Krise for sjøfuglene


Kontakt:
Siri Martinsen, leder NOAH-for dyrs rettigheter, tlf. 95 94 44 99

På bakgrunn av lokale fugletellinger langs kysten til og med hekkesesongen 2005, og det nasjonale programmet for overvåking av sjøfugl 2004, ønsker NOAH-for dyrs rettigheter å rope et stort varsko i forbindelse med sjøfugljakta. Bestandssituasjonen for flere jaktbare arter, som gråmåse, fiskemåse, krykkje, svartbak, storskarv, teis og havelle, er urovekkende mange steder langs kysten.

Vi tar med følgende eksempler:

Bestanden av fiskemåse var rekordlav enkelte steder i fjor og bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet. Situasjonen for arten langs Skagerakkysten vurderes som kritisk.

Hekkebestanden av krykkje har gått merkbart tilbake på alle overvåkingslokalitetene på fastlandet.

Sør-Norges hovedkoloni for gråmåse står i dag helt tom.

Hekkebestanden av ærfugl på Røst er halvert siden 1988.

Havellen er oppført på den nasjonale rødlista over trua arter, som en art som bør overvåkes.

Det har vært en generell tilbakegang for alle sjøfuglarter som er avhengige av å hente maten fra havet. Både i Norge og Storbritannia blir det slått alarm, og marinbiologer frykter en økologisk kollaps i Nordsjøen. Fortsatt jakt på sjøfuglarter i tilbakegang kan i tillegg til overfiske, forurensing og bifangst i fiskeredskaper føre til utarming av bestandene. Siden myndighetene åpenbart ikke ser alvoret i situasjonen og tillater at sjøfuglbestandene blir ytterligere desimert gjennom jakt, vil NOAH i stedet appellere til folk flest om å vise ansvar og naturvett og ta avstand fra sjøfugljakta.

– Det er uakseptabelt at en minoritet i samfunnet skal få anledning til å utøve sine jaktinteresser på bekostning av fuglene, økosystemet og den øvrige befolkningens ønske om en levende kystnatur, sier Siri Martinsen, leder i NOAH-for dyrs rettigheter.
Se saken i Telemarksavisa, Avisa Nordhordaland, NRK.