Seier: Jakttrening på rev blir forbudt etter flere års innsats fra NOAH!

Ny viltforskrift lovfester endelig et forbud mot hijakttrening, der hunder trenes opp til hijakt på blant annet rev og grevling i bur. Slik trening påfører dyrene unødvendig frykt og stress. En stor seier for NOAH, som har jobbet for et slikt forbud i mange år!

NOAH har drevet politisk påvirkning siden 2002 for å få lovfeste et forbud[1] mot hijakt og hijakttrening. Vi har ment at begge deler er i strid med dyrevelferdsloven, som sier at dyr skal “beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger”. At hijakttrening ikke er forenelig med lovverket, har fått støtte fra blant annet Rådet for Dyreetikk, Veterinærmyndighetene og i senere tid også Mattilsynet.[2] Til tross for at dette allerede burde anses ulovlig, har det frem til nå vært utført mange slike kurs i full offentlighet. Det finnes i dag kunsthi i Bergen, Hafslo, Trondheim, Elverum, Skarsnes, Frogn, Hølen og Flå.[3] Også i 2020 er det allerede planlagt kurs med bruk av kunsthi.[4] Det har derfor vært svært viktig å lovfeste et forbud, for å fjerne alle “gråsoner” i lovverket, der noen har ment de kan drive slik jakttrening. 

Nylig sendte Miljødirektoratet forslag til ny viltforskrift til høring, der det blant annet ble foreslått at “fylkesmannen, i samråd med Mattilsynet, kan gi hjemmel for å tillate hold av vilt for trening av hihunder [5]. Som bakgrunn for dette skriver Miljødirektoratet at Det er etter gjeldende holdforskrift ikke er tillatt å holde rev i fangenskap for trening av hund, men flere klubber har fått rev fra pelsdyrfarmer som benyttes til trening av hihunder (…) både Norsk Kennel Klubb og Norges Jeger-og Fiskerforbund har overfor Miljødirektoratet fremmet ønske om at slik aktivitet kan bli lovlig«. Som så alt for mange ganger før fremmes et lovforslag der hensyn til spesielle jaktinteresser går foran etiske dyrehensyn, etter press fra jaktmiljøer. 

NOAH skrev et omfattende høringssvar til denne forskriften, der vi på dette punktet også la ved en utredningsrapport om nettopp hiprøver. Rapporten viser at både den kunnskap man har om dyrs reaksjoner på å leve i bur, fratas kontroll-muligheter og utsettes for predator-stress, og direkte forsøksstudier av hiprøver, levner liten tvil om at “prøvedyr” lider og utsettes for betydelig stress, selv under “kontrollerte” omstendigheter. NOAH understreket også i høringssvaret at “det er urimelig å tillate hold av rev i bur –med tilleggsbelastning av å bli utsatt for aggressiv hund –når hold av rev i bur ikke er tillatt for pelsdproduksjon og heller ikke for kjæledyr, som må antas å være langt mindre belastende enn jakttrening”.[6]

NOAHs syn har full støtte hos både Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen, Rådet for Dyreetikk og Mattilsynet. Veterinærinstituttet skriver i sitt høringssvar: “Regjeringen har vedtatt pelsdyrforbud fra 2025 grunnet blant annet at pelsdyr holdes i nettingbur som gir innskrenket bevegelsesfrihet og liten mulighet for å utøve normal atferd, herunder sysselsetting og sosial atferd. Det synes derfor underlig at det åpnes for fortsatt å holde vilt i fangenskap med tanke på trening av hihunder. (…) Hijakt er dessuten en jaktform som utsetter viltet for frykt og risiko for bittskader på både hund og rev eller grevling”.[7] Også Veterinærforeningen skriver at “Veterinærforeningen mener det bør kunne finnes andre metoder for å trene hihunder i søk og sporing uten bruk av rev, og særlig om reven skal fanges, oppdrettes og holdes innesperret kun til et formål som i tillegg vil påføre reven store unødige lidelser.[8] Mattilsynet er også enige i sitt høringssvar: “Det er viktig at bruk av pelsfarm rev forbys både som kjæledyr og til trening av hund.[9] Rådet for dyreetikk viser til hva de uttalte allerede i 2007: «Rådet mener (…) at hijakt er unødvendig og kan forbys. Det bør heller ikke gjennomføres hiprøver for aktuelle hunderaser» og videre presiserer de at “Rådet for dyreetikk er følgelig imot den foreslåtte hjemmelen.”[10] 

Hvordan foregår hijakttrening?

Hijakttrening foregår ved at en rev eller en grevling blir plassert i en kasse med gitter, i enden av en labyrint. Hunden gires opp til angrep, og er bare centimeter fra reven mens den bjeffer og “angriper” på andre siden av gitteret, uten at reven har mulighet til å verken flykte eller gjemme seg. Tvert imot er det meningen at reven skal bli forhindret fra å søke seg vekk, fordi hundene da skal finne en annen vei til en annen side av buret, for å hele tiden ha kontroll på reven. Det er forskjellig praksis for hvordan dyrene holdes utenom jakttreningen. NOAH har fått dokumentert at noen oppbevares i bur alene i skogen, men oftest lånes revene fra pelsdyrfarmer. NRK skrev i 2016 om reven Ingrid, som i 7 år har blitt plassert i et slikt bur en gang i uken, der de også stiller spørsmål til om slik trening er etisk forsvarlig.4 Hun er bare en av mange som har levd hele sitt liv som redskap for å trene opp jakthunder til en form for jakt som er etisk uakseptabel i seg selv.   

NOAHs arbeid for å sikre denne viktige seieren for dyrene

  • I 2001 var dyrevernmyndighetene (Fylkesveterinærkontoret i Oslo, Akershus og Øsfold og Dyrehelsetilsynets sentralforvaltning) helt klare på at hijakttrening ikke var i tråd med dyrevernloven1. Siden Norsk Kennelklubb fortsatt arrangerte slike treninger årlig, dokumenterte NOAH denne ulovlige aktiviteten og ba Mattilsynet stoppe den. 
  • I 2004 kom Mattilsynet med en uventet vending, etter press fra jegermiljøet, og var plutselig i ferd med å tillate treningen. Dette skjedde uten en ordinær høring som inkluderte dyreverninteressene, derimot hadde Mattilsynets representant blitt invitert til å se på en rev i ”prøvehi” og uttalte at man ikke kunne “si om den var stresset”. NOAH ble kjent med dette, og fikk skrevet et forskningsnotat før Mattilsynets konklusjon var ferdig. Mattilsynet tok hensyn til forskningen NOAH la frem og gav midlertidig forbud mot hiprøver – blant annet i vente på en uttalelse fra Rådet for Dyreetikk.   
  • I “Uttalelse om jakt og viltforvaltning”, desember 2007/januar 2008, kom endelig Rådet for Dyreetikk med sin uttalelse: “Hijakt med hund innebærer en relativt lang fase med stress for reven/grevlingen (…) Rådet mener (…) at hijakt er unødvendig og kan forbys”. NOAH forventet at myndighetene ville følge opp med et permanent forbud mot hijaktprøver og hijakt, og stoppe praksisen umiddelbart. Dette har latt vente på seg, og NOAH har jevnlig lagt press på myndighetene om et slikt forbud.   
  • I forbindelse med ny Dyrevelferdslov i 2009, understrekte NOAH at både hijakt og hijakttrening burde forbys. Dette ble ikke tatt til følge, selv om dyrevelferdslovens §3 i praksis forbyr å påføre dyrene slik unødvendig lidelse.     
  • I 2014 og 2015 anmeldte NOAH to ulike forhold der det ble bedrevet ulovlig jakttrening på rev og mink. En av de anmeldte fikk en bot på 10 000 kroner for å ha fanget mink i bur, der hunden påfører minken betydelig stress, svært likt det som foregår under hijakttrening. I tillegg til disse to anmeldelsene, har NOAH sendt flere bekymringsmeldinger til Mattilsynet angående lignende forhold for rev og grevling.  
  • NOAH har jobbet mye med å få en utdypende vurdering av lovligheten av hijakttrening fra myndighetene. Det er purret på dette jevnlig, men senest i 2017 ber NOAH om en uttalelse fra Miljødepartementet, og i 2018 henvender NOAH seg til Mattilsynet for å purre på en uttalelse fra dem. Svarene NOAH får gir ikke noen god oppklaring, annet enn at hver sak må ses individuelt om de oppfyller lovens krav, blant annet gjennom tilsyn hos hver enkelt.   
  • I februar 2019 skrev NOAH brev til Miljødirektoratet og Mattilsynet for å kreve at hijakttreningen ble stanset, i forbindelse med at rev som kjæledyr ble vedtatt forbudt. “Holdforskriften” sier at det ikke er tillatt å “holde vilt i innhegnet område hvor formålet er trening av jakthunder». En av gråsonene har derfor vært at akkurat disse revene ikke har vært “vilt” men “tamdyr”. Når da også rev som kjæledyr/tamdyr ble forbudt, mente NOAH det også var naturlig å forby hold av rev til jaktformål. Miljødirektoratet svarer at de vil sende brev til alle de vet har rev for dette formålet (jakttrening) om å umiddelbart avvikle slikt revehold. Selve jakttreningen blir altså ikke krevet avviklet, men reveholdet (rev lånes fortsatt fra pelsfarmer).     
  • I oktober 2019 sender NOAH høringssvar til den nye Viltforskriften fra Miljødirektoratet, der vi presiserte at trening av jakthund på rev ikke på noen måte kan være viktigere enn revens velferd og hensyn til hva samfunnet mener om å holde rev i fangenskap. Vi legger også ved en utdypende rapport om dette.   
  • 1. april 2020 er NOAHs høringssvar tatt til følge på dette punktet, og hijakttrening blir endelig forbudt ved lov!   

En stor seier for dyrene! Nå mener NOAH det vil være naturlig for myndighetene og også se enda nærmere på de kritikkverdig forholdene i selve hijakten, som denne treningen er ment for, som i enda større grad påfører dyrene stress og lidelse!  

Vil du være med å nå flere resultater for de ville dyrene?

Bli medlem i NOAH: