Buejakt-saken: Hvordan seiret dyrene?

I mai i år satte Klima og -Miljødepartementet ned foten for et prøveprosjekt på jakt med pil og bue, fremmet av Norsk Buejegerforbund. Denne endelige seieren kom etter flere års intenst arbeid fra NOAH, for å forhindre innføring av denne svært uetiske og risikofylte jaktformen i Norge.

Her finner du en kortfattet oppsummering av hvordan NOAH har jobbet for å sikre denne viktige seieren for dyrene i buejakt-saken.

  • Diskusjonen om buejakt blusset først opp i februar 2011, da Norges Buejegerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges jeger- og fiskerforbund sendte inn felles søknad til Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å få starte buejakt, i første omgang i en periode over 3 år. Også for mange år siden tok jegerforeningene til orde for å tillate slik jakt – men NOAH jobbet imot forslaget som falt bort av dyrevernhensyn. Forslaget i 2011 ville kreve endring i regelverket, og ble sendt på høring sammen med en revisjon av hele forskriften om utøvelse av jakt.
  • NOAH gikk hardt ut mot forslaget i vårt høringssvar, hvor vi argumenterte for at å tillate buejakt ville være å tøye den norske dyrevelferdsloven, gi en negativ signaleffekt om at vekten av dyrs interesser blir enda et hakk mindre enn den allerede er. NOAH oppfordret også publikum til å protestere og signere vår underskriftskampanje mot buejakt, noe som medførte at Direktoratet fikk en rekke henvendelser fra folk som ønsket forsøket stoppet. NOAH tok også opp saken med flere faginstanser.

Buejakt header

  • I etterkant av høringsrunden reagerte NOAH på at Direktoratet for Naturforvaltning så ut til å drive ren politisk lobbyvirksomhet for buejakt-saken, gjennom sin i overkant positive tolkning av høringssvar fra flere instanser som var uttalt negative til denne jaktformen. NOAH kontaktet ulike høringsinstanser for en presisering – og verken Rådet for Dyreetikk eller Mattilsynet kunne tas til inntekt for slik jakt – selv om Direktoratet fremla det slik. NOAH ba derfor om et møte med Miljøverndepartementet, og presenterte internasjonale forskningsrapporter om jaktformen.
  • Da de ulike interessepartene  i saken ble kalt inn til diskusjonsmøte med daværende miljøvernminister Erik Solheim, var NOAH,  Buejegerforbundet og Direktoratet for naturforvaltning invitert til å holde innlegg. Etter at innleggene var holdt, ytret Landbruksdepartementets representant at også de mente at jegerinteressene ikke kunne tilbakevise en større dyrevelferdsmessig risiko ved buejakt. I juni bestemte Miljøverndepartementet seg for å la dyrevernhensyn veie tyngre enn jaktinteressene, og avviste forslaget.
  • I samme periode kontaktet NOAH Den Norske Veterinærforeningen og etterspurte deres syn på buejakt. I Veterinærforeningens svar til NOAH sto det “DNV mener at alle tiltak som angår jakt må ha som mål å bedre dyrevelferden gjennom sikrere og hurtigere død for viltet. DNV kan ikke se at det finnes dokumentasjon på at jakt med pil og bue tilfredsstiller dette. (…) DNV støtter ikke at det gis tillatelse til jakt med pil og bue i Norge. DNV ber om å bli tatt med på videre høringer i saken.”
  • Sommeren 2013 ble det på nytt forsøkt å innføre prøveordning med buejakt i Norge. Dette året søkte Direktoratet for Naturforvaltning igjen om tillatelse til å gjennomføre et forsøk hvor 38 hjorter skulle avlives med den hensikt å sammenligne drapseffekten med pil og bue i forhold til rifle.  Da søknaden skulle vurderes i Forsøksdyrutvalget presenterte NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen, for utvalget hvorfor NOAH mener forsøket var uetisk og ikke kunne forsvares. Utfallet av saken ble at forsøket fikk enstemmig avslag fra Forsøksdyrutvalget.

buejaktbilde klipt

  • Jegerinteressene klaget inn FDUs vedtak til Mattilsynet, og NOAH sendte informasjon også til dem.  Mattilsynet opprettholdt FDUs vedtak, og presiserte bl.a. at det er unødig å utføre forsøk med denne type jakt, da søkeren av forsøket selv la frem dokumentasjon på at buejakt vil være mer risikofylt for dyrene mht ulike aspekter ved skadeskyting.
  • Tidlig 2014 søkte Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og fiskerforbund på nytt  om å åpne for en prøveordning med buejakt, og igjen var NOAH på banen. Etter at Miljødirektoratet fremmet saken overfor Klima- og miljødepartementet, ble ulike parter i saken innkalt til møte i departementet. NOAH og Buejegerforbundet ble bedt av departementet om å holde hvert sitt innlegg for partene. Her holdt NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen et foredrag om de etiske problemene forbundet med buejakt. Veterinærforeningen var også til stede for å argumentere mot slik jakt.
  • I mai i år ble det endelig klart at Miljø- og Klimadepartementet avslo søknaden. NOAH er  svært glade for at våre argumenter for å ivareta dyrenes interesser i denne saken er blitt lyttet til, og anser avslaget som en endelig seier i kampen mot innføring av buejakt i Norge.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.