Mattilsynet roser engasjement for sirkusdyrene


I en ny uttalelse sier Mattilsynet at de setter pris på folks engasjement for sirkusdyr. Det nevnes at Mattilsynet har mottatt 200 henvendelser om sirkusdyr. Mattilsynet sier samtidig at de har avdekket klanderverdige forhold for dyrene ved sirkus i år.

– Bruk av dyr i sirkus er omstridt. Flere dyrevernorganisasjoner har engasjert seg i saken, og Mattilsynet har i sommer, gjennom en kampanje, mottatt henvendelser fra flere enn 200 enkeltpersoner, sier Mattilsynet.

Videre i uttalelsen heter det: «Det finnes foreløpig ikke egne forskrifter om sirkusdyr, verken i Norge eller i EU. Flere land har likevel innført restriksjoner på eller forbud mot visse arter i sirkus. Den norske dyrevernloven har et generelt forbud mot framvisning av dyr, men med adgang til å gi
unntak. For sirkus innvilges slike unntak av Mattilsynet for en sesong av gangen og bare for et begrenset antall arter. I hovedsak gjelder det domestiserte arter, mens det ikke gis tillatelse for
ville dyr som løver og bjørner.

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd omtaler også sirkusdyr og skisserer mål og tiltak for bedret velferd for disse dyrene. Mattilsynet har fått i oppdrag av Landbruks- og Matdepartementet å utarbeide en positivliste over arter som kan framvises på sirkus med sikte på å begrense antallet arter ytterligere.»

Bli med å stoppe bruk av dyr i sirkus
NOAH – for dyrs rettigheter arbeider for å avvikle bruk av dyr i sirkus. NOAH har dokumentert dyremishandling i flere sirkus som bruker dyr. NOAH har lansert en rapport og video som dokumenterer lidelsene som dyr utsettes for i sirkus. Det pågår en kampanje for å hjelpe sirkusdyrene, hvor det er behov for flere frivillige som kan gjøre en innsats.

Om du vil bli aktiv i NOAHs arbeid for sirkusdyrene, send e-post til info@dyrsrettigheter.no eller registrer deg i NOAHs Aktivistnettverk.

Les NOAHs sirkus-rapport og se video på kampanjesider mot bruk av dyr i sirkus.
Les hele Mattilsynets uttalelse