Endelig seier i kampen mot buejakt!


Miljø- og klimadepartementet har nå satt ned foten for forsøk på jakt med pil og bue. Dette er en viktig seier for ville dyr, som NOAH har jobbet hardt for å vinne.

NOAH er svært glade for å melde at Miljø- og Klimadepartementet i dag har avslått Norsk Buejegerforbunds søknad om å gjennomføre et prøveprosjekt hvor hjort skulle skytes med pil og bue. NOAH har jobbet hardt for å få stoppet forsøket, og i var i februar i møte med departementet, hvor NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen holdt et foredrag om de etiske problemene forbundet med buejakt.

–  Grunnen til at noen ønsker buejakt er ene og alene spenning. Den vitenskapelige dokumentasjonen tilsier større risiko for skadeskyting, og Veterinærforbundet er kritiske til slik jakt. Den forrige regjeringen sa nei til buejakt av dyrevelferdshensyn, og forsøk på buejakt har blitt avslått av Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet av etiske og dyrevernmessige hensyn. Nå håper NOAH at man innser at nok er nok, og at det ikke blir flere forsøk på å tillate denne uetiske jaktformen, sier Siri Martinsen i NOAH.

I dag kom Miljø- og Klimadepartementets endelige avgjørelse i saken, som lyder:

Hjort portrett

«Departementet viser til at det ikke har vært mulig å fremskaffe vitenskapelig dokumentasjon i Norge som viser at pil og bue er et humant jaktvåpen på lik linje med kruttvåpen. Det fremkom heller ikke noen slik informasjon i møte med organisasjonene. Slik dokumentasjon har vært en sentral forutsetning for eventuelt å kunne tillate et forsøksprosjekt. På den bakgrunn har ikke departementet funnet det forsvarlig å gi tillatelse til å sette i gang et forsøk med pil og buejakt.»

NOAH er selvsagt svært glade for departementets avgjørelse.

-Det er svært gledelig å se at man her har valgt å ta hensyn til de som ville blitt negativt berørt av dette forsøket, nemlig dyrene. Som NOAH har påpekt blant annet i møte med departementet, er buejakt forbundet med store dyrevelferdsmessige problemer, blant annet høy skadeskytingsprosent. Det er en viktig seier for ville dyr i Norge at man nå har satt foten ned for en jaktform som ville bidratt til å øke deres lidelser på ytterligere, sier Martinsen.