NOAH fremmer forbud mot løshundjakt

Både viltloven og hundeloven er nå til revidering, og NOAH ser behov for å fremme forbud mot jakt med løs hund i forbindelse med disse prosessene.

I forbindelse med viltloven er det mange praksiser som NOAH mener bør bli forbudt – som skuddpremie, fellefangst, oppdrett av ville dyr m.m. Men en av praksisene er også jakt med løs hund. Når det gjelder hundeloven har NOAHs primære fokus vært å styrke hunders og hundeeieres rettsvern i avlivingssaker, og øke forståelsen for hunders adferd – men jakt med løshund reguleres også i denne loven. NOAH har nå sendt en appell til regjeringen og Stortinget om å forby løshundjakt.

– Jakt med løs hund hvor hunden i timevis er langt borte fra eier, er en fare for hunden selv såvel som ville dyr. Man vet at ville dyr stresses av denne type jakt, og flere forskningsrapporter viser at jaktformen er ekstra belastende. Det finnes naturlig nok ingen oversikt over hvor mange ville dyr som dør som følge av direkte angrep fra jakthunder, eller som følge av stresset. Dette kan selvsagt også gjelde dyr som det ikke var meningen å jakte på, uttaler veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Flere arter utsettes for jakt med løs hund – også rødlistede dyr slik som hare og gaupe.

– Veterinærinstituttet uttalte seg kritisk om harejakt, hvor haren jages rundt over tid, allerede i 2004. Når det gjelder gaupejakt har man flere eksempler på at hund og gaupe nærmest har kommet i nærkamp – dette illustrerer at jakt med løs hund er farlig for både hunden og det ville dyret, sier Martinsen.

For NOAHs forslag handler i stor grad også om dyrevelferd for hunden:

– Hunder som brukes i slik jakt risikerer å skytes av grunneiere som har dyr på beite – det har også skjedd i årets sesong. De kan bli påkjørt, skades i terrenget eller drukne. For hundens egen sikkerhet, bør slik jakt nå avsluttes, sier Martinsen.

Sist, men ikke minst mener NOAH løshundjakt er konflikteskalerende i rovdyrdebatten, og fremstår som et hinder for beskyttelse av truede dyr:

– Vi ser at omfattende skyting av kritisk truede ulver i ulvesonen hvor de egentlig skal være beskyttet, drives frem av jaktinteresser – og det er spesielt løshundjakt som nevnes. Det er høyst kritikkverdig å slippe hunder i ulverevirer – ulvene oppfatter hunden som truende, som en konkurrent. Og det kan dermed ende dårlig for begge dyrene. Det er kritikkverdig at noens ønske om å drive jakt på akkurat denne måten blir brukt som påskudd for å holde ulvene kritisk truet, og skyte dem selv der de skal ha sterkt vern, avslutter Martinsen.

Her kan du lese NOAHs appell til regjeringen og Stortinget om å forby løshundjakt.

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!