Avsky mot villsvindrap – krever yngletidsfredning også for introduserte arter


En flokk på seks unge villsvin som nylig var så uheldige å overstige grensa fra Sverige til Norge, ble meid ned av skytegale jegere i Trysil. En video som er lagt ut på nettstedet http://www.lutnes.no/ viser hvordan de fredelige villsvinene ble skutt ned.  De første ofrene låg sprellende på bakken mens jegerne fyrte løs mot en livredd gris som flyktet over et jorde.

En stemme på videoen kommenterte med en liten latter: – ”Det er blodspor over hele jordet,” da de lette opp den skadeskutte grisen.

– Det er tydelig at jegerne i sin iver etter å utslette hele familiegruppa, ignorerte alle jaktregler og skjøt etter flyktende dyr, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter. – Skadeskytingen som ble følgene av dette, medførte tilsynelatende ingen skrupler hos jegerne.  Det hele ble fremstilt på den vanlige måten – som en ”god jakthistorie”.

NOAH har mottatt sterke reaksjoner på villsvindrapene, og også på at jegerne moret seg med å slippe hundene løs på villsvinene. En av videoene viser hvordan de i lang tid lot to hunder kretse gjøende rundt de redde dyrene og gjøre utfall mot dem. Like før nedskytingen ”varmet” jegerne opp hundene ved å slippe dem mot villsvinene igjen, til latter og moro for tilskuerne.

På bakgrunn av informasjonen i jaktvideoene anmelder nå NOAH jegerne for å ha påført dyr lovstridige lidelser. Samtidig har NOAH startet en e-postkampanje mot Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøverndepartementet, med krav om yngletidsfredning for introduserte arter på linje med etablerte arter.

– Det at en art introduseres i form av innvandring eller menneskelig aktivitet, legitimerer ikke utrydding og dreping av familiegrupper. Villsvinet er imidlertid ingen ny art i Norge. Arten var utbredt her for 400 år siden, men ble etter alt å dømme utryddet som følge av jakt og kaldere klima. DN ignorer det faktum at mange arter i norsk fauna en gang også var introduserte, og at innvandring i forbindelse med endrede levevilkår er en naturlig prosess som har pågått i millioner av år. Situasjonen med villsvinets innvandring kan sammenlignes med en tenkt situasjon der villreinen utryddes i Norge som følge av klimaendring, og ved gjeninnvandring ved eventuelt kaldere klima om noen hundre år blir svartelistet som en ”fremmedart”.

– Å møte en naturlig utvikling med å erklære de innvandrende artene krig, er primitivt og uetisk.  Dyrevernlovens krav om å ta hensyn til dyr og ikke utsette dem for unødig lidelse, og viltlovens prinsipp om yngletidsfredning, kan ikke skyves til side i en hemningsløs kamp for å hindre en tidligere utryddet art å finne fotfeste igjen.

– Det må være et minstekrav at dyrene respekteres i den tiden de er i følge med sine små.  Dette er et viktig prinsipp i viltloven, og det bør være ufravikelig, mener NOAH. – Det er ille nok at skogens dyr forfølges og slaktes ned for rekreasjonens skyld store deler av året, om de ikke også skal drepes når de har unger å ta vare på. Nedslaktingen av villsvinfamilien viser hvor hensynsløs og respektløs behandling av ville dyr kan være.