Elefantseier!


av Hanne Johansen

Etter over 25 år med hardt arbeid fra NOAHs side, har det endelig blitt satt punktum for utnytting av elefanter og andre eksotiske dyr i norske sirkus.

NOAHs arbeid for sirkuselefantene har de siste årene brakt mange fremskritt, og Norge har blitt fritt for utnytting av elefanter uten Landbruks- og matdepartementets hjelp. Men i september kom det endelige punktum: En ny forskrift som vil bety forbud mot de fleste eksotiske dyr, inkludert elefanter.

Ny forskrift om sirkus

Forbudet er ikke eksplisitt, men en konsekvens av at sirkusene nå må søke Mattilsynet om lov for alle dyr som er tenkt brukt i sirkus, uansett art. Ettersom Mattilsynet over flere år har sagt fra at det er umulig å sikre god dyrevelferd for elefanter i sirkus og at de ønsker et forbud, innebærer den nye forskriften i praksis et forbud – en historisk seier for både elefantene og NOAH.

«I september kom det endelige punktum: En ny for skrift som vil bety forbud mot de fleste eksotiske dyr, inkludert elefanter.»

”Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr” slår fast i § 4 at sirkus må søke Mattilsynet uansett art. Dyrehager derimot kan vise frem dyr fra en liste som inneholder dyr som er vanlige som produksjonsdyr eller familiedyr, i tillegg til dromedar og kamel – men for andre eksotiske dyr må også dyrehagene søke. Mattilsynet bekreftet overfor NOAH på møte i november at det ikke blir tillatelse til andre eksotiske dyr eller elefanter under de forhold som er vanlig i sirkus og som de selv har kritisert – selv om de nå er nødt til å vurdere alle saker med ”enkeltvedtak”.

Faginstanser mot elefanter i sirkus

Da NOAHs arbeid for sirkusdyrene startet i 1989, var det ingen norske faginstanser som hadde uttalt seg om elefanter i sirkus, ingen politiske partier som diskuterte problemstillingen og få hadde i det hele tatt hørt om at bruk av elefanter og andre dyr i sirkus var problematisk. Det viste seg at NOAHs utrettelige arbeid over mange år skulle endre alt dette, og 27 år senere føre til et reelt forbud mot fremvisning av elefanter i sirkus.  Den første uttalelsen om sirkusdyr fra en norsk faginstans kom fra Rådet for Dyreetikk i 1997, etter henvendelse fra NOAH.

Elefant på sirkus

Rådet uttalte da at ”manglende bevegelsesfrihet for dyrene er etter Rådets syn det mest framtredende negative trekk ved sirkus i Norge. Spesielt elefanter har meget begrenset frihet.”  NOAH påvirket arbeidet med Stortingsmeldingen om dyrevelferd (2003), som bl.a. uttalte: ”Det er (…) vanskelig å oppnå tilfredsstillende forhold for dyrene (…) Et dyrehold som er basert på så stor grad av transport av dyrene er betenkelig.” Mattilsynet begynte oppfølgingen av denne meldingen med å bestille en uttalelse fra Vitenskapskomiteen, og NOAH sendte dem vitenskapelige artikler om de ulike artenes behov. Svaret fra Vitenskapskomiteen var at ”for mange av dyreartene vil de arealer som kan stilles til disposisjon i liten grad tilfredsstille behovet for bevegelse og mosjon.” Elefanttreningen ble også kritisert.  NOAH ga så en rekke innspill til Mattilsynet, og fikk arrangert møter med elefanteksperter, og i 2009 ble det klart at Mattilsynet ønsket et forbud mot elefanter i sirkus. Forslaget ble sendt ut på høring, og fikk støtte fra 89% av høringsinstansene, inkludert Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk.

NOAHs politiske fremskritt for elefantene

Rådet fra alle de sentrale faginstansene var tydelig: Elefanter i sirkus bør forbys. Men det viste seg at politikerne i Landbruks- og matdepartementet ikke skulle ta rådene på alvor. NOAH hadde i løpet av de neste årene en rekke møter med departementet, og i 2012 ba de Mattilsynet om en ny vurdering. Mattilsynet svarte da at hold og bruk av elefanter i sirkus ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og at de fastholder sin anbefaling om forbud.  På tross av dette ble det senere samme år kjent at landbruksministeren ikke ønsket å forby sirkuselefanter. NOAH reagerte med uttalelser i media og markeringer. Mattilsynet sendte i 2013 ut en et nytt forslag på høring om at elefanter skal være tillatt i sirkus, men det viste seg at faginstansene fremdeles ønsket et forbud, og Mattilsynet skrev selv at de ”er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har”.

Elefant i fri natur

Det var da NOAH startet sitt arbeid for lokale sirkusvedtak som en alternativ vei å gå for å oppnå forbud. Sirkus må ofte leie kommunal grunn i de ulike byene de reiser til, og dersom mange kommuner nekter å leie ut arealer til sirkus som bruker elefanter, vil sirkusene tvinges til å revurdere om elefantene er verdt å ha på programmet. Arbeidet har ført til at det i skrivende stund er ti kommuner som har innført lokale vedtak mot elefanter og andre eksotiske dyr: Tromsø, Oslo, Arendal, Vestvågøy, Vadsø, Gran, Lunner, Harstad, Kongsvinger og Hammerfest. De første forbudene resulterte i at 2015 ble det første året hvor elefanter ikke ble vist frem i norske sirkus – og slik har det vært siden. De lokale vedtakene har vært med på å sende tydelige signaler til nasjonale myndigheter om at et nasjonalt forbud er ønsket, og bidratt til å få på plass den nye forskriften.

NOAH jobber videre for sirkusdyrene

Elefantene eies ikke av norske sirkus, men av utenlandske dyretemmere som også turnerer andre steder. Flere utenlandske organisasjoner, samt NOAH, jobber for at eierne skal godta å omplassere elefantene til sanctuaries. Sannsynligheten for at dette vil skje er større dersom det er færre land de kan reise til for å opptre – og nettopp derfor er forbud mot fremvisning så viktige. Finland, Østerrike, Bolivia, India, Bosnia-Herzegovina, Kina, Peru, Hellas, Nederland, Slovenia, Costa Rica, Kypros, Belgia, El Salvador, Panama og Malta er med på den stadig voksende listen Norge nå også er lagt til.

«Flere utenlandske organisasjoner, samt NOAH, jobber for at eierne skal godta å omplassere elefantene til sanctuaries.»

Mange land har, som Norge, også kommuner med forbud. Flere elefanter fra sirkus har allerede kommet til sanctuaries, hvor de kan få mulighet til å bevege seg og utfolde seg slik de aldri fikk i sirkus. Selv om elefanter og de fleste andre eksotiske dyr ikke lenger vil vises frem i norske sirkus, er det viktig å ikke glemme de andre dyrene som fremdeles tvinges til å reise rundt og underholde i sirkus. Hester, lamaer, hunder, katter og andre dyrearter som brukes i norske sirkus, blir også utsatt for lange dyretransporter og liv som store deler av tiden leves i trange bur og små innhegninger. Veterinærinstituttet uttaler at de ”er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus.” NOAH kommer derfor til å fortsette arbeidet for de andre sirkusdyrene, helt til alle sirkus kun består av frivillige artister.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2016.

Foto: Jo-Anne McArthur

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrene i fangenskap?
Bli medlem!