Foto: iStock

Ulvenes siste håp: NOAH saksøker staten. Hjelp oss!

3. juni stemte Høyre, Venstre, KrF, AP, og SP på Stortinget for å svekke naturmangfoldloven for å skyte flere truede rovdyr. NOAH har gått til rettssak mot staten for å redde rovdyrene.

Regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet svikter rovdyrene, og de svikter dermed alle oss som står på dyrenes side. Det regjeringen og Stortinget nå har gjort, er å gjøre naturmangfoldloven meningsløs for de truede rovdyrene: Det skal legges inn en bestemmelse i loven om at «bestandsmålet» skal telle for om man kan skyte truede rovdyr. I klartekst betyr det at man kan komme til å skyte dyr bare fordi de er over en kunstig «grensen» over hvor mange dyr politikerne vil skal leve. Venstre hevder at endringen ikke vil ha noe å si fordi «bestandsmålet» allerede er en vesentlig del av vurderingen ved vedtak om skyting. Men det er nettopp disse vedtakene som er tatt til retten av NOAH fordi vi mener det bryter med Bernkonvensjonen å skyte ulv bare fordi de har fått mer enn 6 kull med valper.

Politikken som hittil har blitt ført mot rovdyrene i Norge truer allerede deres overlevelse, med disse endringen forverres situasjonen betraktelig.  Dette betyr at det nå er kritisk at alle som bryr seg om de ville dyrene engasjerer seg. Du kan bidra ved å støtte NOAHs søksmål  så vi kan føre saken så langt det er nødvendig for å oppnå rettferdighet for ulvene, og ved å bli medlem. NOAH kjemper for rovdyrene, og her kan du lese mer om hvordan vi arbeider på dette området.

Nedenfor kan du lese mer om hva som nå har skjedd, og mer om hvordan du kan hjelpe.

Støtt NOAHs arbeid for rovdyrene! Bli medlem!

Hva er det som har skjedd, og hva betyr disse endringene for rovdyrene?

Hittil har det vært slik at det å drepe et truet rovdyr må oppfylle noen klare unntaksbestemmelser. Det er oppgitt et fåtall grunner til at man kan få lov til å drepe truede arter, disse er blant annet;

  • for å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer,
  • for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,
  • for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

I tillegg til dette må ikke bestandens settes i fare, og det må velges andre løsninger enn skyting for å avverge «skaden» dersom det er mulig.

Det som nå skjer ved denne endringen, er at det skal stå i loven at det skal legges vekt på «bestandsmålet» – og fra stortingsdebatten gikk det klart frem at politikere nå forventer at rovdyr skal skytes bare fordi de er over denne «grensen» som politikerne selv har satt, og som er så lav at dyrene holdes nede på truet nivå.

Hva er et «bestandsmål»?

Et bestandsmål er et politisk bestemt antall rovdyrunger som får fødes hvert år. I Norge har myndighetene eksempelvis bestemt at vi skal ha 4-6 «ynglinger» av ulv hvert år, det betyr da altså at ulvene får lov til å føde 4-6 kull med ulvevalper i året.

Når man internasjonalt snakker om «bestandsmål» for truede arter ser man på bestandsmålet som et minimumsmål – altså at dyrene minst må være så mange for å hjelpe dem ut av truet status. Det sier seg selv at dersom man ønsker en sunn og levedyktig bestand av en truet art, må man jobbe for at arten består av mange nok individer til å forhindre f.eks. innavl.

I Norge derimot er det politisk bestemt at dette bestandsmålet brukes som en maksimumsgrense, altså tolker myndighetene det slik at når ulven har født 6 kull med unger, så skal man åpne for å drepe ulv, slik at det ikke blir flere enn at de alltid er kritisk truet. Dette strider imot praksis i resten av verden, og er også i strid med Norges forpliktelser via Bernkonvensjonen. NOAH mener det også er i strid med den norske Naturmangfoldslovens formål, og at politikerne nå velger å gjøre loven selvmotsigende. Bakgrunnen for at NOAH har gått til søksmål mot staten for skyting av ulvefamilier i ulvesonen var nettopp at loven ikke kan brukes for å skyte dyr bare fordi de er flere enn «bestandsmålet».

Et bestandsmål kan i utgangspunktet aldri være en maksimumsgrense – det er kun norske politikere som praktiserer det slik. I tillegg er disse målene satt på et så lavt nivå at rovdyrene vil forbli kritisk og sterkt truet. Nå har man da endret naturmangfoldsloven, og skal bruke disse tallene som selvstendig grunn for å skyte dyr – stikk i strid med resten av bestemmelsene i naturmangfoldloven – skaper man en lov som strider mot seg selv.

Hva kan du gjøre?

Rovdyrene trenger at vi alle engasjerer oss for dem, og her har du forslag til hvordan du kan bidra:

Støtt NOAHs rettssak for ulvene: Nå er NOAHs sak mot staten for skyting av rovdyr kun ut ifra «bestandsmålet» viktigere enn noensinne! Du kan bidra ved å støtte rettssaken.
Les mer om rettssaken her.

Meld deg inn i NOAH og støtt arbeidet for rovdyrene: Bli medlem i NOAH og støtt arbeidet for dyrene med et valgfritt, månedlig beløp. Les mer om NOAHs arbeid for rovdyrene her.

Stem for dyrene ved neste Stortingsvalg: Merk deg nå hvilke partier som fører dyrefiendtlig politikk, og hvilke det er som står opp for dyrene! Se gjerne vår oversikt fra forrige Stortingsvalg. (Ny gjennomgang for valget 2021 er under utarbeiding) Som velger har du også makt, du kan f.eks. sende innspill til ditt parti, og foreslå politikk. Dette gjør NOAH før hvert valg, her kan du lese våre innspill.

Bruk stemmen din: Del innlegg, snakk med venner og familie, skriv leserinnlegg, skriv til politikere. Hjelp dyrene ved å spre viktige saker, sånn at flere blir klar over hva som skjer, og får mulighet til å engasjere seg!

Foto: iStock

Støtt kampen for rovdyrene! Bli medlem i NOAH!