Bidra til at buejakt ikke blir innført i Norge

Et dyreforsøk hvor hjorter i hegn skulle skytes med pil og bue, ble i 2013 enstemmig avslått av Forsøksdyrutvalget – et avslag som Mattilsynet senere opprettholdt. Begge parter begrunnet avslaget med at ønsket om buejakt ikke veier opp for lidelsene dyrene kan bli påført. Saken er imidlertid ikke avsluttet likevel. Klima- og miljødepartementet skal nå avgjøre hvorvidt buejakt likevel skal innføres som en prøveordning i Norge. Vær med å fortell departementet hvorfor dette ikke må skje!

Sterke krefter bak kravet om buejakt

Sterke organisasjoner som Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og fiskerforbund står bak søknaden om å åpne for en prøveordning med buejakt i Norge. Miljødirektoratet har fremmet saken overfor Klima- og miljødepartementet, som etter et møte der også NOAHs leder, Siri Martinsen var tilstede, skal avgjøre hvorvidt buejakt som prøveordning skal tillates i Norge.

Hjort portrett

Sterke argumenter imot

Buejakt har dårligere presisjon enn kruttvåpen og stiller langt større krav til jegerne. En rapport fra Indian Head, Maryland, USA, som behandlet data fra 104 bueskyttere i perioden 1989 til 2006, viste en skadeskytingsprosent på gjennomsnittlig 18 % for hvithalehjort. Tidligere rapporter fra USA har påpekt enda høyere skadeskyting, på rundt 50 % og mer.

Det er allerede store og uløste etiske problem knyttet til de etablerte jaktformene. Hvert år skadeskytes tusenvis av hjortedyr og titusener av fugler og andre ville dyr, noe som regnes som en uunngåelig del av jakta. Men så langt har ikke lidelsene som dyr utsettes for under jakt fått den oppmerksomhet som man kunne forvente. I stedet legges det ned ressurser i å åpne for en ny jaktform – og dermed nye problemer for de ville dyrene.

Vi trenger ikke nye jaktformer, nye måter å skade og drepe dyr og nye problemer knyttet til menneskers utnytting av dyr. Vi trenger derimot større respekt for dyr og erkjennelse av at de opplever smerte, redsel og lidelse på tilsvarende måte som oss selv. Vi bør som samfunn bevege oss bort fra synet på dyr som objekter for menneskers fornøyelse, og mot en anerkjennelse av at også dyr har grunnleggende
rettigheter som vi ikke kan overse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vær en stemme for dyrene – si din mening om buejakt til departementet!

Send en høflig mail til Klima- og miljødepartementet, med kopi til Miljødirektoratet, og fortell hvorfor de bør avslå en prøveordning med buejakt, og heller bruke ressursene på viktige saker som gjelder miljø- og artsvern:

Klima- og miljødepartementet: postmottak@kld.dep.no
Miljødirektoratet: post@miljodir.no

Skriv under på NOAHs underskriftskampanje mot buejakt!