Foto: Erik Frøystein

Striden om ulvejakten: NOAH, WWF og FVR vant igjen!

Oslo Tingrett har nå igjen gitt NOAH, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr medhold i midlertidig forføyning, og ulvejakten inne i ulvesonen er dermed fortsatt stanset.

Det er med stor lettelse og glede organisasjonene mottok kjennelsen om at staten forbys å igangsette ulvejakt inne i ulvesonen. Organisasjonene gikk til midlertidig forføyning mot vedtaket om å skyte tre flokker i sonen, fordi de anser faren for ugyldig vedtak som stort: Sommeren 2022 fikk NOAH medhold av Borgarting Lagmannsrett om at et lignende vedtak (Letjenna-vedtaket) var ugyldig, og denne saken kommer opp i Høyesterett april 2023. Organisasjonene mener staten ikke kan fortsette å skyte kritisk truet ulv inne i sonen, på samme ugyldige grunnlag, mens denne saken pågår.

– Vi er svært fornøyd med kjennelsen. Statens kamp for å skyte flest mulig kritisk truede ulver på tross av at de har tapt mot NOAH i to runder i domstolen, er sterkt kritikkverdig. Nå har de blitt stoppet av enda en domstol, og det bør synke inn at lovstridig skyting av truede dyr ikke er noe en regjering bør drive med. NOAH forventer at regjeringen nå tar kjennelsen innover seg, og ikke fortsetter sin desperate kamp for å skyte truede dyr. Myndighetene må innse at loven og Bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd». Regjeringens handlinger strider også mot den nye naturavtalen, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Kjennelsen fra tingretten sender et viktig signal som staten ikke lenger kan se bort fra. Rettsvesenet har de siste årene avgitt flere domsavsigelser som slår fast at måten vi forvalter ulv på her i Norge er ulovlig. Det er på tide at regjeringen tar dette innover seg. Ulven hører hjemme og har rett til å leve i norsk natur, og vi er nødt til å finne måter å leve sammen med den på, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– En gledelig kjennelse som var slik vi forventet. Nå er det på tide regjeringen tar ansvar for en forsvarlig ulveforvaltning innenfor lovens rammer, slik at frivillige organisasjoner ikke skal måtte gå til rettsvesenet for å hindre ulovlig skyting av ulv, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.

Retten skriver bl.a.: «Slik departementet begrunner vedtaket fremstår hensynet til å forvalte bestanden iht. bestandsmålet som det helt sentrale elementet. (…) Etter det er retten kommet til at vedtaket bygger på feil i rettsanvendelsen. Vedtaket er da ugyldig. Saksøkerne har derfor sannsynliggjort et hovedkrav.»

Du kan støtte NOAHs arbeid for ulvene! Bli medlem i NOAH!