Miljøorganisasjoner med rovvilt-krav

Seks miljøorganisasjoner krever nå grunnleggende endringer i norsk rovviltforvaltning, og peker på at behandlingen av norske rovdyr ikke er i linje med naturavtalen.

Seks miljøorganisasjoner sendte i 2023 en oppfordring til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet om å gjøre grunnleggende endringer i rovviltforvaltning i Norge; NOAH – for dyrs rettigheter, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, WWF Verdens naturfond, Sabima og BirdLife Norge.

Organisasjonene kommer med seks rovvilt-krav med et mål om sikre langsiktig levedyktighet av de fire store rovdyrbestandene – ulv, jerv, brunbjørn og gaupe, i Norge. De foreslår også å ta ørn ut av rovviltforvaltningen.

Miljøorganisasjonenes rovvilt-krav

Organisasjonene uttrykker stor bekymring over utviklingen i norsk rovdyrpolitikk de siste årene, hvor lovverket og kunnskapsgrunnlaget tilpasses politiske agendaer, med den følgen at bestandene av de fire store rovdyrartene – gaupe, jerv, bjørn og ulv – holdes på et kritisk eller sterkt truet nivå. Dette lar seg ikke forene med Norges forpliktelser under den globale naturavtalen.

De fire store rovdyrartene regnes økologisk som nøkkelarter, og de er dermed svært viktige for å imøtegå utfordringer knyttet til klimaendringer og tap av naturmangfold. Les mer om problemene for de truede rovdyrene. 

Norge er ifølge Bernkonvensjonen forpliktet til å fremme toleranse for store rovdyr ved å legge til rette for bedre sameksistens mellom mennesker og rovdyr. Naturavtalen gir samtidig en plikt til å stanse all aktivitet som kan føre til at dyrearter blir truet.

Her er de seks rovvilt-kravene:

  • Bestandsmålene til de store rovdyrene må defineres som minimumsmål.
  • Minimumsmålene må være høyere enn de er i dag.
  • Rovviltnemndenes sammensetning må endres, og rovviltforvaltning må være mer kunnskapsbasert.
  • Soneforvaltning må legge til rette for levedyktige bestander av rovdyr og sunne økosystemer.
  • Forvaltningsplaner må ha et sentralt fokus på ikke-dødelige tiltak som fremmer sameksistens.
  • Kongeørn og havørn må tas ut av diskusjonene om rovviltforvaltning.

Les hele vårt brev om rovviltforvaltning (PDF)

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene? Bli medlem i NOAH!