Måker – kystfugler i knipe


Måke
Måkene har det vanskelig. Overfiske og næringsvikt tvinger dem til å forlate hekkekoloniene langs kysten og etablere seg på utradisjonelle steder i innlandet. Fire av artene er rødlistet – krykkje, hettemåke, sildemåke og fiskemåke – men likevel øker intoleransen mot disse flotte fuglene, som er så viktige for kystens økologi.

Grusomheter mot måker

Bli medlem av vår støttegruppe for måkene på www.facebook.com/maakenesvenner.

Flere tilfeller av mishandling og dreping av måker med luftgevær den siste tiden, er en tragisk påminning om manglende respekt for dyrs livsrett. Et lyspunkt er politiets håndtering av slike saker. Inndraging av våpen og opprettelse av sak ser ut til å være rutine, samt at Kripos ble koblet inn i etterforskningen av massedrap på hekkende krykkjer i Ålesund.

Over 50 krykkjer ble skutt med luftgevær 19. juni – en massakre som pågikk i 2 timer og som etterlot mange skadeskutte fugler og foreldreløse unger. Nå er saken oppklart, og vi kan bare håpe at de to ugjerningsmennene som til slutt tilstod, da de såg seg selv på en video som politiet gransket, får en straff som står i forhold til de grusomhetene som de med fullt overlegg begikk.
I tillegg til at politiet gikk grundig til verks for å finne de skyldige, har administrerende direktør for bedriften Fjordlaks, som er nærmeste nabo til krykkjekolonien, foreslått tiltak for å beskytte krykkjene – blant annet overvåking av hekkeområdet, finansiert av bedriften. Både politiet og Fjordlaks fortjener takk! Send e-post til post.sunnmore@politiet.no; firmapost@fjordlaks.no. Send gjerne evt. svar du får til jenny@dyrsrettigheter.no.

Kraftig tilbakegang for flere måkearter

De siste tiårene har antallet måker sunket dramatisk. Næringsvikt i havet, først og fremst på grunn av overfiske på nøkkelarten tobis, har ført til at måkene søker overlevelse på nye steder. Mange feiltolker dette som at bestandene er økende, mens de i realiteten er i tilbakegang. I tillegg til matmangel svekkes måkene av miljøgifter, som selv i små doser fører til at de mestrer hungeren dårligere.
De siste årene har måkenes hekkinger vært mislykket mange steder langs kysten. I Rogaland utgjør antall hekkende fiskemåker i dag bare 8 % av antallet fra 1977. I Telemark er bestanden redusert til 15 % i samme tidsrom, og i Vest Agder er bestanden halvert siden 1986. Den største kolonien for gråmåker i Sør-Norge, Nord-Hovden i Sogn og Fjordane, der det i 2000 hekket inntil 1500 par, hadde i 2008 ingen hekkende par. Sommeren 2009 fløt det av døde krykkjeunger i Varangerfjorden, og foreldrene hadde gitt opp å mate ungene.

Intoleranse og konflikter

Måke med barn.

Til tross for tilbakegangen, øker intoleransen mot disse flotte sjøfuglene som vi har delt kysten med i tusener av år. En naturfjern holdning er i ferd med å bre seg, der dyrs naturlige adferd, deres næringssøk og nødvendige forsvar av ungene ikke lenger tolereres. I en tid da menneskenes skadevirkning på naturen er mer omfattende enn noensinne, blir måkenes harmløse adferd gjenstand for en tiltagende negativ oppmerksomhet.

Konflikter oppstår gjerne når måkene trekker inn i landet og hekker der det ennå er mattilgang – i byer, ved avfallsanlegg eller vassdrag. Det har vært en økende tendens til klager både på at måkene spiser fisk, legger igjen visittkort på badestrender, svaberg, brygger, hustak, etc., lager lyd og forsvarer ungene når man nærmer seg hekkeområdet. Det er knapt noen steder måkene blir allment akseptert, bortsett fra på fjerne holmer og skjær, men der er «spiskammerset» nærmest tomt…
Folk vil gjerne bo nær naturen, men samtidig er det mange som ikke tåler naturen slik den er, og krever at dyrelivet holdes på avstand. De finner seg i støyen og den helsefarlige forurensingen som følger med mennesker, men ikke i dyrenes harmløse adferd.
Det finnes ifølge Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ingen dokumentasjon på at ansamling av måker kan gi helseproblemer. DN påpeker ellers at nedskyting av måker for å redusere bestander ikke er i tråd med gjeldende regelverk, og har på bakgrunn av dette blant annet stoppet felling av måker ved avfallsanlegg.

Forsvar av unger

Måkenes skinnangrep mot mennesker og dyr som nærmer seg ungene deres, er en nødvendig adferd for å sikre avkommets oppvekst. Uten denne adferden ville måkeungene neppe overlevd, siden de forlater reiret kort tid etter klekking og er helt avhengige av foreldrenes beskyttelse. Til tross for dette innlysende faktum, er det enkelte som krever måkene fjernet nettopp på grunn av deres naturlige forsvar av ungene.
En måkemor som fortvilet prøver å beskytte ungen sin mot en fare som nærmer seg, gjør bare det samme som ethvert annet dyr eller menneske ville gjort i samme situasjon. Mange måker har opplevd at ungene deres er blitt skadet eller drept, enten forsettelig eller uaktsomt, og de er selvfølgelig i sin fulle rett når de verner sine små.

Menneskeskapte endringer

Det er i hovedsak menneskelig påvirkning som har fordrevet måkene fra kysten og tvunget dem til å søke overlevelse på nye steder. Vi kan ikke forverre situasjonen for fuglene ved å fordrive dem også fra de nye hekkeplassene, men må innse at den ubalansen vi har skapt har medført endringer i fuglenes hekkemønster.
NOAH har gjentatte ganger kontaktet landets kommuner og fylkesmenn og bedt om at det blir tatt hensyn til måkenes vanskelige situasjon, og oppfordret til aksept for fuglenes naturlige adferd, fremfor å tillate såkalt skadefelling. Heldigvis virker det som at ynglefredningsprinsippet er sterkt vektlagt i lovverket og forvaltningen, og mange har gjennom sine svar formidlet en respektfull holdning til dyr.

Hater ikke måker

Tross alt har måkene mange venner, mange som mater dem, passer på dem når de har unger og forsvarer dem mot uforstandig hets. Vi oppfordrer folk til å følge med og reagere dersom måker eller andre dyr utsettes for mishandling eller ulovlig dreping, og dersom det søkes om skadefelling på bakgrunn av dyrs naturlige adferd. Tips oss gjerne, på epost-adresse: jenny@dyrsrettigheter.no.
Måkene trenger mange stemmer til vern mot meningsløs hets, og for å sikres en fremtid som kystfugler. Det er derfor svært gledelig at Odd Børretzen har gitt sin stemme til forsvar for måkene. Han reagerer sterkt på det irrasjonelle dyrehatet og de bestialske metoder enkelte mennesker bruker for å skade disse fuglene:
– Å utsette måker for lidelse og forfølgelse fordi man “irriterer seg” over dem, er det bare virkelig tankeløse mennesker som kan gjøre. Det er vel slike som ikke forstår ironi heller, men bruker ethvert påskudd for å forfølge uskyldige dyr,” filosoferer han, og konkluderer: Måker er, som det meste i naturen, en del av naturen. En del av fjorden og kysten og havet og alt det jeg elsker. Derfor elsker jeg måker!
Hva ville kysten vært uten måkene? Disse vakre fuglene beriker livet vårt på en måte som mange kanskje tar for gitt. Men de er truet. Uten beskyttelse og vern av leveområder og livsgrunnlag, er fremtiden deres høyst usikker.

Hjelp til!

Skriv til Direktoratet for Naturforvaltning og be om at den rødlista fiskemåken tas ut av lista for jaktbare arter allerede fra høsten av:
postmottak@dirnat.no.
Kilder:
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugler – NINA 2006
Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser – NINA rapport 274