NOAH krever hensyn til de ville dyrene i ny viltlov


NOAH har nå sendt inn innspillene til ny viltlov - og vi ønsker flere viktige endringer for dyrene.

Viltloven er bygget rundt jegernes interesser, og definerer ville dyr som ressurser for jakt. På for-møte om viltloven, hvor NOAH deltok, hevdet møteleder fra Landbruksdepartementet at jakt «er en viktig del av vår identitet som nordmenn». Man går altså ut i fra at nordmenn flest synes det er greit å ta livet av dyr for underholdingens skyld. NOAH mener dette er en feiloppfatning.

En undersøkelse fra Respons Analyse på vegne av NOAH (2019), oppgir at 76 % er enige i at man ikke bør ta livet av ville dyr primært for rekreasjonens skyld, og 84 % mener at jakt på rødlistede dyr bør stanses. Det overveiende delen av jakt utføres for rekreasjonens skyld, og mange dyr som skytes er rødlistede.

Viltloven

NOAH deltok 5. juni på innspillsmøte i forkant av modernisering av viltloven, med LMD og KLD. Her deltok også en rekke organisasjoner fra jaktinteressene, bondeorganisasjoner og grunneiere. Disse partene hadde jevnt over samme innspill; de ønsket buejakt, tillatelse til å jakte om natten med kunstig lys, jakt på helligdagene, «vårjakt» på flere arter (mens dyrene har unger) og mer bruk av løs hund som jager ville dyr – særlig truede rovdyr.

«76 % er enige i at man ikke bør ta livet av ville dyr primært for rekreasjonens skyld, og 84 % mener at jakt på rødlistede dyr bør stanses.»
– Respons Analyse (NOAH 2019)

Viltloven er per i dag verken harmonisert med dyrevelferdsloven eller naturmangfoldsloven og Bernkonvesjonen. NOAH – og flere andre organisasjoner for miljø og dyr, la vekt på at dette måtte være hovedoppgaven for revideringen. NOAHs innspill til ny viltlov kan leses her. Under følger en oppsummering av hva NOAH vil endre:

NOAH mener loven må bygge på tre prinsipper:

 • Den skal bidra i å motvirke naturkrisen, herunder sørge for at Bernkonvensjonens intensjoner respekteres.
 • Den må harmonere med dyrevelferdsloven og ta utgangspunkt i dyrs egenverdi.
 • Den må erkjenne ville dyr og naturs viktighet for mennesker som ikke er jegere, dvs. man må legge til rette for næring og fritidsaktiviteter som er knyttet til levende dyr og opprettholdelse og vern av deres habitater og livsmiljø.

Viktige endringer til viltloven:

 • Dyrevelferdsloven og fredningsprinsippet må inn i formålsparagrafen til viltloven – på linje med naturmangfoldsloven.
 • Loven må anerkjenne dyrs egenverdi og alle praksiser må vurderes på nytt opp mot dyrevelferdsloven. Det må anerkjennes at jakt representerer en liten interesse i samfunnet, og at aktiviteten utføres i stor grad for underholdning/hobby. Dette bør tilsi at man legger listen høyere for hvilke lidelser som anses lovlig å påføre dyr – for underholdningens skyld. NOAH mener at jakt som utføres primært for underholdningens/rekreasjonens skyld bør forbys. NOAH mener at jakt på fugler, harer og lignende som har skadeskytingprosent på 50 % og over, og hvor man vet at man rutinemessig vil skadeskyte dyr, ikke bør tillates: Det bør være forbudt å skyte på dyr i bevegelse og på dyr i flokk.
 • Loven må anerkjenne at vi er i en naturkrise, og at alle ville dyr er under press. Forskning viser at selv «lavt jakttrykk» fører til at arter er mindre rustet til å overleve i et miljø i endring. Det betyr at jakt på rødlistede dyr bør forbys.
 • Det er ingen grunn til å tillate mer uetiske jaktmetoder, og tillate ulovlige metoder, bare fordi avlivingen av dyr defineres som «skadefelling». Alle dyr er beskyttet av dyrevelferdsloven. Man trenger tvert imot mer fokus på ikke-letale metoder for å unngå «skadefelling», og større toleranse for ville dyr.
 • Økt jakt gjør det farligere for ikke-jegere å bevege seg i skogen og nyte naturen. I Norge fører jakt til årlige skader, og et dødsfall annethvert år. Fagfolk beskriver at det ofte er erfarne jegere som skyter mennesker fordi de er «offer for kognitive feller» – altså at man ser det man vil se. «Det går ikke an å verge seg mot kognitive feller. I høyrisikosystemer utvikler man isteden rutiner for å fange dem opp, for eksempel er det alltid to piloter i cockpit.», uttaler psykologieksperter. På jakt, derimot, er ingen sikkerhetsrutiner mulige. NOAH ber departementet vektlegge risikoen for mennesker høyere i lovverket, og ikke akseptere risiko for å bli invalid eler dø av hensyn til andres rekreasjon.
 • NOAH fremmer totalfredning av dyr i hekke- og yngletiden, og forbud mot all hijakt og annen forstyrrelse av unger i hi/reir. Herunder må det bli slutt på såkalt «vårjakt» på ender, hijakt på jerv og jakt på bever som skjer midt i yngletiden.
 • Det må være klart forbud mot alle ville dyr i fangenskap for oppdrett. Per i dag er hjort tillatt å oppdrette for kjøtt. Viltloven har også utdaterte paragrafer om «jakt i hegn» – selv om dette er forbudt etter annet lovverk. NOAH fremmer tydelig forbud mot all oppdrett og jakt på dyr i fangenskap/hegn el.l.
 • Buejakt fører til mer skadeskyting og må ikke tillates – NOAH går sterkt imot jegerinteressenes forsøk på å innføre dette.
 • NOAH fremmer forbud mot jakt på dyr i mørket/om natten, forbud mot å jakte dyr fra motorbåt, forbud mot å skyte på dyr som svømmer, totalforbud mot løs på drevet halsende hund og annen bruk av jakthund hvor ville dyr blir jaget av løs hund og dermed utsatt for sterkt stress.
 • NOAH fremmer forbud mot flere typer feller og fangstredskaper, og mener det ikke skal være tillatt å drive fangst for underholdningens skyld. NOAH har fått flere tips om at tillatte feller fører til ubeskrivelige lidelser for ville dyr – inkludert dyr som fellene ikke er ment for.
 • NOAH mener adgangen til dispensasjon fra dyrevernregler ved skyting av truede rovdyr bør fjernes, og problematiserer den utstrakte bruken av «unntak» ved rovdyrjakt – hvor helikopter, hijakt, løs på drevet halsende hund og andre uetiske metoder brukes rutinemessig. Det bør ikke være tillatt å dispensere fra disse reglene.
 • NOAH fremmer at grunneieres rett til å frede sin eiendom fra jakt og fangst respekteres i loven- Per i dag er deler av viltloven i strid med menneskerettighetskonvensjonen og dommer i menneskerettighetsdomstolen, fordi stat eller kommune kan «pålegge» grunneier at det skal drives jakt.
 • NOAH mener det er helt uakseptabelt at viltloven pålegger kommunene å «jobbe for (…) småviltjakt». Kommunene representerer alle innbyggere, og småviltjakt drives primært for rekreasjon og i stor grad på rødlistede arter. Kommunene skal fremme respekt for ville dyr, ikke fremme særinteresser.
 • NOAH fremmer forbud mot skuddpremie, da ordningen representerer et utdatert natursyn.
 • NOAH fremmer strengere straff for jaktlovbrudd.

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene?

Bli medlem!