NOAH klager på løyve til hijakt på rev i Fjaler


NOAH – for dyrs rettigheter har sendt klage på at Fjaler kommune i minst 10 år har hatt et stående løyve til hijakt på rev over hele kommunen, tildelt sankelagene. Løyvet gjelder på ubestemt tid fremover.

Samtidig har sankelagene utbetalt skuddpremie på rev med 400 kroner per dyr, uansett alder.  Kombinasjonen av skuddpremie og yngletidsjakt kan føre til at jakten motiveres ut fra et ønske om økonomisk gevinst – dreping av en familiegruppe av rev kan innbringe jegeren mellom 2000-4000 kroner i skuddpremie – og kanskje ikke primært ut fra et ønske å redusere eventuell skade.

Fjaler kommunes praktisering av skadefellingsforskriften innebærer en uthulning av ynglefredningsprinsippet.  Skadefellingsforskriften har i praksis ingen verdi hvis kommunene kan velge å se bort fra dens vilkår eller tolke den etter eget skjønn.  En slik praksis vil gi en svært negativ presedens og undergrave forskriftens intensjoner.

Det må være selvsagt at skadefellingsforskriftens kriterier blir fulgt av forvaltningsmyndighetene.  Det er tydelig presisert i forskriften at skadefelling bør unngås dersom andre løsninger kan redusere eller eliminere skadeproblemet, men viktigst er likevel kravet om at skade faktisk må ha skjedd, og være av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte.  Alt tyder på at hijakta i Fjaler faller utenfor lovverket og er igangsatt som følge av mangelfull saksbehandling, noe kommunen snarest bør rette opp.

NOAH minner om det sterke etiske fundament som viltlovens ynglefredningsprinsipp er grunnlagt på.  I Ot.prp. nr. 54 (1992 – 93) er prinsippet om yngletidsfredning sterkt understreket.  Det er uetisk og forkastelig å utsette dyr for jakt i den perioden de har unger, og det finnes heller ingen ”human” måte å drepe familiegrupper av rev, enten ungene bites i hjel av hihunder eller graves frem og drepes av jegere.  Hensynet til dyrene, deres sterke bindinger til avkom og det viktige etiske prinsippet om yngletidsfredning bør være avgjørende når søknader om felling i hekke- og yngletiden behandles.