Seier: Mattilsynet vil forby elefanter på norske sirkus


Mattilsynet har endelig sendt på høring utkast til forskrift om fremvisning av dyr. Ett av forslagene er at dagens krav til individuell tillatelse ved fremvisning av dyr erstattes av en meldeplikt. I utkastet foreslås det såkalte «positivlister» over dyrearter som det er tillatt å fremvise. Elefant er ikke oppført på listene. Derimot er det foreslått en fem års overgangstid for sirkusene. NOAH påpeker at dette ikke er nødvendig og håper forbudet kan gjelde fra neste år.

Mattilsynet har nå laget en «positivliste» over hvilke dyr som skal være tillatt på sirkus, mer enn 5 år etter at den ble først lovet. Elefant-forbud er endelig foreslått på Mattilsynets «positivliste» som ble lovet for mer enn 5 år siden. Dessverre har de valgt å inkludere dyr på en liste som ideelt skulle vært helt blank.

Les høringsutkastet her (pdf-fil) og Mattilsynets brev her (pdf-fil).

Det er en stor seier at elefanter nå blir forbudt, men NOAH påpeker at det er ingen grunn til fem års overgangstid.

Selv om det er en seier at elefanter blir tatt av listen over dyr som kan brukes, er det fortsatt mange andre dyr på listen. Det er også foreslått en overgangstid på 5 år for elefantene. Formålet med forskriften er ifølge Mattilsynet å «sikre at bare dyrearter som er egnet ut fra hensynet til dyrevelferd blir brukt på sirkus». I tillegg står det blant annet:

– Vi ser på det som en seier at elefantene, sirkusenes symbol-art, er ute av listen, og det betyr at 20 års informasjon og kampanje fra NOAH har hatt en effekt. Men vi ser samtidig på det som en selvmotsigelse å definere noen dyr som «egnet» til å leve sitt liv i trange innhegninger og transportvogner, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH reagerer for øvrig også på bruken av begrepet «genetisk domestisert» som Mattilsynet har innført i forbindelse med sirkus-saken:

– Ingen dyreart har gener som gjør at de er «tilpasset» et liv i bur, dette er en håpløs ordkonstruksjon for å forsvare hold av «tamdyr» i fangenskap. Forholdene som sirkusene gir dyrene er uforenelige med deres adferd enten det er en hest eller en zebra som må leve på et lasteplan, sier Martinsen.

I en rapport fra mattilsynet står følgende:

Flere andre dyr kommer fortsatt til å bli tvunget til å leve på sirkus, bli aktiv i NOAHs sirkuskampanje for å hjelpe alle dyrene bli frie.

«Asiatisk elefant vurderes ikke til å være et genetisk domestisert husdyr. I tillegg har asiatisk elefant viktige velferdsbehov som vanskelig lar seg tilfredsstille under sirkusforhold. Viktige, dyrevelferdsmessige hensyn taler derfor for at denne arten forbys i sirkus. Selv om det kan se ut som om fenomenet asiatisk elefant i sirkus i Europa vil dø ut av seg selv om 10-20 år, mener derfor Mattilsynet at det er nødvendig med et norsk forbud mot slik bruk av dyr. Et forbud mot bruk av asiatisk elefant i sirkus har imidlertid negative økonomiske konsekvenser for sirkusene, noe som taler for at  sirkusene gis en viss tid til tilpasning. Vi foreslår derfor å gi mulighet for å dispensere fra forbudet mot asiatisk elefant i sirkus frem til 1. januar 2014 (jf. forskriftsutkast).»

NOAH påpeker at sirkusene selv ikke disponerer de fleste av dyrene som blir brukt, men at de blir leid inn for hver sesong fra dyretrenere fra andre land. Derfor er en «overgangstid» et uforståelig påfunn.

– Det er ikke «vanskelig» for sirkusene å velge bare dyrefrie artister når de legger planen for neste år. Det er ingen som helst grunn til å innføre en overgangstid, det burde bli forbudt med elefanter fra og med 2010. Det er ingenting som tilsier at mattilsynet skal velge sirkusenes krav om dyr på sirkus over dyrenes velferd, sier Martinsen.

I en rapport fra VKM til Mattilsynet kommer det frem følgende problemstillinger med å bruke elefanter på sirkus:

Zebra, sjøløve og kenguru blir også forbudt på norske sirkus. Nå gjenstår de andre dyrene.

– De fleste elefanter i sirkus i Europa er villfangede eller 1. generasjon i fangenskap. Innfanging og temming har i mange tilfeller vært dyrevelferdsmessig problematisk, i noen tilfeller ren mishandling. Bestanden som er i fangenskap i dag, klarer ikke å opprettholde populasjonen. Dersom antall sirkuselefanter skal opprettholdes på sikt, må nye elefanter fanges inn og temmes.

– Det er vanskelig å holde kontroll med hvordan elefanter som opptrer på sirkus i Norge, har blitt fanget, temmet og trenet, og hvordan de har det utenom sirkussesongen (mange sirkusdyr turnerer med artister rundt om i Europa året rundt).

– Miljøet som tilbys elefanter i sirkus, tilfredsstiller ikke elefantenes behov for fri bevegelse og sosial kontakt.

– Stereotypier er negative velferdsindikatorer som vitner om mangler i miljøet (for lite bevegelsesfrihet, for kort etetid/feil diett). Stereotypier er vanlig på elefanter i fangenskap.

– Det finnes en del typiske helseproblemer hos elefanter i fangenskap som sjeldnere sees hos ville elefanter (leddproblemer, fotproblemer, overvekt). Fot- og leddproblemer er relatert til kaldt og vått klima og hardt underlag. Elefanter i fangenskap lever gjennomsnittlig kortere enn elefanter i naturen. Dette skyldes miljømessig belastning, ikke arv.

– Det finnes ikke veterinærfaglig spesialkompetanse på elefant i Norge, noe som innebærer en viss fare for feilbehandling hvis elefanter blir syke under opphold her til lands. Videre er det en fare for at legfolk foretar behandling som skulle ha vært utført av autorisert personell.

– Vi har allerede vunnet kampen i forhold til dyr som zebra, sjøløve og andre eksotiske arter – disse vil slippe å være i norske sirkus heretter. NOAH forventer at elefanter vil slippe å brukes i norske sirkus, slik Mattilsynet anbefaler – og at politikerne velger dyrevelferd fremfor blidgjøring av sirkusdirektører, og dropper overgangstid. Men NOAH ønsker at også såkalte tamdyr skal slippe å reduseres til underholdningsobjekter. Bolivia har nylig innført forbud mot bruk av alle dyrearter på sirkus – hvorfor skal Norge være dårligere? Også nordmenn bør kunne more seg mer over godt artisteri enn over misbruk av dyr, sier Siri Martinsen.

– Vi har vært aktive i kampen mot dyr på sirkus i flere år og kommer til å fortsette til det er ingen dyr igjen som må lide for underholdningens skyld, sier aktivist koordinator i NOAH, Thomas Hvål Olsen. Han håper folk vil fortsette å dele ut løpeseddler og spre filmene og bildene NOAH har tatt på norske sirkus. – Vi håper folk fortsetter å boikotte Cirkus Merano og Cirkus Arnardo, og kun besøke sirkus som er dyrevennlige. Se en komplett liste på våre kampanjesider www.sirkus.info.

Les mer om saken i blant annet Nationen, Aura Avis, Hegnar online og NRK.