Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Vellykket hasteaksjon for ulvene

Mandag 08. januar arrangerte NOAH en hastemarkering på Jeløy for å overlevere en tydelig appell til regjeringen fra de mange nordmenn som nå er opprørte over nedskytingen av kritisk truede dyr.

Rundt 150 engasjerte ulvevenner stilte opp midt i arbeidstiden, og på kort varsel for å formidle til politikerne som er i regjeringsforhandlinger at mange er svært opprørte over utrydningspolitikken som føres og ulvejakta som pågår. Tusenvis både i Norge og i utlandet fulgte også NOAHs live-sending fra markeringen.

En appell fra NOAH ble tatt i mot av Ola Elvestuen (V), Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Bent Høie (H), der NOAH blant annet hadde fokus på at lovligheten av jakten er ikke utredet i hovedforhandlinger i retten og at jakten dermed risikerer å bryte med både Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven. Videre påpekte NOAH at Regjeringen ikke har dokumentert at det er ”offentlige interesser av vesentlig betydning” å desimere den norsklevende ulvestammen med 75%.

NOAH-leder Siri Martinsen overleverer appell for rovdyrene til representanter fra Venstre, Høyre og FrP.

De andre punktene NOAH overleverte til regjeringen:

• Det må ikke settes maksimumsantall for truede arter. Regjeringen må klargjøre at alle bestandsmål for truede arter er minimumsmål for å øke bestanden, og på ingen måte maksimumsmål for å holde truede arter på grensen til utryddelse.

• EUs habitatdirektiv må innføres for Norge. Norge kan ikke lenger være bekjent av å ikke ha en plan for hvordan ulvene og andre truede rovddyr, skal bli livskraftige nok til ikke lenger å være på Rødlista.

• Regjeringen må skifte fokus fra jakt på ulv til ikke-letale metoder for forebygging av eventuelle konfliktsituasjoner. Jakt er konfliktskapende, ikke konfliktdempende. Jakt på etablerte flokker bidrar til flere potensielle sammenstøt med beitedyr – ikke færre. Reelle forebyggende tiltak og holdningsskapende arbeid må erstatte jakt. Rovviltnemndene må reevalueres.

• Regjeringen må starte holdningsarbeid for aksept for rovdyr. Vi kan ikke lenger leve med en regjering som selv legitimerer den holdning at ulven er uønsket i norsk natur. Regjeringen bør forplikte seg til å stå bak holdningsarbeid som fremmer respekt for alle truede dyr i Norge. Hensyn til truede arter skal og må gå foran næringsinteresser. NOAH minner om at også et klart flertall av befolkningen i områder med ulv er for ulv.

• Uetiske jaktmetoder – slik som plotthundjakt, helikopterjakt, jaktformer og jakttider som forstyrrer yngletiden, inngjerding i revir og kontinuerlig forfølgelse natt og dag – må totalforbys.