Ingen dokumentert helserisiko ved byduer


Senterleder ved Amfi Meyer, Knut Skatland, har gitt uttrykk for at han ønsker en drastisk reduksjon av duebestanden i Rana og har søkt kommunen om fellingstillatelse. Skatland hevder at duene utgjør en smittefare og vil ha dem bort.

NOAH vil på det sterkeste tilbakevise påstanden om duer som smittefarlige. Ifølge informasjon som NOAH har innhentet fra Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, finnes det ingen kjente, dokumenterte tilfeller av salmonellaoverføring fra duer til mennesker. Det skal mye til for at en slik smitteoverføring kan skje, man må da spise avføring fra en salmonellainfisert due, og eksempel på slik smitteoverføring kan ingen som NOAH har vært i kontakt med bekrefte.

– En hypotese om en mulig smitteoverføring kan ikke brukes som begrunnelse for massedrap på duer, sierJenny Rolnessi NOAH.  – Duer er et vanlig byfenomen, og hvis de hadde representert en helserisiko ville det ha vært alminnelig kjent. Mennesker har levd i nær kontakt med duer i alle år uten at det har skapt andre problemer enn irritasjon hos enkelte. Det virker som at motivet for å bli kvitt duene er ønsket om å skape et sterilt miljø uten fugleavføring. Det er en svært dårlig begrunnelse for å drepe.

NOAH ser det som kritikkverdig at folk går ut offentlig og fremstiller duer som et helseproblem, når de ikke har dokumentasjon for slike påstander. Den eneste ”faginstansen” handelsstanden kan vise til i dette tilfellet er et skadedyrfirma, som selv profitterer på utrydding av duer.

– Det synes som om fuglenes etterlatenskaper, som ikke skader noen men som enkelte oppfatter som et estetisk problem, blir gjenstand for overdreven oppmerksomhet, i forhold til den skadelige forsøpling og forurensing som menneskene står for både i byene og i naturen.

NOAH minner om at det vil være i strid med viltloven og dyrevernloven å drepe fugler i hekketiden, og at det er strenge vilkår for skadefelling, blant annet i form av krav om forebyggende tiltak og dokumentasjon på betydelig skade.

NOAH oppfordrer Rana til å ta hensyn til fuglelivet i byen og også til de mange som ønsker duene velkommen. Det vil gi en positiv signaleffekt om Rana kan legge opp til en fredelig og etisk løsning som ikke innebærer dreping eller hindring av mattilgangen for duene, blant annet ved å legge til rette for organisert mating på steder der duene ikke så lett kommer i konflikt med næringslivet.