Hjelp de firbeinte trafikkofrene!


Jakttid og mørketid betyr høysesong for påkjørsler av hjortedyr – og ulykkene øker år for år.  I 2008/2009 ble mer enn 7.500 hjortedyr drept i trafikken, nesten 500 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Paradoksalt nok blir det fra enkelte hold foreslått å øke jaktkvotene for å redusere påkjørslene, til tross for at jakta i seg selv medfører flere påkjørsler.  30 % av viltkollisjonene i 2008 skjedde i jaktmånedene oktober, november og desember, ifølge en oversikt fra forsikringsbransjen.

Hjort påkjørt av bil.

Trygg trafikk er en av aktørene som vil ha mer jakt for å minke faren for kollisjoner. Men selv i områder med hard nedskyting av elgstammen øker påkjørslene, uten at noen har forklaring på dette.   Problemet er nok ikke for mange hjortedyr, men heller for mange biler og for stor fart.  Geværpolitikken holder ikke som tiltak for å redusere påkjørslene.

4300 rådyr, 2373 elger og 808 hjorter måtte bøte med livet i trafikken det siste året.  6300 av dyrene ble drept av bil, 1200 av tog.  Siden 2000 er 13000 dyr drept av tog i Norge.  Lidelsene som utspiller seg langs vegene og jernbanenettet er ubeskrivelige.

Forebyggende tiltak hjelper

Det er dokumentert at forebyggende tiltak hjelper.  Viltgjerder har vist seg å gi ca. 60 % nedgang i påkjørslene, 80 % hvis gjerdet kombineres med viltovergang/undergang. Siktrydding kan redusere antall viltpåkjørsler med opptil 80 %.  Luktstoff har også vist seg å gi god effekt.  Nedsatt fart på strekninger der hjortedyr krysser vegen bør være obligatorisk – om ikke annet bør det innføres lavere fartsgrense om natta, siden de fleste påkjørsler skjer i skumring og mørke.

NOAH mener at forsikringsselskapene bør innføre betydelige egenandeler for påkjørsel av hjortedyr.  Selv om bilføreren ikke alltid kan lastes for ulykken, bør de på denne måten motiveres til å redusere farten og øke aktsomheten.  Det er skammelig når forsikringsselskap som TrygVesta gjennom media gir råd om hvilken kroppsdel på dyret bilførerne bør prøve å treffe hvis kollisjon ikke kan unngås, for å påføre kjøretøyet og forsikringsselskapet minst mulig skade, mens dyret lemlestes på det verst tenkelige.

NOAH etterlyser sterkere reaksjoner og virkemidler fra Mattilsynet, i forhold til de store lidelsene dyr utsettes for ved påkjørsler.  Viltkollisjoner innebærer i snitt 20 dyretragedier hver dag, i henhold til de siste tallene.  Dyr påføres knusingsskader i ansikt og kropp, avslåtte bein og indre skader, og mange små kalver blir morløse.  Til tross for omfattende ettersøk lever mange dyr lenge med skadene, og en del av dem blir aldri funnet.  Mørketallene er store, siden mange bilførere unnlater å melde fra om påkjørsler.  Slike bilførere bør for øvrig miste førerkortet, på samme måte som jegere som unnlater å ettersøke skadeskutte dyr bør miste våpentillatelsen.

Engasjer deg i kampen for de ville dyrene.

Kollisjoner med hjortedyr koster samfunnet en kvart milliard kroner hvert år.  Forebyggende tiltak kan gi samfunnsøkonomisk innsparing på sikt og er bedre anvendte penger enn avbøtende tiltak når ulykken alt har skjedd.  Det bør ikke være et økonomisk spørsmål om det skal settes av midler til tiltak som har vist seg å være effektive og som kan forhindre tusenvis av kollisjoner.  Dette bør være selvsagt, og dette har den norske stat råd til.

Hjelp oss å hjelpe!

NOAH har i brev til Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet bedt dem om å prioritere nødvendige tiltak på alle vegstrekninger der det er fare for påkjørsel av hjortedyr.  Det er uansvarlig å unnlate å sikre skogens dyr mot økende trafikk og økt fart.  Send en mail du også.  Vis at det er mange bak kravet om å sikre de mjuke, firbeinte trafikkantene!

Statens Vegvesen:
Firmapost-sor@vegvesen.no; firmapost-vest@vegvesen.no; firmapost-ost@vegvesen.no; firmapost-midt@vegvesen.no; firmapost-nord@vegvesen.no

Jernbaneverket:
postmottak@jbv.no

Vegdirektoratet:
firmapost@vegvesen.no

Samferdselsdepartementet:
postmottak@sd.dep.no

Takk!