bare drøyt 3 måneder, der bare 12 av dagene var på høsten. Det mangler altså data fra viktige perioder av fugletrekket. Som NVE også konstaterer i «bakgrunnen for vedtak» har de tekniske utfordringene med radaren innskrenket perioden for kartlegging i så stor grad at «undersøkelsene ikke fullt ut oppfyller intensjonen med vilkåret».

«NOAH vil minne om at Norge er forpliktet til å ivareta bestandene av rødlistede arter gjennom Bernkonvensjonen.»

Til tross for manglene som påpekes, konstaterer NVE i «bakgrunn for vedtak» at forundersøkelsene dokumenterer at fugletrekket i regionen er omfattende, og at det forekommer rødlistede arter og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det vises også til at det gjennom konsekvensutredningen er dokumentert rødlistede arter og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i planområde som lirype og havørn. NOAH vil minne om at Norge er forpliktet til å ivareta bestandene av rødlistede arter gjennom Bernkonvensjonen.

NOAH mener at usikkerheten omkring virkningene for fugl er i strid med føre-far-prinsippet i naturmangfoldloven § 9. Bestemmelsen slår fast at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger en beslutning kan ha for naturmiljøet, skal mulig vesentlig skade på naturmangfoldet unngås.

Det følger at «bakgrunn for vedtak» at: «Da det ved konsesjonstidspunktet er besluttet at vindkraftverket skal bygges, selv med usikkerhet omkring virkningene for fugl, er det etter NVEs vurdering rimelig at vindkraftverkets virkninger for fugl følges opp tett for å kunne iverksette avbøtende tiltak, dersom etterundersøkelsene sannsynliggjør bestandsmessige konsekvenser av fugl.» Det er ikke tilstrekkelig at det foretas etterundersøkelser, kunnskapsgrunnlaget må foreligge før det besluttes å bygge.

«NOAH mener det er problematisk at det ikke er satset mer på forskning på effektive tiltak for å hindre at fugler flyr inn i vindmøller, før det satses på utbygging.»

Videre nevner NVE i «bakgrunn for forslag» at konsesjonær på eget initiativ har lagt til grunn at de som et avbøtende tiltak for fugl vil ta i bruk en «shut down on demand»-radar. NVE påpeker at dette er en relativt ny teknologi, og at det er usikkert hvilken effekt et slikt radarbasert stopp-system kan ha. NOAH mener det er problematisk at det ikke er satset mer på forskning på effektive tiltak for å hindre at fugler flyr inn i vindmøller, før det satses på utbygging.

NOAH ber om at departementet tar klagen til følge og trekker tilbake godkjenningen da den er i strid med naturmangfoldloven, og da forundersøkelsene som er foretatt ikke oppfyller konsesjonsvilkår nr. 13.

Foto: Roger Brendhagen

Støtt NOAHs arbeid for å beskytte de ville dyrenes interesser! Bli medlem i NOAH!