Politisk sirkus

av Siri Martinsen , hovedfoto: Illustrasjon og foto: NOAH

Mens fagmiljøer og opinion ønsker en slutt på at eksotiske dyr skysses rundt i tilhengere for å vises frem, bruker landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum sin makt til å holde elefantene lenket fast til sirkuslivet.

På selveste Dyrenes Dag 4. oktober 2012 bestemte landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum seg for å avfeie elefantenes rettigheter. Etter to års nøling med å sette det siste pennestrøket på forslaget fra Mattilsynet om å forby elefanter i sirkus, valgte ministeren å snu ryggen til hele høringsprosessen og de faglige rådene.

Ufaglig detaljstyring

I et brev til Mattilsynet i juli 2012 ber departementet om å få en «faglig vurdering» om sirkuselefanter – på tross av at de i to omganger har fått oversendt nettopp det, sammen med forskrifter som følger opp de faglige vurderingene i praksis. «Som kjent stod elefant ikke oppført på (…) listen (over dyr som kan brukes i sirkus)», skriver departementet, som så ber om «å få en faglig vurdering fra Mattilsynet av hvilke vilkår og forutsetninger som må være oppfylt dersom elefant skal oppføres på listen». Stikk i strid med det de selv ber om, legger departementet opp til en ufaglig detaljstyring hvor utgangspunktet er at elefantene skal på listen, koste hva det koste vil. Departementet ber Mattilsynet «ta utgangspunkt i Vitenskaps-komitéens vurdering» – selv om det er nettopp dette de har gjort når de har konkludert med et forbud. De ber også Mattilsynet å «se hen til hvilke vilkår som stilles i våre naboland, som tillater fremvisning». Å se hen til våre stadig flere naboland som ikke tillater fremvisning av elefant er tydeligvis ikke aktuelt for departementet.

Flere mennesker står på rekke med plakater i motstand mot Vedums vetak
NOAH markerer sin motstand mot Vedums vedtak utenfor landbruksdepartementet.

I svarbrevet fra Mattilsynet holder de fast ved sitt syn: «Som nevnt er vår faglige vurdering at hold og bruk av asiatisk elefant ikke oppfyller de dyrevelferdsmessige forutsetningene stor-tingsmeldingen, departementet og Mattilsynet la til grunn da vi utarbeidet forslag til forskrift om fremvisning av dyr i dyreparker og sirkus. (…) Vi fastholder derfor vår anbefaling om forbud (…)» Men Mattilsynet ser at de blir instruert til å tillate elefanter mot sin vilje, og avslutter med at de anbefaler å ta utgangspunkt i Sveriges regelverk «hvis departementet likevel ønsker å tillate hold av asiatisk elefant i sirkus».

«Mattilsynet ser at de blir instruert til å tillate elefanter mot sin vilje.»

Det ønsker departementet. Den 4. oktober – uten at næringspolitikerne fra de andre regjeringspartiene har fått anledning til å diskutere saken – går Vedum ut i mediene med sin beslutning. Og når elefantene skal inn i sirkuset har han det langt mer travelt enn når de skulle ut – det bebudes høring på regler for hvordan elefanter skal holdes i sirkus allerede før jul 2012. «Forslaget skal ta utgangspunkt i de svenske dyrevelferdsreglene fra 2007», heter det fra departementet.

Sverige fremover, Norge bakover

Med de svenske reglene for elefanthold er allerede på vei til å bli avlegs i Sverige. Det vet tilsynelatende verken Mattilsynet eller departementet – for ingen av dem nevner at det allerede i 2011 er sendt på høring et forslag til ny svensk dyrevernlov hvor hold av elefanter i sirkus foreslås forbudt. Loven er planlagt vedtatt i 2014, og inneholder forbud mot en rekke dyr – bl.a. rovdyr (unntatt katt og hund), rovfugler, kenguru, hjortedyr, giraffer, strutser, flodhest, sjøløve og elefant. De to siste dyreartene er mye brukt i sirkus i Sverige, og begrunnes derfor spesielt: «Sjölejon och elefanter förbjuds i cirkusverksamhet eftersom utredaren inte anser att dessa djurs behov av naturligt beteende kan tillgodoses vid cirkushållning. Att hålla och förevisa djur vid cirkus innebär stress för djuren och begränsade möjligheter till att tillgodose djurens behov av naturligt beteende på grund av de begränsade ytor som djuren hålls på. (…) Jordbruksverket bör även se över sina föreskrifter för djurhållningen vid cirkus.»

«Etter to års nøling med å sette det siste pennestrøket på forslaget fra Mattilsynet om å forby elefanter i sirkus, bestemte ministeren seg for å snu ryggen til hele høringspro-sessen og de faglige rådene.»

Hvorfor landbruksdepartementet skal instruere Mattilsynet i å lage regler basert på svenske forskrifter som Sverige selv er i ferd med å forkaste, er vanskelig å se. I det hele tatt er det vanskelig å se motivasjonen for landbruksministeren i å gå imot både Storting og fagmedarbeidere, og sløse bort ytterligere tid og penger fra de offentlige dyrevelferdsressursene, bare for å beholde elefanter i sirkus. Er han selv en så ivrig sirkusgjenger? Begrunnelsen som Vedum gir i media er ikke overbevisende – det nærmeste man kommer er «det er veldig få dyr dette gjelder». Men dyrevelferdsloven krever ikke at dårlig behandling skal ramme mange dyr for at det skal være forbudt. Loven krever derimot at lidelser som anses unødige skal forbys – og det kan ikke Vedum argumentere mot. Det gjør han heller ikke forsøk på. Isteden er det Senterungdommen som tildeles den utakknemlige oppgave å forsvare ministerens vedtak mot NOAH i NRKs debattprogrammer Her og Nå og Ukeslutt – uten at man kommer noe nærmere en begrunnelse.

Politisk sirkus

NOAH hadde allerede en avtale om møte med statssekretæren i landbruksdepartementet 15. oktober. Fra NOAHs side var møtet tenkt å bidra til at elefantforbudet kom opp av skuffen og ble vedtatt. Men nå måtte vi isteden uttrykke vår misnøye og etterspørre det faglige grunnlaget for tverrvendingen. Det finnes tydeligvis ikke. Avgjørelsen er mer «ideologisk enn praktisk» ifølge statssekretær Harald Buttedahl. Han kunne fortelle at den øverste politiske ledelsen i departementet prinsippielt «ikke ønsker å bruke forbud som virkemiddel». I andre sammenhenger har man ikke hørt Senterpartiet ha en prinisippiell holdning mot forbud – men innenfor dyreutnytting ser det ut til å være ekstrem-liberalisme som råder: Alt folk ønsker å gjøre mot dyr for å tjene penger, skal de få lov til å gjøre.

«Landbruksministeren har bidratt med nok politisk sirkus på dyrenes bekostning.»

Hva er NOAHs neste grep i et politisk arbeid hvor den øverste ansvarlige for dyrenes skjebne viser seg som dyrenes verste fiende? Utover høsten og vinteren var arbeidet fokusert på partienes programarbeid, hvor vedtak til fordel for dyrene kan legge grunnlaget for arbeidet for deres rettigheter de neste fire årene. Venstre foreslår i sitt program for de neste årene å «forby ville dyr i sirkus». Da SVs nye program ble vedtatt, hadde de tatt en rekke oppfordringer fra NOAH med – blant annet «forbud mot bruk av elefanter i sirkus». En kuriositet er også vedtaket til Oslo SP som valgte å protestere mot sin egen landbruksminister ved å vedta å fremme elefantforbud på partiets landsmøte. De valgte NOAHs facebookside for å offentliggjøre vedtaket. Arbeiderpartiets kulturminister Hadia Tajik lovet i høst overfor NOAH å spille inn forbud mot dyr i sirkus overfor programprosessen. Hun har etter henvendelse fra NOAH også bekreftet at hun som første kulturminister på flere år har takket nei til å skrive forord for Arnardos program.

Vedum illustrert som en klovn som sjonglerer med elefanter med både tekst og bilde

Da høringsutkastet til nye forskrifter kom i februar, med uvanlig kort høringsfrist, måtte NOAH også svare på dette. Forskriften foreslår at elefanter i sirkus skal være minst to sammen – men Mattilsynet åpner likevel for dispensasjon. Arealkravet for fire dyr skal være bare 200 m2. Elefanter skal «minst to timer daglig ha tilgang til et uteområde» som skal inneholde greiner, vann og sand hvis «praktisk mulig». Det er også foreslått forbud mot belastende øvelser – men kun det å stå på forbeina og hodet er definert som belastende. Forskriftene er tydelig nok ikke sentrert rundt hensyn til elefantene – men det hadde da også departementet indirekte presisert at de ikke skulle være. NOAH avsluttet sitt høringssvar med å beklage at Mattilsynet er pålagt oppgaven med å lage en forskrift som ikke tar hensyn til deres egne faglige råd, og oppfordret Mattilsynet – av faglige hensyn og av respekt for høringsinstansene som brukte sin tid og kompetanse i forrige høringsrunde – om å avvise kravet fra departementet. Landbruksministeren har etter NOAHs mening bidratt med nok politisk sirkus på dyrenes bekostning.

Det provoserer mange at en bruk av dyr som egentlig skulle bli ulovlig, likevel får fortsette. Merano og Arnardo møter stor motstand når de iår drar ut på sin turne – NOAH-aktive har hittil mobilisert de fleste steder, og stadig flere vil delta i markeringene. Sirkussaken i Norge har vist at det politiske arbeidet for dyrene kan være langdrygt og fullt av frustrasjon over de friheter dyrefiendtlige politikere får lov å ta seg. Men politiske klovnerier uten faglig grunnlag vil i lengden ikke holde.

Slik kan du bidra til NOAHs arbeid for sirkusdyrene

 • Skriv til statsministeren og klag på at landbruksministeren avslo elefantforbud på tvers av faglige råd og dyrevelferdsmeldingen. Be ham om å sikre at demokratiske prosesser for bedre dyrevelferd ikke kan stanses ved ett pennestrøk: postmottak@smk.dep.no
 • Skriv til det partiet du stemmer på (og gjerne de andre også) og be dem om å gå inn for elefantforbud, hvis de ikke allerede har gjort det.
 • Skriv til kommunestyret i din kommune og be dem om å innføre et lokalt forbud mot sirkus som bruker dyr.
 • Bestill løpesedler og plakater fra NOAH i god tid slik at du er klar når sirkusene kommer.
 • Skriv om NOAHs kampanje og sirkusdyrenes rettigheter i blogger, sosiale medier, leserinnlegg etc.

Artikkelen har tidligere vært publisert i magasinet NOAHs Ark #1/2013.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

 • «Brev fra Landbruks- og Matdepartementet til Mattilsynet», 23.07.12
 • «Brev fra Mattilsynet til Landbruks- og Matdepartementet», 24.08.12
 • «Vil ha strengere krav for fremvisning av elefanter i sirkus», Regjeringen.no, 04.10.2012
 • «Djurskyddsutredningen» (SOU 2011:75), Regeringen.se (2012)
 • «SVs partiprogram 2013-2017»
 • «Venstres partiprogramutkast 2013-1017»
 • «Utkast til forskrift om dyr i sirkus og dyreparker», Mattilsynet, 01.02.2013.