NOAHs brev til kommuner om skadefelling


NOAH mener yngletidsfredningen må respekteres for alle dyr, og den utstrakte bruken av «skadefelling» må opphøre. Over flere år har NOAH sendt ut brev til alle landets kommuner om å bruke forebyggende tiltak, fremfor skadefelling.

NOAH har i årevis engasjert seg for de dyrene som tas livet av midt i yngletiden fordi de på ulike måter er “til skade”, såkalt “skadefelling”. NOAH har både anmeldt og klaget på en rekke skadefellinger, og flere er tatt til følge.

Mennesker opptar snart hele kloden. Kun 4% av landlevende dyrs biomasse er ville dyr – resten er husdyr og mennesker. Mange arter står i fare for å utryddes, og de største årsakene er at vi opptar stadig mer av dyrenes arealer og direkte utnytting/jakt. NOAH har også i år sendt brev for å oppfordre kommunene og fylkesmennene om å være restriktive med å gi tillatelser til skadefelling, og isteden vektlegge ikke-letal forebygging, og holdningsskapende arbeid som fremmer toleranse for ville dyr.

Brevet om skadefelling til kommuner kan lastes ned som PDF og leses i sin helhet her.

Her kan du lese vedlegget til brevet, som omhandler utsatte dyregrupper.

Les mer om skadefelling, og NOAHs arbeid for de ville dyrene på NOAHs nettside om ville dyr. 

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene?
Bli medlem!