NOAHs innspill til ny naturavtale (COP15)


NOAH har sendt innspill til det kommende partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold og ny naturavtale.

NOAH var til stede under innspillsmøtet 13. oktober 2022, hvor vi holdt vårt innlegg.  I vårt innspill til Klima- og miljødepartementet fremmer vi en rekke ulike grep som må tas i nasjonal politikk for å redde naturen. 

NOAH mener at alle subsidier av tiltak som virker negativt på klima og natur må fases ut. Samtidig må det fokuseres mer på bevaring av arter hvor ingen skal holdes “nede” på maksimumsmål. Det er også viktig at forebygging av konflikt mellom ville dyr og mennesker ikke betyr at dyrene skal skytes. NOAH krever et større fokus på en økt toleranse for ville dyr, og særlig rovdyr, og at det ikke skal jaktes på rødlistede arter. Et viktig punkt er at dyrene skal totalfredes i yngletiden, og at det også skal være forbudt å drive hogst når dyrene hekker og yngler.

Her kan du laste ned hele NOAHs innspill til Klima- og miljødepartementet som PDF

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettigheter

– bli medlem!