Innlegg: Forebygg dyrelidelser på vegene


På landsbasis ble 6200 hjortedyr påkjørt i 2005, i snitt 17 per dag.

Søk etter trafikkskadde hjortedyr er ofte svært vanskelig, og skadene dyrene påføres oftest dødelige. En svensk undersøkelse viser at 92 % av påkjørte elger og 98 % av påkjørte rådyr dør av skadene. Samtidig kommer det frem at mange bilførere unnlater å melde fra om påkjørte dyr. På Østlandet ble det i februar i år meldt om en elg som hadde ligget flere dager med avrevet frambein og bakbein, og en annen som hadde fått kjørt over samtlige bein og lå hjelpeløs i 14 dager. Elgene hadde spist opp snøen rundt seg og selvfølgelig hatt enorme lidelser.

Det synes å være minimal vilje til å forebygge lidelser og død som trafikken påfører dyrene. Utbyggingen av vegnettet krysser i mange tilfeller dyrenes trekkruter, og områdene hvor dyrene kan ferdes uten å komme i konflikt med trafikk eller menneskelig eiendom innskrenkes. Følgene av dette blir en utbredt praktisering av skadefelling, også i yngletida når dyrene prinsipielt er lovbeskyttet. Mens et stort antall hjortedyr daglig ligger døende igjen etter møte med biler langs vegene, kanaliseres ressursene inn i forvaltning og andre tiltak som tjener menneskenes interesser, blant annet i form av plagsom radiomerking av hundrevis av hjortedyr.

Det bør snarest innledes et samarbeid mellom kommunene og Statens vegvesen om å få satt ned farten på vegstrekninger med mye påkjørsler av hjortedyr, samt sørge for tydelig skilting og gjerder for å lede dyrene til oversiktlige krysningspunkt. For hver dag som går uten at noe blir gjort, påkjøres og lemlestes 17 nye hjortedyr.

Hvor er viljen til å stoppe disse lidelsene?

Jenny Berg-Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter