NOAH krever tydelig vern av dyr i yngletiden


 

NOAH har i flere år protestert mot den egentlig lovstridige skytingen av jervemor og unger i hiet. Foto: Statens Naturoppsyn.
NOAH har i flere år protestert mot den egentlig lovstridige skytingen av jervemor og unger i hiet, og krever nå et tydelig vern av ville dyr i yngletiden. Foto: Statens Naturoppsyn.

En forskrift som skal gi ville dyr nødvendig vern mot avliving i yngletiden har sirkulert i Miljødirektoratet i mange år, uten at det har ført til en ferdigstilt forskrift. Nå krever NOAH handling – tydelig vern av ville dyr i yngletiden kan ikke utsettes lengre!

“Skadefellingsforskriften” fra 1997 var første gang på høring for revidering i 2009, og deretter i 2014, men begge gangene ble utkastene til ny forskrift skrinlagt etter lang tids saksbehandling. Nå vurderes en tredje høringsrunde og dermed ytterligere utsettelse.

På tross av at ville dyr allerede i teorien skal ha et sterkt vern mot såkalt “skadefelling”, har man sett at tolkninger av “Skadefellingsforskriften” åpner for en helt uakseptabel felling av dyr i yngletiden, i direkte konflikt med Naturmangfoldloven som forbyr unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres bo, og Dyrevelferdsloven som setter forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilsatand. NOAH mener det er svært kritikkverdig at en forskrift som slår beina under annet lovverk fortsatt skal være virksom.

Hettemåke er en av mange arter som Foto: Arnstein Rønning
Hettemåke er en av mange arter som ifølge skadefellingsforskriften kan felles uten særskilt tillatelse hele året, også i yngletiden. Arten er i tillegg vurdert som “sårbar” på Artdatabankens rødliste. Foto: Arnstein Rønning

Flere arter som er oppført på Artsdatabankens rødliste befinner seg fortsatt på skadefellingsforskriftens lange liste over arter som kan felles uten særskilt tillatelse, dersom vilkårene for en slik felling er oppfylt. I realiteten er en slik felling lovstridig, og mange slike saker medfører anmeldelser og straffereaksjoner hvert år. Derfor har også ny forskrift som skal rette opp dette vært på høring. Men med stadige utsettelser, har vi en situasjon der en foreldet Skadefellingsforskrift er helt i utakt med annet lovverk. Dette skaper forvirring og fører til mye unødig skade og lidelse på ville dyr.

Nå vil NOAH arbeide politisk for at en ny forskrift skal prioriteres og fastsettes:

NOAH har de siste ti årene vært pådriver overfor Miljødirektoratet for at en ny forskrift som regulerer skadefelling skal se dagens lys. Når det nå går mot ytterligere utsettelse vil NOAH måtte appellere til politikerne for at forskriften skal få den nødvendige prioritering. Dette handler om nødvendig artsvern og beskyttelse av truede arter, og grunnleggende dyrevern for ville dyr i den tiden de har unger.

Inntil nytt lovverk er på plass mener NOAH at man som et minimum straks bør fjerne alle rødlistede arter fra skadefellingsforskriftens liste over arter som kan felles uten tillatelse. Dette har vi spesielt bedt Miljødirektoratet om, og vi håper det er vilje til en slik nødløsning. Men det hjelper dessverre ikke på situasjonen som i dag fører til at Dyrevelferdsloven tilsidesettes for en rekke dyrearter, på grunn av forsinkelser i forskriftsarbeidet – en ny forskrift må på plass så raskt som mulig.

Vil du bidra? Skriv til Miljødirektoratet og krev at en ny forskrift om skadefelling som gir tydelig vern mot avlving i yngletiden må komme på plass – uten ytterlige utsettelser. E-post: post@miljodir.no