Uakseptabelt vedtak om skyting av 3 ulvefamilier innenfor ulvesonen

NOAH påklager nå rovviltnemndenes vedtak om skyting av 3 ulvefamilier innenfor ulvesonen, og mobiliserer til folkemarkering for de ville dyrene.

Rovviltnemndene vedtok 6. september å skyte familiegruppene Letjenna, Rømskog og Mangen innenfor ulvesonen. NOAH var til stede utenfor møtet, og vil nå påklage vedtaket. Den 20. august ble det også vedtatt at 12 ulver utenfor ulvesonen kan skytes på lisensfelling denne vinteren, og NOAH påklager også dette vedtaket, som vi mener strider mot nasjonal og internasjonal lov. I tillegg lanseres dato for folkemarkering for de ville dyrene; 26. oktober.

NOAH påklager

NOAH reagerer kraftig på en slik gradvis uthuling av intensjonen bak ulvesonen – å gi kritisk truet ulv ekstra høy beskyttelse. Loven gir ikke hjemmel for å skyte kritisk truet ulv bare fordi et tilfeldig bestandsmål er oppnådd. Stortinget har selv lagt til grunn at det er høy terskel for å skyte ulv innenfor ulvesonen. Nå blir grunnleggende prinsipper ved norsk ulveforvaltning kastet over bord. I praksis blir ulvesonen og dens intensjon opphevet ved nye vedtak innenfor sonen.

Støtt NOAHs kamp for ulvene! Bli medlem i NOAH!

Hvis man nå igjen beslutter å skyte ulv innenfor ulvesonen, er dette et bevis på at det ikke er loven som setter begrensninger på hva man kan gjøre med truede arter i Norge, men at det er politiske maktspill som er avgjørende. NOAH mener at dette åpner for bredere spørsmål om ivaretakelse av verdier som demokrati og rettssikkerhet. Det er på ingen måte forutsigbar eller forsvarlig forvaltning, og i verste fall risikerer staten å begå miljøkriminalitet.

– Dette vedtaket er helt uakseptabelt – man bryter med råd fra svenske myndigheter, med Bernkonvensjonens og egen lovgivnings prinsipper, og setter Norge i et svært dårlig internasjonalt lys, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Les NOAHs klage på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen her.

Les NOAHs klage på vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen her.

Norge trosser svenske råd

Rømskog-reviret vil skytes til tross for at svenske myndigheter advarte mot skyting av ulvene i dette grensereviret fordi ulvebestanden i Sverige er nedadgående: «Naturvårdsverket anser att det är olyckligt om licensjakt, vilken kan påverka den svenska vargpopulationens storlek negativt, medges i Norge. Ett beslut om licensjakt efter vargarna i Römskogreviret och att vargarna fälls, riskerar att försvåra det fortsatta arbetet med att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.» Svenske myndigheter har ikke tillatt jakt verken forrige eller kommende vinter.

– Norge viser en stor arroganse overfor resten av verden når man overhodet ikke tar hensyn til andre lands advarsler – og fullstendig ignorerer faglige råd. I samme år som FNs Naturpanel varsler om ville dyr i krise verden over, setter Norge et eksempel på hvordan en stat ikke skal behandle sine ville dyr, sier Martinsen.

NOAH mobiliserer: Stopp naturkrisen!

NOAH mobiliserer nå til folkemarkering for de ville dyrene lørdag 26. oktober:

Forskere har advart oss i årevis om at menneskets utnyttelse av dyr og natur har alvorlige konsekvenser. Og den nyeste rapporten fra FNs Naturpanel viser at jakt, fangst og fiske er den nest største årsaken til at ville dyr forsvinner. Kun 4% av alle verdens pattedyr er nå ville dyr, 60% er husdyr (primært i kjøttindustrien), og de resterende 36% er oss mennesker. Dette forteller oss at vår utnytting driver de ville dyrene til randen av stupet.

– Kampen for ulvene er en kamp for alle ville dyr – dersom vi aksepterer at myndighetene skyter ned hele familiegrupper innenfor sonen de selv har opprettet for å beskytte dyrene, sender dette et alvorlig signal om at vi ikke tar ville dyrs vern på alvor. Vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen der vi utrydder arter i en urovekkende hastighet. Vi er nødt til å stille opp for de ville dyrene, før det er for sent, uttaler Martinsen.

Interessene til jegerforeninger, grunneiere og kjøttprodusenter får konsekvent forrang over interessene til de ville dyrene. Dette er kjernen i naturkrisen – i Norge såvel som i verden. Nå er det viktig at alle som bryr seg om naturen og dyrene vi deler denne jorda med, engasjerer seg og møter opp!

 

Redd ulvene – støtt NOAH!