Ulven (Canis Lupus)


av Ina Roelfiena Hut og Lotte Bolkan

Ikke noe annet dyr har vært fryktet, hatet og jaktet som ulven.

For omtrent hundre år siden var ulven vanlig over det meste av Europa. I Norge hadde vi den siste ulvetiden i ca. 1800 – 1863, i tidsrommet 1846 – 1863 ble det drept ca. 3900 ulver. Alle tenkelige fangstmetoder ble tatt i bruk for å ta ulven, feller, sakser, ulvegraver og skytevåpen. Antall ulver i Norge i dag dreier seg trolig bare om ca. 10 dyr.

«Ulven er totalfredet, men tillatelse kan gis i bestemte tilfeller til felling av skadedyr.»

Ulven er totalfredet, men tillatelse kan gis i bestemte tilfeller til felling av «skadedyr». Denne paragrafen i lovverket kalles «nødvergeparagrafen» og blir flittig brukt. Samtlige drap av ulver i Norge går under denne paragrafen. Siste gang noen gikk fri etter ett ulvedrap var sauebonden Ole Heibråten som drepte en radiomerket ulv i fjor. Sverige (som vi deler vår ulvestamme med) har opphevet sin nødvergeparagraf. Norge har forpliktet seg til å ta vare på sin ulvestamme da de i 1976 skrev under på Bern-konvensjonen.

Skandinavia har et svært lite antall ulv i forhold til både areal og byttedyrtetthet. Å ha ti ulv er som ikke å ha ulv i det hele tatt. Skandinavia har nesten like mye elg som det finnes i hele Nord-Amerika. Et slikt antall elg tillater en mye større rovdyrbestand. Elgen har etter hvert blitt ett stort problem i vår fauna, elgen beiter ned store deler av skogen slik at den ikke blir levedyktig.

«Skandinavia har nesten like mye elg som det finnes i hele Nord-Amerika. Et slikt antall elg tillater en mye større rovdyrbestand.»

Ulven må jakte for å klare seg, men det gir oss ikke retten til å utrydde den. Ett problem som stadig dukker opp er problemet mellom sauer og ulv. Vi har ikke et ulveproblem her i landet men et saueproblem. Hver sommer settes 2,2 millioner sauer på utmarksbeite. 100 000 sauer forsvinner i løpet av sesongen. Mange dør av sykdom, mange går seg vill og fryser i hjel når vinteren kommer. Ulykker er utbredt, dyr blir sittende fast, drukner, faller osv. Mange kjøres i hjel eller drepes av hunder og krypskyttere. Det er sjelden det blir bevist at ulv er skyld i sauetapene, men om så var så kan ikke ulven lastes for dette. I Sør-Europa har man løst dette på en fin måte, gjetere. Ulven er sky, og med en gang den værer mennesker så flykter den. Menneskene er ulvens fiende nummer en og ulven er fult klar over dette.

«Det er sjelden det blir bevist at ulv er skyld i sauetapene, men om så var så kan ikke ulven lastes for dette. I Sør-Europa har man løst dette på en fin måte, gjetere.»

Bare fem prosent av sauetapet skyldes rovdyr, dette er et usikkert tall, men tilsvarer den andel av sauetapet som det hvert år søkes erstatning for. Bare sau drept av fredede rovdyr som ulv, jerv og bjørn, erstattes nemlig av staten.

Norge har valgt å ha ulv, hvorfor da ha en stamme som er så liten at den konstant balanserer på grensen av totalutryddelse? Hvis den først blir borte kan det vise seg svært vanskelig å få den tilbake.

Bør ikke Norge ta sin del av ansvaret for at ulven skal overleve?

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #5/1991.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.