Harstad sier nei til ville dyr i sirkus!


iStock_000016615619XLarge kopi

NOAHs sikuskampanje fører til at stadig flere kommuner sier nei til sirkus med eksotiske/ville dyr. Forrige uke vedtok Harstad – som den syvende kommunen i Norge – at de ikke lenger skal leie ut kommunal grunn til sirkus med ville dyr!

Maria Serafia Fjellstad (V) sto bak interpellasjonen som førte til at kommunestyret i Harstad den 30. april fattet vedtak om å ikke lenger leie ut kommunal grunn til sirkus med ville dyr. Hennes opprinnelige forslag lød slik:

1. Rådmannen bes sikre at det ikke benyttes ville dyr i sirkusforestillinger som finner sted på tomter eller i bygg som leies ut av kommunen, og orientere kommunestyret om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Elefanter og andre dyr hører ikke hjemme på sirkus.
Harstad kommune har vedtatt at elefanter og andre ville dyr ikke hører hjemme i sirkus.

2. Rådmannen bes sørge for at kommunen, der det er relevant, stiller krav om at god dyrevelferd dokumenteres ved utleie av kommunal grunn. Dette bør sees i lys av arbeidet med ny statlig forskrift om dyr i sirkus og dyreparker som er til behandling i Landbruks- og matdepartementet.

3. Rådmannen bes utarbeide etiske retningslinjer i forbindelse med kommunestyresak om prinsipper for utleie av kommunal grunn.

Etter diskusjon i kommunesryret ble teksten foreslått endret av Hanne Simonsen Iversen (FrP) til:

”Harstad kommune vil ikke leie ut kommunal grunn til sirkus med ville dyr frem til ny nasjonal forskrift v/lov er på plass.”

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av Harstad kommunestyre, som består av representanter fra AP, V, H, FrP, SP, KrF, Rødt, BSL og SFSBL/BKPF.

Harstad kommuner sier nei til dette.
Harstad og seks andre kommuner sier nå nei til dette.

Harstad er dermed den syvende kommunen i Norge som sier et tydelig nei til eksotiske/ville dyr i sirkus, og skriver seg inn på den stadig voksende lista over kommuner som ikke lenger vil vente på at nasjonale myndigheter skal ta faglige råd på alvor og innføre et nasjonalt forbud. NOAH opplever at interessen for slike lokale vedtak blir stadig større blant lokalpolitikere fra hele landet, og vi er kontinuerlig i dialog med en rekke kommuner og politikere angående dette. NOAH legger også merke til at vedtakene stadig oftere blir enstemmig vedtatt –  at elefanter og andre eksotiske dyr ikke skal fratas helt grunnleggende naturlige behov som mulighet for bevegelse og sosial adferd, kun for å underholde mennesker, er det altså bred politisk enighet om i mange av landets kommuner.

NOAH fortsetter å holde kontakt med kommuner og bidra med informasjon til politikere som jobber for lokale forbud mot eksotiske dyr i sirkus fremover, og oppfordrer også flere politikere til å kontakte oss hvis de ønsker å ta opp dette i sin kommune. Jo flere kommuner som innfører slike lokale vedtak, jo tydeligere viser vi Landbruks- og matdepartementet at et nasjonalt forbud mot eksotiske/ville dyr i sirkus helt klart er på overtid.

Kommuner som hittil har fattet slike vedtak mot eksotiske/ville dyr i sirkus, i tillegg til Harstad: Tromsø, Oslo, Arendal, Vestvågøy, Gran og Kongsvinger.