NOAHs innspill til vern av Østmarka nasjonalpark

NOAH har kommet med innspill til forslag om vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftsvernområde.

NOAH ser det som svært positivt for de ville dyrene å verne større områder i Østmarka, men det er svært viktig at dette blir et verneområde hvor dyrene får fred fra jakt og hogst.

NOAH taler for at det etableres en streng verneforskrift, for å sikre naturverdiene. Nåværende Østmarka Naturreservat må beholde sine strenge vernebestemmelser selv om det skulle bli en del av nasjonalparken. I tillegg må det innføres enda strengere bestemmelser i hele området som skal vernes. Aktiviteter som kan være en trussel for det biologiske mangfoldet må ikke tillates i verneområdet. Dette inkluderer jakt, hogst, og utbygging av veier/kraftlinjer m.m. I tillegg bør området prioritere å verne mest mulig skog med gjennomgående høy alder. NOAH er svært bekymret for at mange arter vil dø ut dersom vi ikke klarer å verne de siste gammelskogene.

Les hele NOAHs innspill her

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!