Flertallet i bygdene ønsker sterkere vern, ikke mer jakt.

En stor undersøkelse om bygdesamfunns holdninger til jakt viser at hele 67% av innbyggere i bygdene ønsker økt vern av ville dyr, fremfor å opprettholde jakttradisjoner.

I november 2023 utførte Savanta en undersøkelse om holdninger og oppfatninger til jakt i bygdesamfunn på vegne av flere europeiske dyrevernsorganisasjoner. Undersøkelsen omfattet et bredt utvalg blant 10.000 innbyggere i rurale områder i Tyskland, Frankrike, Spania, Nederland, Italia, Belgia, Polen, Danmark, Sverige og Romania.

Et av hovedfunnene i undersøkelsen var at hele 67% av innbyggere i rurale områder ønsker å prioritere økt vern av naturmangfold og dyrevelferd, fremfor å opprettholde jakttradisjoner. Dette til tross for at mediene ofte fremstiller det som at de som bor i bygder og nært naturen er positive til jakt. Et klart flertall (70%) av de spurte ønsket et sterkere fokus på human og ikke-dødelig forvaltning av ville dyr, og forskning på dette.

Flertallet mener uetiske jaktformer bør forbys

Undersøkelsen viste også at 75% av innbyggerne mente dyrene hadde egenverdi, og burde beskyttes og forvaltes på en måte som ikke innebærer å skyte dem. 75% mente samtidig at uetiske jaktmetoder som påfører dyr unødig lidelse bør forbys. Blant annet mente 71% at jakt på dyr i hegn, der dyrene ikke kan unnslippe burde forbys. 70% mente at jakt på dyr som er avlet opp i fangenskap og satt ut i naturen burde forbys. I Norge har NOAH fått gjennomslag for at begge disse jaktformene er forbudt. Les mer om NOAHs arbeid mot jaktoppdrett her.

Jakt gjør folk utrygge for å ferdes i naturen

Mange opplever utrygghet når jakt pågår. Dette vises også i denne undersøkelsen, der 44% av de spurte ga uttrykk for utrygghet rundt det å ferdes i naturen i jaktsesongen. I Italia svarte over 60% at de følte seg utrygge mens jakten pågikk. 39% av de spurte ga uttrykk for at de unngikk å ferdes i naturen mens jakt foregår.

Jakt og fangst er den nest største årsaken til at ville dyr forsvinner

NOAH har lenge arbeidet for sterkere vern av ville dyr. Jakt, og fangst er den nest største årsaken til at de ville dyrene forsvinner. Vi står midt oppe i en naturkrise, likevel tillates omfattende jakt. Tall fra Statistiske Sentralbyrå viser at ca. 470 000 ville dyr og fugler dør på grunn av hobby-jakt hvert år. I tillegg kommer et ukjent antall dyr som blir «skadefelt».

Les mer om jakt på ville dyr på våre nettsider.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.