Forsøk med buejakt på hjort i hegn

Et tredvetalls hjorter i hegn på Svanøy hjortesenter skal etter planen avlives i et forsøk til høsten, der hensikten er å sammenligne drapseffekten med med pil og bue i forhold til rifle.  Formålet er å utrede muligheten for en prøveordning med buejakt i Norge.  NOAH ber folk om å protestere til aktuelle instanser for å få stoppet dette uetiske forsøket og kjempe imot innføring av buejakt i Norge.

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har søkt forsøksdyrutvalget om å få skyte et tredvetalls hjorter på Svanøy hjortesenter. Miljøverndepartementet har bedt om en utredning av drapseffekten ved buejakt, i forbindelse med at DN etter en høringsrunde gikk inn for å tillate en prøveordning med buejakt i Norge.

Forsøket innebærer at de første fire dyrene vil bli skutt i bedøvd tilstand – to med rifle og to med pil og bue.  Neste fase blir å skyte ubedøvde dyr, for å sammenligne drapseffekten med de to våpnene.  Tredje fase, dersom den settes i verk, blir å skyte noen ville hjorter på Svanøy med pil og bue.

Svanøy hjortesenter markedsfører seg med at de har hjorter som er tillitsfulle og fortrolige med mennesker.

Tamme og halvtamme dyr

Svanøy hjortesenter markedsfører seg med tillitsfulle dyr som villig lar seg klappe.  Selv om ikke de tammeste hjortene vil bli valgt ut til forsøket, er hjorter i hegn generelt fortrolige med mennesker.  Tamme hjorter har et annet reaksjonsmønster og en annen fluktreaksjon enn hjort i naturen, så skyting av dyr i hegn vil ikke gi et realistisk bilde i forhold til å studere risikoen for skadeskyting.

Det er vanskelig å forstå at Svanøy hjortesenter vil stille sine dyr til disposisjon i et forsøk der det råder stor usikkerhet om hvor store lidelser dyrene vil bli påført, og der hensikten med forsøket er å tilrettelegge for en ny type fornøyelsesjakt i Norge.

Mye skadeskyting

Nøytrale studier fra USA viser høy andel skadeskyting på hjort med pil og bue. En studie som pågikk fra 1989 til 2006 viste en gjennomsnittlig skadeskyting på 18 % på hjort. Oppfølgingsskudd ved skadeskyting tar lengre tid ved buejakt enn ved jakt med kruttvåpen – det er anslått at det tar 10-15 sekunder å spenne buen, sikte og skyte.  I løpet av den tiden kan et skadeskutt dyr ha bevegd seg langt.  Buejakt gir også vanskeligere ettersøkav skadde dyr.  Dette burde være noen av momentene som veier tungt mot å tillate en prøveperiode med buejakt.

Det er ingen samfunnsmessig nytte ved forsøket som skal gjennomføres på Svanøy Hjortesenter. Vilkåret for tillatelse til forsøk med dyr er at det må dreie seg om «ervervelse av kunnskap som tar berettigede samfunnsmessige og vitenskapelige hensyn».  Her dreier det seg om å tilrettelegge for noen hundre menneskers ønske om å praktisere sin sport på levende dyr.  DN, Miljøverndepartemenet og Svanøy hjortestenter går ærend for en gruppe jegere, noe som ikke burde være deres oppgave.  Ressursene burde i stedet brukes til å utrede eksisterende jakt- og fangstmetoder, som det er store etiske problemer og lidelser knyttet til.  Det er ikke behov for nye måter å plage og drepe dyr.  Det er tvert imot behov for å ta mer hensyn til dyr som individer – til deres egenverdi, følelser og opplevelser – og la dette telle mer enn hensynet til menneskers ønske om å fornøye seg på dyrenes bekostning.

Gi dyrene en stemme!

Skriv til DN, som har gitt innstilling til en prøveordning med buejakt; til Miljøverndepartementet og miljøvernministeren som har bedt om en utredning av buejakt, men som fortsatt kan hindre at dette innebærer et slikt uetisk forsøk; og til Svanøy hjortesenter som vil ofre sine halvtamme dyr i forsøket.  Det er også av stor betydning at du skriver en høflig oppfordring til Forsøksdyrutvalget, som skal behandle saken 18. juni.  Skjebnen til dyrene på Svanøy hjortesenter vil da bli avgjort, og første steg på vei mot en prøveordning med buejakt i Norge kan bli tatt.

Signer også NOAHs underskriftskampanje mot buejakt: http://www.gopetition.com/petitions/nei-til-buejakt-i-norge-say-no-to-bowhunting-in-norway.html

Forsøksdyrutvalget:  fdu@mattilsynet.no

Svanøy hjortesenter:  johan@svanoy.com

Miljøverndepartementet:  postmottak@md.dep.no; miljovernministeren@md.dep.no;  espen.fjeldstad@md.dep.no

Direktoratet for Naturforvaltning:  postmottak@dirnat.no, roar.skuterud@dirnat.no; ingebrigt.stensaas@dirnat.no

Vi ber innstendig om å være høflig og saklig.

På vegne av dyrene – tusen takk!