Foto: NOAH/ Samantha Søbakken

Hva skjer med sirkuselefantene?

av Siri Martinsen

For nøyaktig to år siden vant NOAH på papiret kampen om elefantforbud. Da sendte Mattilsynet sitt forslag om forbud og nye forskrifter om bruk av dyr i underholdningen over til Landbruksdepartementet for endelig signering. Så gikk det politikk i sirkuset.

Faglig enighet om elefantforbud

I mars 2009 foreslo Mattilsynet nye forskrifter med elefantforbud – og en overgangstid til 2013 for bruk av elefanter.1) Forslaget var utarbeidet bl.a. på bakgrunn av en utredning fra Vitenskapskomiteen, og innspill fra elefanteksperter. Men landbruksdepartementet godkjente ikke forslaget, og ville vente nesten ett år til.2) Da forslaget endelig ble sendt på høring inneholdt det en utvidet overgangstid til 2015.3)

En sirkus-elefant full av arr
Dyr i sirkus lever mesteparten av sitt liv uten å få utfolde sine naturlige behov.

Det ble snart tydelig at Mattilsynet hadde en samlet faglig støtte for elefantforbudet: Veterinærforeningen skrev at «DNV er fornøyd med utkastet til forskrift».4) Veterinærinstituttet uttrykte at de «er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus.(…) Det er videre dokumentert mange velferdsproblemer for sirkuselefanter. Veterinærinstituttet støtter derfor forbudet mot bruk av elefanter i sirkus…».5) Rådet for dyreetikk «støtter forslaget om forbud mot bruk av elefant i sirkus».6) Elephant Voices – en forskningsenhet for adferdsstudier på elefanter – støttet forslaget, men mente overgangstiden burde kuttes av hensyn til dyrevelferden.7)

En elefantmor som bader med elefantungen sin.
Hva går sirkuselefantene glipp av? Elefanter i det fri er stadig i bevegelse, de vandrer over store avstander på slettelandskapene. De lever i sosiale grupper, og individene er sterkt knyttet til hverandre. Ungene utfolder seg i fri lek. Gjørmebad, sandbading og lek i vannet er aktiviteter både voksne og unger nyter av.

Totalt 19 høringssvar er registrert:8) Av disse støttet åtte instanser elefantforbudet klart – herunder alle faginstansene. Åtte instanser støttet forbudet indirekte, ved å akseptere det uten kommentarer – herunder en av de fire sirkusbedriftene som sendte inn svar. En instans (en annen av sirkusbedriftene) hadde ikke sendt et høringssvar, men en søknad om dispensasjon som Mattilsynet har listet som høringssvar. NOAH teller ikke dette som høringssvar, særlig siden bedriften ikke lenger eksisterer. To instanser (sirkusbedrifter) uttrykte motvilje mot forbud. Dette betyr at 89% av høringsinstansene som sendte høringssvar, bifaller eller aksepterer et elefantforbud.

To år i skuffen

Med et slikt entydig resultat skulle oversendelse til departementet kun være en formalitet. Mattilsynet meddelte at forskriftsforslaget ble justert ut fra tilbakemeldingene, bl.a. ved å ha to forskrifter, en om midlertidig fremvisning av dyr og en om dyr i sirkus og dyreparker. Elefantforbud og den planlagte overgangstiden ble imidlertid fastholdt av Mattilsynet. Forskriftsforslagene ble oversendt Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet åttende juni 2010 for endelig godkjenning og fastsettelse.9)

En sirkuselefant som står i konteiner
Sirkuselefantene står i transportvognene hver dag i 7-8 måneder så lenge sirkussesongen i Norge varer, og reiser ca. 400-500 kilometer hver uke.

Da man ikke hadde fått nye forskrifter utpå sensommeren 2010, henvendte NOAH seg til departementet med informasjon til fagavdelingen deres. Da forskriftene fortsatt lot vente på seg ved slutten av året, ba NOAH om et møte. I januar 2011 fikk NOAH istand et møte sammen med verdensledende elefantforskere som NOAH samarbeider med, og politisk rådgiver og fagavdeling ved departementet. Noen måneder etter ble det sagt at fagavdelingen var ferdig med sin vurdering. Deretter ble det full stopp i informasjonen fra departementet. Det var nå «opp til politisk ledelse», og ingen kunne si noe om fremdriften eller hvorfor forskiftene – som departementet allerede hadde vært involvert i å uttale seg om i ett år før de ble godkjent for høring – tok urimelig lang tid.

Rettsløse dyr i underholdningen

I kontakt med Mattilsynet fikk NOAH imidlertid vite at det sannsynligvis var elefantene som hadde satt seg fast i systemet:

– Mattilsynet har fått tilbakemelding om at forslaget ligger på ministerens bord. Vi kan ikke vite sikkert hvilke holdninger som rives innad. Men det har hele tiden vært elefantene som har vært mest politisk diskutert i forhold til forskriftsforslaget, så vi har grunn til å anta at det er elefantene som er problemet for departementet. Etter vår siste henvendelse fastsatte departementet den forskriften som regulerer midlertidig fremvisning av dyr utenom sirkus og dyrehage. Men vi skulle selvfølgelig ønske at også forskriften om sirkus og dyreparker ble fastsatt så snart som mulig, sier seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse ved Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

«Veterinærinstituttet uttrykte at de “er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus.(…) Det er videre dokumentert mange velferdsproblemer for sirkuselefanter. Veterinærinstituttet støtter derfor forbudet mot bruk av elefanter i sirkus…»

Som resultat av dette har dyr i sirkus og dyrehager i praksis blitt rettsløse, sett bort i fra de generelle bestemmelsene i dyrevelferds-loven. Følgen av at ikke forskriften har kommet på plass er at sirkus og dyrehager fritt kan bruke hvilke dyr de måtte ønske og at Mattilsynet har svært tynne hjemler for å påpeke det de måtte reagere på når de inspiserer sirkusene.

« (…) vi har grunn til å anta at det er elefantene som er problemet for departementet.»
– Torunn Knævelsrud, Mattilsynet

– Situasjonen er i teorien slik at nå kan hvem som helst f.eks. starte dyrehage med hvilke som helst dyr, forutsatt at de ikke krever importtilatelse fra Direktoratet for naturforvaltning eller dispensasjon fra forbudet om innførsel og hold av eksotiske dyr, uten engang å melde fra til Mattilsynet. Det er ikke en god situasjon for dyrevelferden sett fra vårt ståsted, sier Knævelsrud.

En sirkus elefantbaby som er bindt fast med mange mennesker som holder den fast.
En elefantkrok er et redskap som utsetter følsomme punkter på dyrets kropp for stikk, og er hyppig brukt under trening av elefanter.

Hun bekrefter også at situasjonen er spesiell i forhold til den fremdriften Mattilsynet normalt opplever med hensyn til fastsettelse av forskrifter på dyrevelferdsområdet: – Vi har opplevd langsom saksgang i noen andre saker, hvor det har kommet opp nye momenter eller behov for mer utredning. Men jeg kan ikke huske at vi tidligere har hatt så store forsinkelser i en sak hvor det kun har vært snakk om å ta stilling til et sakspørsmål, avslutter Knævelsrud.

Utenlands går verden videre

Da Mattilsynet i 2009 foreslo å forby elefanter fra og med 2013, så det ut til at Norge kunne bli et foregangsland. Finland hadde riktignok hatt forbud mot ville dyr, inkludert elefanter, i sirkus siden 1996, og Østerrike siden den nye dyrevelferdsloven kom i 2005.10) Men dersom Mattilsynets forslag hadde blitt fulgt opp ville Norge gått i bresjen for en diskusjon som tvinget seg frem i flere land.

«Det er svært ulike land over hele verden som nå har tatt konsekvensen av faglige råd og vedtatt elefantforbud i sirkus.»

Da de gode intensjoner druknet i politisk uthaling de neste to årene, ble Norge imidlertid forbigått av en rekke land: Som første land i verden gikk Bolivia i juli 2009 inn for forbud mot alle dyr på sirkus,11) og sirkusene fikk ett år på seg til å omstille seg. Vedtaket ble tatt gjennom en domstolsavgjørelse – domstolen kom frem til at dyr i sirkus er dyremishandling, og loven forbyr både ville og såkalt domestiserte dyr. I forbindelse med forbudet, reddet NOAHs samarbeidspartner i sirkuskampanjen, Animal Defenders International, 24 løver, 6 aper og flere andre dyr fra de 8 sirkus som har turnert med dyr i Bolivia.12)

To sirkus-elefanter som lener seg inntil hverandre
For et dyr som elefant, som ikke kan ligge mer enn et par timer på en side før organene tar skade, kan det være svært skadelig å bli tvunget til unormale fysiske utfordringer: Det å stå på hodet, forbeina eller balansere oppå hverandre kan være direkte smertefullt.

I november 2009 kom nyheten om at indiske myndigheter forbyr elefanter både i sirkus og dyrehager.13) De ca.140 elefantene som var fordelt på 26 dyrehager og 16 sirkuser ble overført til reservater umiddelbart. Central Zoo Authority i India uttalte at sirkus og zoo “ikke er den beste plassen for store dyr som trenger stor plass og bevegelsesfrihet”.

I 2009 fikk også Bosnia-Herzegovina ny dyrevelferdslov, med overgangstid til 2018. Loven inkluderer forbud mot dyr i sirkus.14)

Dyreshow og sirkus med dyr er populært og utbredt i Kina, og hvert år får de rundt 700 dyrehagene i landet besøk fra 150 millioner turister.15) Det var derfor oppsiktsvekkende at nettopp Kina skulle være neste land på listen: I september 2010 kom den historiske avgjørelsen om å forby dyr i sirkus, samt bruk av dyr til levende “fôrings-show” i dyrehager, og i januar 2011 trådte den nye loven i kraft.15)

I 2011 ble Peru det andre landet i Sør Amerika som forbyr bruken av ville dyr i sirkus, hvilket inkluderer elefanter. Andre Sør-Amerikanske land hvor dette per idag vurderes er Brazil, Ecuador og Colombia.16)

To sirkus-elefanter som står på trehjuls-kjøretøy kledd i kostymer.
Trening av nye sirkusnumre gjøres ikke åpenlyst – de fleste dyr trenes intenst på sine numre før de begynner å opptre. Foto: Bronek Kaminski/ Barcroft Media

I England har diskusjonen rundt elefanter og andre ville dyr i sirkus, vært langvarig. Den engelske Veterinærforeningen signerte i 2011 et opprop om å innføre et forbud mot bl.a. elefanter.17) På samme måte som i Norge har spørsmålet blitt trenert av politikere. Imidlertid stemte i 2011 et flertall av parlamentpolitikere for et forbud mot ville dyr, inkludert elefanter.18) I begynnelsen av 2012 lovet regjeringen å følge opp med et forbud, men endelig vedtak om overgangstid er ikke fattet.19)

I 2012 ble forbud mot alle dyr i sirkus vedtatt i Hellas, i forbindelse med implementering av en ny dyrevelferdslov.20)

Elefanten i rommet

Det er svært ulike land over hele verden som har tatt konsekvensen av faglige råd og vedtatt elefantforbud i sirkus. Men landbruksminister Lars Peder Brekk er uvillig til å signere elefantforbud, og legger mer vekt på to sirkusdirektørers bekymring for besøkstall, enn faglige bekymringer for dyrenes lidelse.

To sirkuselefanter som er fulle av arr og sår
Asiatisk elefant er vurdert som truet på IUCNs rødliste, en av de største truslene er at mennesker tar mer og mer landområder.

Trusselen om nedleggelse fra sirkusene dersom det innføres elefantforbud, gir gjenklang tilbake til tiden da det ble innført forbud mot løver, tigre m.m. Også da ble det sagt at sirkusene ble nødt til å legge ned – hvilket de ikke gjorde. NOAH har undersøkt påstanden om at elefanter er viktig for sirkusene: Bare 20% av de som besøker sirkus med dyr per idag, sier de vil slutte å gå på sirkus dersom dyr (ikke kun elefanter) blir forbudt.21) På spørsmål om «det viktigste ved sirkus er elefantene», svarer kun 15% at de er enige i dette.21) Med andre ord sier et fåtall av dyresirkusenes publikummere at de ikke vil gå på sirkus uten dyr, og et fåtall mener elefantene er det viktigste ved sirkus. I tillegg kan en større gruppe publikummere som per i dag ikke går på sirkus med dyr, være mer interessert i sirkus dersom de ikke har dyr.

«Det er underlig at to kommersielle underholdnings- bedrifters økonomi skal være av høyere prioritet for ministeren enn å bedre dyrevel-ferden i Norge.»

Det er bemerkelsesverdig at sirkusenes egne spådommer om nedleggelse skal tillegges så stor vekt av ministeren. Det er i det hele tatt svært underlig at to kommersielle underholdningsbedrifters økonomi skal være av høyere prioritet for ministeren enn å bedre dyrevelferden i Norge. Ministerens egne ord om at Norge skal være «best på dyrevelferd» svikter på mange områder – nå har de sviktet også i forhold til sirkusdyrene. Hva er den bakenforliggende grunnen til at ministeren også i dette tilfellet nedprioriterer dyrenes velferd? NOAHs Ark har forsøkt å få ministerens kommentar til dette, men departementet melder at han ikke har mulighet til å svare.

Bilde fra 120-NOAH aktive som markerte mot bruk av sirkusdyr.
120 NOAH-aktive på markering mot Arnardos bruk av dyr, våren 2012.

Det er tvilsomt at «elefanten i rommet» egentlig er sirkusenes økonomi. “Elefanten” i landbruksministerens rom synes snarere å være en generell uvilje mot reelle endringer for dyr i Norge. Er det grunn til å tro at treneringen av fremskritt innen dyrevelferd er et strategisk spill fra den senterpartipolitiske ledelsen i landbruksdepartementet? En strategi for å hindre de som arbeider for dyrs rettigheter i å komme videre og frigjøre tid til nye utfordringer etterhvert som langvarige kampanjer vinner frem og får politiske resutater? I så fall må elefanten opp av departementsskuffen, ut av rommet – og, i tråd med fornuft, politiske løfter og faglige råd; ut av sirkus.

Hva har NOAH gjort?

 • NOAH jobber politisk, i samarbeid med elefanteksperter, overfor både Mattilsynet og departementet.
 • NOAH mobiliserer også våre aktive til politisk press.
 • NOAH arrangerer markeringer ved dyresirkus over hele landet. Takket være våre aktive har titusenvis av informasjonsløpesedler blitt utdelt. Av og til er det flere aktivister enn publikummere tilstede…
 • NOAH informerer om situasjonen for dyrene ved å skrive innlegg, kronikker og informere mediene.
 • NOAH kjemper for sirkusdyrenes rettigheter i  debatter, og svarer på spærsmål om sirkusdyr fra publikum.
 • NOAH samarbeider med nysirkusartister for å fremme sirkus uten dyr.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2012.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

 • 1) ”Positivliste for sirkusdyr”, mail fra Mattilsynet til Landbruksdepartementet med høringsutkast 16.03.09
 • 2) ”Svar på innsynsbegjæring”, mail fra Landbruksdepartementet til NOAH, 01.04.09
 • 3) «Høring av utkast til forskrift om fremvisning av dyr», Mattilsynet.no (2009)
 • 4) Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Den Norske veterinærforening, 13.01.10
 • 5) Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Veterinærinstituttet, 21.01.10
 • 6) Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Rådet for dyreetikk, 18.01.10
 • 7) Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Elephant Voices, 17.01.10
 • 8)»Høring av utkast til forskrift om fremvisning av dyr», Mattilsynet.no (2009)
 • 9) «Fiskehelse: Regelverksutvikling dyrevelferd- fremvisning av dyr», Mattilsynet.no (2009)
 • 10) «Høring av utkast til forskrift om fremvisning av dyr», Mattilsynet, 07.12.09
 • 11) «Boliva bans all Circus», Huffingtonpost.com 08.03. 2009
 • 12) «Lion Ark: The adventure continues», Ad-international.org, (2012)
 • 13) «Indian elephants to go from zoos»News.bbc.co.uk 12.11.2009
 • 14) «Inga Dujmovic, State Veterinary Inspector for Animal Welfare, Veterinary Office of Bosnia & Herzegovina», personal communication by email, 25.04.2012
 • 15) «China bans animal circuses» , Telegraph.co.uk (2012)
 • 16) «Government must ban animal circuses», Guardian.co.uk, 28.02.2012
 • 17) «British Veterinary Association», Bva.co.uk (2012)
 • 18) «Government must ban animal circuses», Guardian.co.uk, 28.02. 2012/feb/28
 • 19) «Government ban wild Circuses animals» Guardian.co.uk, 01.03. 2012
 • 20) «EU country to ban animals in Circus» Greeknewsagenda.gr (2012)
 • 21) Visendi 2009, for NOAH